14
Dec
2017
Odluka o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Broj: 01-02-2-1213/17 od 07.12.2017. godine


Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), člana 31. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), a u vezi sa članom 40. Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), te na osnovu čl. 10. i 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu, broj 03-02-187/05 od 15.12.2005. godine, direktor Agencije uz konsultaciju sa stručnim kolegijem, donosi

 ODLUKU

o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta

Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine

 

Član 1.

(Predmet rješenja)

            Ovom odlukom utvrđuje se potreba za formiranje odnosno uspostavljanje Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), kao stručnog konsultativnog tijela Agencije sa ciljem davanja mišljenja i preporuka o pravnim aspektima prošlih i budućih akata Agencije kao i aktivnosti Agencije.

Član 2.

(Položaj savjeta)

            Pravni savjet formira se i djeluje kao prošireni stručni kolegij Agencije (u daljem tekstu: kolegij).

Član 3.

(Sastav savjeta)

Pored svih članova kolegija, u Pravni savjet ulazi svi zaposleni ili angažovani u Agenciji koji imaju zvanje diplomiranog pravnika ili ekvivalenta (bachelor/bakalaureat prava), kao i zaposleni ili angažovani koji su završili drugo visoko obrazovanje pravnog usmjerenja ili usmjerenja koje je slično pravnom.

Član 4.

(Formiranje i rad)

Rješenjem o formiranju Pravnog savjeta će se utvrditi tačan sastav, zadaci, rad i sve drugo što je propisano u članu 40. Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), a relevantno je za rad Pravnog savjeta.

Član 5.

(Regulisanje pojedinih pitanja)

            Na sva pitanja osnivanja, sastava i rada pravnog savjeta, koja nisu regulisana rješenjem iz člana 4. ove odluke, primjenit će se odredbe Poslovnika o radu stručnog kolegija Agencije.

Član .

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se i na službenoj internet stranici Agencije.

Ažurirano Ponedjeljak, 01 Listopad 2018 07:38
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook