18
Apr
2018
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 03.05.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za lektorisanje
1/02 Viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta
1/03 Viši stručni saradnik za industriju
1/04 Stručni saradnik za pripremu i štampu


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a na zahtjev Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine,

 

 

PONIŠTAVA

dio Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika 

u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

 

             Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu 18.04.2018. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 03.05.2018. godine, djelimično se poništava u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1/04 Stručni saradnik za pripremu i štampu.

 

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

 

Obrazloženje: Navedeni Javni oglas djelimično se poništava na zahtjev Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, iz razloga što je iz organizacione prirode došlo do promjene prioriteta u popunjavanju sistematiziranih radnih mjesta u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, kao i urgentnih poslova koji se odnose na obradu i ažuriranje podataka vezanih za Popis stanovništva, domaćinstava, zgrada i stanova.


 

 

 

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Viši stručni saradnik za lektorisanje

1/02 Viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta

1/03 Viši stručni saradnik za industriju

1/04 Stručni saradnik za pripremu i štampu

 

 

SEKTOR ZA DISEMINACIJU

Odsjek za uredništvo i publiciranje

1/01 Viši stručni saradnik za lektorisanje

Opis poslova i radnih zadataka: Lektorisanje publikacija i sadržaja na Internetu i Intranetu na jezicima u BiH, praćenje propisa iz područja rada, samostalna priprema prijedloga rješenja i mjera, vođenje i odlučivanja u skladu sa utvrđenim postupcima u području rada, vođenje i sarađivanje u projektnim grupama, samostalno obavljanje drugih zahtjevnih zadataka, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Filozofski fakultet, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA DEMOGRAFIJU I SOCIJALNE STATISTIKE

Odsjek za statistiku razvoja društva

1/02 Viši stručni saradnik za statistiku obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta

Opis poslova i radnih zadataka: Praćenje propisa iz područja rada, samostalna priprema prijedloga rješenja i mjera, vođenje i odlučivanja u skladu sa utvrđenim postupcima u području rada, vođenje i sarađivanje u projektnim grupama, izrada rezultata statističkih istraživanja iz oblasti statistike obrazovanja, zdravstva, kulture i kriminaliteta za nivo BiH, samostalno obavljanje drugih zahtjevnih zadataka, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA POSLOVNE STATISTIKE

Odsjek za statistiku industrije i građevinarstva

1/03 Viši stručni saradnik za industriju

Opis poslova i radnih zadataka: Praćenje propisa iz područja rada, samostalna priprema prijedloga rješenja i mjera, obavlja najsloženije poslove i zadatke u području koje istražuje; izučava metodologije, definicije, standarde metode za izračunavanje pokazatelja u skladu sa međunarodnim preporukama; vrši ocjenu kvaliteta podataka; priprema dobijene rezultate za objavljivanje, piše komentare; istražuje i izrađuje analitičke, informativne i druge materijale; vođenje i odlučivanja u skladu sa utvrđenim postupcima u području rada, vođenje i sarađivanje u projektnim grupama, samostalno obavljanje drugih zahtjevnih zadataka, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Ekonomski, Prirodno-matematički ili tehnički fakultet, najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA DISEMINACIJU

Odsjek za uredništvo i publiciranje

1/04 Stručni saradnik za pripremu i štampu

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i štampa materijala za publiciranje uz korištenje alata za obradu;

Saradnja unutar odsjeka i s drugim odsjecima, institucijama i korisnicima, samostalna priprema analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala, praćenje propisa iz radnog područja, vođenje i odlučivanje o manje zahtjevnim utvrđenim postupcima radnog područja, sarađivanje u projektnim grupama, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet društvenih ili tehničkih nauka, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Excel,Word).

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo. 

Napomene za sve kandidate:

-      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

-      popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za statistiku BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-      U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-      Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-      Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 03.05.2018. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku BiH’’

Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 18 mart 2019 11:34
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook