20
Dec
2017
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 04.01.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za poslovne usluge
1/02 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za carine
1/03 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektor za poreze
1/04 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za provođenje propisa
1/05 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za informacione tehnologije


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika

u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

 

1/01 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za poslovne usluge

1/02 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za carine

1/03 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektor za poreze

1/04 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za provođenje propisa

1/05 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za informacione tehnologije

 

 

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE

1/01 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za poslovne usluge

Opis poslova: rukovodi radom Sektora i odgovoran je za pružanje stručne pomoći unutrašnjim organizacionim jedinicama Uprave u cilju maksimalnog obavljanja funkcije i organizacije u cjelini; vrši raspored poslova iz nadležnosti Sektora u oblasti finansija, knjigovodstva, administrativnih i organizacionih poslova, raspolaganja imovinom, investicionih ulaganja, javnih nabavki, upravljanja ljudskim potencijalima, prinudne naplate indirektnih poreza i drugih poslova, na unutrašnje organizacione jedinice, te kontrolira njihovo izvršenje; koordinira, obezbjeđuje zakonito, racionalno i transparentno upravljanje svim finansijskim i ostalim resursima Uprave; obezbjeđuje saradnju Sektora sa drugim Sektorima Uprave i ostvaruje saradnju sa državnim i drugim organima u okviru djelokruga Sektora; učestvuje u izradi planova strategije Uprave, izrađuje i obezbjeđuje blagovremeno dostavljanje različitih operativnih planova iz nadležnosti Sektora koji podržavaju poslovnu strategiju Uprave; prati i proučava probleme unutar Sektora i predlaže mjere za njihovo rješavanje, te predlaže mjere za daljnje usavršavanje i efikasniji rad Sektora; obezbjeđuje efikasno i dosljedno provođenje svih propisa i procedura koji proizilaze iz djelokruga Sektora; dostavlja sve informacije i izvještaje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova unutar Sektora; odgovorna je za pravovremeno i istinito izvještavanje direktora po svim pitanjima koja se odnose na djelokrug rada Sektora; odgovoran je za zakonito i efikasno rukovođenje finansijskim, informatičkim, tehničkim i drugim sredstvima, koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena tom Sektoru; vrši i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave i za svoj rad i upravljanje odgovara direktoru Uprave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje 8 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: rukovodeći državni službenik na poziciji pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM.

Broj izvršilaca: 1.

Mjesto rada: Banja Luka.

 

 

SEKTOR ZA CARINE

1/02 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za carine

Opis poslova: rukovodi radom Sektora i odgovoran je za pružanje stručnih carinskih usluga za Upravu u cilju maksimalnog obavljanja funkcije i organizacije u cjelini; vrši raspored zadataka i poslova iz nadležnosti Sektora, te kontrolira njihovo izvršenje u unutrašnjim i područnim organizacionim jedinicama; obezbjeđuje korektno i jednoobrazno provođenje carinskih propisa; Proučava i predlaže donošenje novih propisa potrebnih u području njegove odgovornosti; Obezbjeđuje saradnju po pitanjima iz nadležnosti carina sa organima i drugim tijelima u BiH, kao i na međunarodnom nivou; koordinira saradnju Sektora sa drugim Sektorima Uprave i ostvaruje saradnju sa državnim i drugim organima po pitanjima iz nadležnosti Sektora; učestvuje u izradi planova strategije Uprave, izrađuje i obezbjeđuje blagovremeno dostavljanje različitih operativnih planova iz nadležnosti Sektora koji podržavaju poslovnu strategiju Uprave; prati i proučava probleme unutar Sektora i predlaže mjere za njihovo rješavanje, te predlaže mjere za dalje usavršavanje i efikasniji rad Sektora; obezbjeđuje efikasno i dosljedno provođenje svih propisa i procedura koji proizilaze iz djelokruga rada Sektora; dostavlja sve informacije i izvještaje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova unutar Sektora; odgovoran je za zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena tom Sektoru; vrši i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave i za svoj rad i upravljanje odgovara direktoru Uprave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje 8 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: rukovodeći državni službenik na poziciji pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka.

 

 

SEKTOR ZA POREZE

1/03 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektor za poreze

Opis poslova: rukovodi radom Sektora i odgovoran je za izvršavanje poslova i radnih zadataka iz njegove nadležnosti; vrši raspored poslova i zadataka iz nadležnosti Sektora, kontrolira njihovo izvršenje i odgovoran je za razvoj PDV sistema u BiH i njegovo uspješno provođenje u skladu sa zakonom; obezbjeđuje saradnju Sektora sa drugim sektorima Uprave i ostvaruje saradnju sa državnim i drugim organima po pitanjima iz nadležnosti Sektora; izdaje uvjerenja koja se odnose na upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave; donosi odluke po prvoj žalbi izjavljenoj na rješenja donesena u okviru upravnih postupka vezanih za Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave; donosi odluke u postupcima kojim se obezbjeđuje nesmetano obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Sektora, a koje nisu ovim aktom ili drugim propisom date u isključivu nadležnost drugom izvršiocu; daje saglasnost na plan kontrola; učestvuje u izradi strategije Uprave, izrađuje i obezbjeđuje blagovremeno dostavljanje različitih operativnih planova iz nadležnosti Sektora koji podržavaju poslovnu strategiju Uprave; prati i proučava probleme unutar Sektora i predlaže mjere za njihovo rješavanje, te predlaže mjere za daljnje usavršavanje i efikasniji rad Sektora; obezbjeđuje efikasno i dosljedno provođenje svih propisa i procedura koji proizilaze iz djelokruga rada Sektora; dostavlja potrebne informacije i izvještaje o radu Sektora; odgovoran je za zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspologanje ili povjerena Sektoru; određuje obuke zaposlenih u Sektoru; vrši i druge poslove koje mu odredi direktor Uprave i za svoj rad i upravljanje odgovara direktoru Uprave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; najmanje 8 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: rukovodeći državni službenik na poziciji pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM.

Broj izvršilaca: 1.

Mjesto rada: Banja Luka.

 

 

SEKTOR ZA PROVOĐENJE PROPISA

1/04 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za provođenje propisa

Opis poslova: upravlja i rukovodi radom Sektora i vrši raspored poslova iz nadležnosti Sektora u aktivnostima obavještavanje,sprječavanja krijumčarenja i prekršaja i istraga sa ciljem maksimalnog obavljanja funkcije i organizacije Sektora u cjelini; provodi nadzor i kontrolu rada regionalnih centara i osigurava jednoobraznu primjenu zakonskih propisa, po potrebi predlaže kontrolu rada svojih unutarnjih organizacionih jedinica u regionalnim centarima; zalaže se i odgovoran je za uspostavljanje efikasne službe u sprječavanju, otkrivanju i istraživanju prevara koje se odnose na indirektne poreze; obezbjeđuje provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata i sa tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti provedbe propisa i njihove posljedice; pruža maksimalnu podršku i pomoć u obavljanju poslova unutrašnjim organizacionim jedinicama Sektora, te po potrebu daje pojašnjenja u vezi provedbe određenih postupaka i procedura iz djelokruga rada Sektora; prati i proučava problematiku vezanu za provođenje zakona iz oblasti indirektnog oporezivanja u domenu djelokruga rada Sektora, uključujući i praćenje i proučavanje problema u provedbi krivičnog i prekršajnog zakonodavstva, kao i drugih zakona čije se odredbe odnose na pitanja iz djelokruga rada Sektora kojim rukovodi; prati i proučava probleme unutar Sektora i predlaže mjere za njihovo rješavanje, te predlaže mjere za daljnje usavršavanje rada Sektora; informira nadležne organe o stanju i problemima u oblasti provedbe propisa i predlaže mjere radi utvrđivanja politike i mjera za utvrđivanje određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuna provedba utvrđene politike i izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; obezbjeđuje saradnju Sektora sa drugim Sektorima Uprave; ostvaruje saradnju sa drugim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u okviru djelokruga rada Sektora, ostvaruje saradnju sa poreznim i carinskim administracijama drugih zemalja, kao i drugim međunarodnim institucijama u okviru djelokruga rada Sektora; učestvuje u izradi planova i strategije Uprave; u saradnji sa šefovima unutarnjih organizacionih jedinica izrađuje i obezbjeđuje blagovremeno dostavljanje različitih operativnih planova i izvještaja iz nadležnosti Sektora koji podržavaju poslovnu strategiju Uprave; dostavlja sve informacije i izvještaje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova unutar Sektora; odgovoran je za tačnost podataka iz izvještaja ili informacija koje dostavlja direktoru, a koje se odnose na djelokrug rada Sektora; odgovoran je za zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena tom Sektoru; daje prijedlog popune kadrovima i stara se o njihovoj profesionalnoj obučenosti; vrši i druge poslove koje mu odredi direktor, za svoj rad odgovoran je direktoru Uprave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka; 8 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: rukovodeći državni službenik na poziciji pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM.

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka.

 

 

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

1/05 Operativni rukovodilac - pomoćnik direktora Sektora za informacione tehnologije

Opis poslova: rukovodi radom Sektora i odgovoran je za pružanje stručnih usluga iz oblasti informacionih tehnologija u Upravi; vrši raspored zadataka i poslova iz nadležnosti Sektora, te kontrolira njihovo izvršenje u odsjecima u Sjedištu Uprave i grupama za informacione tehnologije u regionalnim centrima; obezbjeđuje saradnju Sektora sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i ostvaruje saradnju sa drugim organima po pitanjima iz djelokruga Sektora uz saglasnost direktora; prati i proučava probleme unutar Sektora i predlaže mjere za njihovo rješavanje, te predlaže mjere za dalje usavršavanje i efikasniji rad Sektora; kreira i obezbjeđuje efikasno i dosljedno provođenje svih propisa i procedura koji proizilaze iz djelokruga rada Sektora; odgovoran je za zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena Sektoru; u konsultaciji sa direktorom uvodi najmodernije standarde informacionih tehnologija u Upravi te kreira tehnička uputstva o korištenju aplikacija u IS UIO; provodi odgovarajuće i blagovremene mjere politike sigurnosti za IS UIO; odgovoran je za pravovremeno i egzaktno izvještavanje direktora po svim pitanjima koja se odnose na djelokrug rada Sektora; odgovoran je za pravilnu implementaciju EU pravila i standarda iz oblasti informacionih tehnologija, obezbjeđuje interoperabilnost i kompatibilnost sa ostalim EU informacionim sistemima, vodi i implementira regionalne i evropske projekte iz oblasti informacionih tehnologija, odgovoran je za određivanje politike nabavke i distribucije informatičke opreme u Upravi; odgovoran je za nabavku usluga za potrebe IS UIO; uz saglasnost direktora predlaže i implementira modernizaciju postojećih i uvođenje novih softvera u IS UIO, vrši i druge poslove koje mu odredi direktor; za svoj rad odgovoran je direktoru.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički fakultet; položen stručni upravni ispit; 8 godina radnog iskustva; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: rukovodeći državni službenik na poziciji pomoćnika direktora Uprave za indirektno oporezivanje.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-         Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

-       Za kandidate koji budu plasirani na listi uspješnih kandidata za svako oglašeno radno mjesto, obaviće se, prije imenovanja, odnosno prijema u radni odnos, sigurnosne provjere u skladu sa odredbama člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/05 i 12/09). Lice za koje se utvrdi sigurnosna smetnja neće biti imenovano, odnosno primljeno u radni odnos na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te odredbi člana 28. stav (7) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, br. 96/07, 43/10 i 103/17).

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva.

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje u BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do  04.01.2018. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje u BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u BiH’’

Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Wорд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 09 jul 2018 12:30
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook