12
Mar
2018
12032018 - MLJP - Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 29.01.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra
1/02 Viši stručni saradnik za finansijsko-materijalne poslove


TERMIN POLAGANJA PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA

Obavještavaju se kandidati koji su konkurisali na javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnog službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (krajnji rok za prijave 29.01.2018. godine) da će pismeni dio stručnog ispita biti održan u sljedećim terminima:

 -         1/01 Pomoćnik ministra 14.03.2018.godine u terminu od 10:00-16:00 h.

-          1/02 Viši strtučni saradnika za finansijsko-materijalno poslovanje 15.03.2018. godine u terminu od 10:00-13:00

Mjesto polaganja: Zgrada prijateljstva Grčke i BiH, Nova sala za testiranje ADS, (suteren, -1), Trg BiH br. 3, Sarajevo.

Napomena: U skladu sa članom 21. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12): „Kandidat odgovara na pitanja uz moguće korištenje zakona i drugih propisa objavljenih u službenim glasnicima, ali bez korištenja gotovih izrađenih odgovora bilo koje vrste”. Navedeni dokumenti mogu se koristiti isključivo u štampanoj formi.


Na osnovu rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, kojim je Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zabranjeno da objavljuje lične podatke kandidata u izbornom postupku, na web sajtu Agencije više se javno ne objavljuju rezultati polaganja ispita u konkursnim procedurama i rasporedi polaganja ispita, osim u dijelu koji se odnosi na termin i mjesto održavanja ispita. S tim u vezi, prijavljene kandidate obavještavamo o sledećem:

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu Agencije za državnu službu BiH, naša Agencija će vas kroz sistem "MojKonkurs" - https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ redovno obavještavati o promjenama statusa vaše prijave, rasporedima i rezultatima različitih ispita na kojima učestvujete. Komunikacija se odvija slanjem personalizovanih SMS i e-mail poruka na vaš broj mobilnog telefona, odnosno vašu adresu elektronske pošte.

 - ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja takođe i provodi konkursnu proceduru, sve detalje o konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, možete dobiti kontaktirajući tu instituciju, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

- ukoliko učestvujete u proceduri internog oglasa raspisanog na osnovu čl. 19. stav (1) i 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a prijavu sa potrebnom dokumentacijom ste dostavili na adresu institucije koja takođe i provodi konkursnu proceduru, sve detalje u konkursnoj proceduri možete dobiti kontaktirajući tu instituciju.

- ukoliko učestvujete u proceduri javnog oglasa u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi sa čl. 15. st. (3) i (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) sve detalje o konkursnoj proceduri u smislu obavještavanja kandidata možete dobiti kontaktirajući Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, izuzev poziva na javni ispit, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

Posljednje ažurirano ponedeljak, 12 mart 2018 11:55
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook