31
Jan
2018
Odluka o godišnjem planu i programu obuka državnih službenika za 2018 godinu PDF Print

Odluka Agencije za državnu službu BiH, Broj: 04-34-7-106/18 od 26.01.2018. godine


Na osnovu člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 9. Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 15/17), direktor Agencije za državnu   službu  Bosne i  Hercegovine, donosi

           

ODLUKU

o godišnjem planu i programu obuka državnih službenika za 2018. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se Godišnji plan i program obuka državnih službenika za 2018. godinu u organizaciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Programi obuka državnih službenika su:

 1. Menadžerske obuke (ciljna grupa: rukovodeći državni službenici)
 2. Razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju - soft skills (ostali državni službenici)
 3. Opći kursevi osvježenja znanja (svi državni službenici)
 4. Oblast prava - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 5. Oblast financija - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 6. PR-odnosi s javnošću - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 7. Prevoditelji - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 8. IT - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 9. Strani jezici (svi državni službenici)
 10. Obuka za novozaposlene državne službenike - po pozivu
 11. Online kursevi (self-study) (svi državni službenici)
 12. Webinari (svi državni službenici)

Član 3.

Detaljan plan i program obuka iz člana 2. ove Odluke nalazi se u prilogu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

-          Plan i program u prilogu

DIREKTOR
Neven Akšamija

 

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH

 

GODIŠNJI PLAN OBUKA - 2018.

 

 

MENADŽERSKE OBUKE (ciljna grupa: rukovodeći državni službenici)

 

2018

Modul 3 - Upravljanje ljudskim potencijalima

Septembar

Modul 6 - Reinženjering poslovnih procesa u državnoj službi; Kreativno rješavanje problema

Mart

Modul 7 - Odlučivanje; Tim i timski rad

April

Situacijsko rukovođenje

Mart

Delegiranje odgovornosti

Novembar

Vještine rukovođenja

Oktobar

RAZVOJ SOCIJALNIH VJEŠTINA U RADNOM OKRUŽENJU - soft skills (ostali državni službenici)

 

2018

Interpersonalne vještine

Mart

Kreativno rješavanje problema

April

Pisana i usmena prezentacija

5.2.2018.

Planiranje i vođenje sastanaka

Jun

Razvijanje samosvijesti

April

Tim i timski rad

Maj

Upravljanje konfliktima

Mart

Upravljanje ljudskim potencijalima - uvod

Maj

Upravljanje stresom

19.2.2018.

Upravljanje vremenom

Septembar

OPĆI KURSEVI OSVJEŽENJA ZNANJA (svi državni službenici)

 

2018

Civilno društvo i javna uprava

Decembar

Diplomatski protokol

Decembar

Efektno pregovaranje

Novembar

Ekonomska diplomacija

Banja Luka, 4 modula, Mart-Jun

Etika u javnoj upravi i kodeks državnih službenika

Decembar

Godišnje planiranje rada i način praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH

Maj, 4 grupe

Interna komunikacija

8.2.2018.

Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije)

Decembar

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

6.2.2018; novembar

Korupcija u provođenju javnih nabavki u institucijama BiH

April

Lektorisanje sužbenih dokumenata u institucijama BiH

Septembar

Lobiranje kao instrument savremene politike

Mart

Mobing i zaštita od mobinga

Maj blended

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

April

Pisanje akata i jezik u javnoj upravi

26.02.2018.

Proaktivna transparentnost u institucijama BiH

Decembar

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Mart, 4 grupe

Prepoznavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici i obaveza prijavljivanja nasilja

April

Prevencija i suzbijanje korupcije

Septembar

Prevencija i zaštita od diskriminacije

Novembar

Priprema, pisanje i vođenje projekata

April, dva dana

Radionica za antikorupcijske institucije

Februar, dva dana

Reforma javne uprave

Decembar

Seksualno uznemiravanje

Jun

Strateško planiranje

Oktobar,blended

Suvremena poslovna komunikacija

Oktobar

Uključivanje principa ravnopravnosti spolova u državnoj upravi

Septembar

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Jun, blended

Upravljanje promjenama

Maj

Upravljanje radnim učinkom (ocjenjivanje)

Maj

Upravljanje rizicima u javnoj upravi

Oktobar

Vještine komunikacije sa strankama

13.2.2018.

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Jun

Značaj i obaveze država u vezi implementacije Svjetskog programa za obrazovanje iz ljudskih prava

April

OBLAST PRAVA - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

2018

Disciplinski postupak u organima uprave

Mart

Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Jun

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Decembar, dva dana

Krivični propisi i sudska praksa u pogledu krivičnih djela protiv službene dužnosti

Maj

Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova

Oktobar

Međunarodni ugovori i praksa u Bosni i Hercegovini

Mart

Osnove uprave u BiH (Zakon o upravi; Zakon o Vijeću ministara BiH; Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave BiH)

April

Prava invalidnih osoba

Novembar

Primjena Zakona o državnoj službi

Novembar

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka

Maj

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Mart, dva dana

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

April

Procjena učinka propisa u zakonodavnom procesu

Septembar

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Septembar

Sticanje uvjeta za penzioniranje državnih službenika

Maj

Sukob interesa u institucijama BiH

Jun

Usklađivanje zakona i internih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

Maj

Upravni postupak i upravni spor

22.2.2018; Oktobar

Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda

Novembar

Zaštita intelektualnog vlasništva

Mart

OBLAST FINANCIJA - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

2018

Elektronske javne nabavke

Septembar

Financiranje institucija Bosne i Hercegovine

Septembar

Izvršenje budžeta institucija BiH

12.2.2018.

Planiranje budžeta institucija BiH

Mart

Primjena Zakona o javnim nabavkama

27-28.2.2018.

Plate i naknade, troškovi zaposlenih u institucijama BiH i naknade spoljnih saradnika

Maj

Računovodstvo i financije

Novembar

 

PR - ODNOSI S JAVNOŠĆU - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

2018

Izrada i provedba marketinške kampanje u javnoj upravi s akcentom na praktičan rad

April

Kreiranje, provjera, provedba i kontrola strategija odnosa s javnošću

Septembar

Slobodan pristup informacijama

Decembar

Značaj odnosa s javnošću u radu institucija BiH

Novembar

PREVODITELJI - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

2018

Konsekutivno i simultano prevođenje

Septembar

IT - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

2018

Sigurnost računarskih mreža - cybersecurity

Maj

Upravljanje informacijskom sigurnošću

Maj

Upravljanje projektima u skladu sa PMI metodologijom

Oktobar, dva dana

STRANI JEZICI (svi državni službenici)

 

2018

Kurs francuskog jezika B1, B2

Kontinuirano

Regionalni seminar na temu : Sécurité des frontières (avec articulation Libre circulation des personnes et des biens) - Harmonisation des normes avec les acquis communautaires

Septembar, dva dana

Specijalistički kurs engleskog jezika (od B2 do C1)

Kontinuirano

OBUKA ZA NOVOZAPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U INSTITUCIJAMA BIH - po pozivu

 

 

ONLINE KURS (SELF-STUDY)   (svi državni službenici)

 

2018

Kurs o zapošljavanju državnih službenika institucija BiH

Kontinuirano

Mobing

Kontinuirano

Strateško planiranje

Kontinuirano

Transparentno upravljanje okolišem

Kontinuirano

Uvod u e-upravu

Kontinuirano

Uvod u upravljanje kvalitetom

Kontinuirano

WEBINARI (svi državni službenici)

 

2018

Effective Meetings (webinar)

Mart

Efficient and Effective Speaking in English - Business Communication Skills (Webinar)

April

Efficient and Effective Writing in English - Business and Report Writing Skills (webinar)

Maj

Emocionalna inteligencija (webinar)

Maj

Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije) - webinar

Maj

Praktična primjena Excel-a (webinar)

April

Praktična primjena PowerPoint-a (webinar)

April

Pravni engleski jezik za potrebe državne službe (webinar)

Maj

Savremena poslovna komunikacija (webinar)

Oktobar

Upravljanje stresom (webinar)

Oktobar

Upravljanje vremenom (webinar)

Oktobar

OSTALO - RAZVOJ JAVNIH POLITIKA U SURADNJI S ANALITIKA I CLINGENDAEL

 

2018

Pregovaranje u Evropskoj Uniji

08.03.2018.

Politike zasnovane na činjenicama: Od analize do izrade prijedloga javnih politika

15.03.2018.

Monitoring i evaluacija implementacije javnih politika

22.03.2018.

Zagovaranje i lobiranje u Evropskoj Uniji

29.03.2018.

Finansijska procjena i budžetiranje prijedloga javnih politika

12.04.2018.

Strateško planiranje javnih politika

09.04.2018.

Procjena učinka javnih politika

10.05.2018.

Uvodu u institucionalni okvir za izradu javnih politika u EU

24.05.2018.

Konsultacije sa zainteresovanom javnošću prilikom izrade i donošenja javnih politika

31.05.2018.

Novi trendovi u izradi javnih politika: Upotreba novih alata i metoda u analizi i izradi javnih politika

14.06.2018.

Napomena:

Detaljan program obuka nalazi se na stranici Informacionog sistema za upravljanje procesom organizacije obuke (TMS), pod Katalog obuka, https://www.ilearn.gov.ba/

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka_o_godišnjem_planu_2018.pdf)Odluka o godišnjem planu i programu obuka 2018Dokument u PDF formatu792 Kb
Download this file (godišnji plan obuka 2018.doc)Godišnji plan obuka 2018Dokument u Word formatu139 Kb
Last Updated on Thursday, 01 February 2018 11:25
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook