09
Jan
2018
Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 93/17)


Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. i 13. septembra 2017. godine, i na 5. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 22. decembra 2017. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U
INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03,35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i40/12) član 46. mijenja se i glasi:


"Član 46.
(Odsustvo i godišnji odmor)

1. Državni službenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju utvrđenom aktom rukovodioca institucije od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.
2. Godišnji odmor iz stava 1. ovog člana uvećava se po osnovu radnog staža i drugim pojedinačno određenim kriterijima, u skladu s podzakonskim aktom.
3. Ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od 20 niti više od 30 radnih dana."

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-1377/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (zakon-o-izmjeni-zds-93-17.pdf)Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH"Službeni glasnik BiH", broj 93/17218 Kb
Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 11:08
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook