23
Jan
2018
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 13.02.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 III sekretar u Odsjeku za radno –pravnu zaštitu
1/02 II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju
1/03 III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku
1/04 II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove
1/05 I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove
1/06 Viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstvu vanjskih poslova BiH, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 III sekretar u Odsjeku za radno –pravnu zaštitu

1/02 II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju

1/03 III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku

1/04 II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove

1/05 I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove

1/06 Viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNOPRAVNE I KONZULARNE POSLOVE

Odsjek za radno –pravnu zaštitu

1/01 III sekretar u Odsjeku za radno –pravnu zaštitu

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove oko povratka izbjeglica (deportacija i sl.); prati i pruža stručnu pomoć DKP-a BiH u organiziranju državljana BiH u inostranstvu; prati saradnju DKP-a BiH s udruženjima građana BiH u inostranstvu (rad s dijasporom ); prati i koordinira aktivnosti DKP-a BiH na planu dopunskog školovanja djece građana BiH u inostranstvu; prima stranke i obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada Odsjeka; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1098,84 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

Odsjek za ekonomsku diplomatiju

1/02 II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju

Opis poslova i radnih zadataka: II sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju prati, analizira i priprema informacije o najvažnijim kretanjima u ekonomskoj oblasti u pojedinim zemljama; priprema prijedloge za unapređenje privrednih odnosa; priprema informacije za nadležne državne institucije o aktuelnim kretanjima u pojedinim zemljama u oblasti ekonomije, finansija, zakonodavstva; učestvuje u pripremama za prezentaciju privrednih mogućnosti BiH u drugim zemljama; priprema priloge za platforme, podsjetnike i druge informacije za susrete i razgovore predstavnika BiH sa predstavnicima drugih zemalja; učestvuje u radu nadležnih organa u zaključivanju bilateralnih ugovora iz oblasti ekonomskih odnosa i saradnje sa pojedinim zemljama; prati i poduzima aktivnosti u vezi sa zaštitom ekonomskih interesa BiH u pojedinim zemljama; priprema priloge za godišnji izvještaj i plan rada Ministarstva; ostvaruje radnu saradnju sa stranim diplomatsko-konzularnim predstavnicima zaduženim za pitanja ekonomske saradnje; prati i podstiče aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavnika Bosne i Hercegovine zadužene za ekonomsku oblast u inostranstvu; učestvuje u pripremama kadrova za poslove ekonomske diplomatije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1198,74 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

Odsjek za Aziju i Afriku

1/03 III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku

Opis poslova i radnih zadataka: III sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku neposredno je zadužen za sljedeće zemlje: Kuvajt, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Oman, Bahrein i Jemen; prati i analizira vanjsku i unutrašnju politiku ovih zemalja; prati i analizira bilateralne odnose sa ovim zemljama; prema instrukcijama rukovodioca Odsjeka i samostalno daje mišljenja i prijedloge za unapređenje ukupnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa navedenim zemljama; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti bilateralnih odnosa i saradnje sa ovim zemljama; priprema nacrte platformi, podsjetnika i drugih materijala za bilateralne susrete na visokom i najvišem nivou predstavnika Bosne i Hercegovine sa predstavnicima ovih zemalja; prati izvršenje obaveza i predlaže mjere za unapređenje odnosa; prati i analizira rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u ovim zemljama i na odgovarajući način daje prijedloge za usmjeravanje njihovog rada; priprema priloge godišnjeg izvještaja i plana rada Ministarstva vanjskih poslova; učestvuje u pripremama kadrova za diplomatsku službu; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1098,84 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNOPRAVNE I KONZULARNE POSLOVE

Odsjek za međunarodnopravne poslove

1/04 II sekretar u Odsjeku za međunarodnopravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Poslovi i zadaci vezani za tekuće međunarodne multilateralne ugovore i sukcesiju BiH u odnosu na multilateralne ugovore u okviru specijaliziranih agencija i drugih međunarodnih organizacija; saradnja sa pravnim službama EU, OSCE i odgovarajućih službi u okviru Pakta stabilnosti, poslovi u vezi s međunarodnim humanitarnim pravom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen pravni fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1198,74 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNOPRAVNE I KONZULARNE POSLOVE

Odsjek za vizno-pasoške poslove

1/05 I sekretar u Odsjeku za vizno-pasoške poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Kontaktira s DKP-om BiH u inostranstvu; kontaktira s nadležnim organima BiH i entiteta; priprema informacije o problemu ilegalne migracije; sudjeluje u pripremi prijedloga mjera za sprečavanje ilegalne migracije; posreduje u postupku izdavanja ulaznih viza za BiH kod DKP-a BiH i Državne granične službe za lica koja uživaju diplomatski status u BiH; posreduje u postupku izdavanja ulaznih viza za BiH kod DKP-a i Državne granične službe po zahtjevima međunarodnih organizacija, humanitarnih organizacija i pravnih lica registriranih u BiH; posreduje u postupku pribavljanja saglasnosti za izdavanje viza po zahtjevima podnijetim u DKP-u BiH; prati zakonitost poslova izdavanja viza u DKP-ima BiH; informira nadležne organe o vizama izdatim u DKP-ima BiH; provjerava vjerodostojnost dokumenta po zahtjevu DKP-a i nadležnih organa BiH; provjerava vjerodostojnost viza izdatih u DKP-ima; izdaje vize diplomatima i članovima njihovih porodica te licima kojima je priznat diplomatski status; posreduje u postupku izdavanja viza kod stranih diplomatskih misija po zahtjevu umjetničkih, kulturnih, sportskih i drugih kolektiva; prima stranke i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,63 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE

Odsjek za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju

1/06 Viši stručni saradnik za arhiv i dokumentaciju u Odsjeku za opšte poslove, arhiv i dokumentaciju

Opis poslova i radnih zadataka: Radi na poslovima odabira i predaje registarske i arhivske građe kao i na pregledu lista registarske građe sa rokovima čuvanja prije predaje arhivu Ministarstva i Arhivu BiH; vrši neposredni nadzor u obavljanju poslova arhiviranja, čuvanja i stručnog održavanja registraturskog materijala i arhivske građe, osigurava uvjete za korištenje arhivske građe, radi na izradi informacija, uputstva o korištenju registarskog materijala i arhivske građe, sarađuje sa drugim službama Ministarstva po pitanju dokumentacije i arhive kao i sa drugim institucijama i ustanovama po pitanju unapređenja arhivskog i dokumentacionog poslovanja; radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 13.02.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 12 novembar 2018 12:45
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook