20
Apr
2018
Poslovnik o radu stručnog kolegija Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Broj: 01-02-2-1213-2/17 od 07.03.2018. godine


Na osnovu čl. 52. i 53. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 39. Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), te na osnovu člana 11. stav 3. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu, br: 03-02-187/05 od 15.12.2005. godine i 01-02-3-533-8/15 od 20.08.2015. godine, stručni kolegij Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 7. marta 2018. godine, usvojio je

 

P O S L O V N I K

O RADU STRUČNOG KOLEGIJA

AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(Predmet poslovnika)

(1) Ovim poslovnikom uređuje se način rada stručnog kolegija (u daljem tekstu: kolegij) Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), kao konsultativnog i koordinacionog tijela osnovanog Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

(2) Ovim poslovnikom uređuju se i druga pitanja značajna za rad kolegija.

(3) Ovim poslovnikom uređuje se i rad i druga pitanja značajna za rad Pravnog savjeta Agencije, kao radnog tijela Agencije koje se osniva u Agenciji, a djeluje kao prošireni kolegij.

Član 2.

(Zadaci kolegija)

(1) Zadaci kolegija su da raspravlja o načelnim i drugim pitanjima iz nadležnosti Agencije i daje mišljenje direktoru za rješavanje svih potrebnih pitanja, a naročito:

  1. a)pitanja koja zahtijevaju koordinaciju više osnovnih organizacionih jedinica;
  2. b)strateška pitanja vezana za rad Agencije;
  3. c)pitanja vezana za izvještaje i planove rada, koja je potrebno da razmatra kolegij;
  4. d)sva druga pitanja za koja direktor nađe za potrebno da ih razmotri kolegij.

(2) Pravni savjet kao prošireni kolegij razmatra pitanja koja su utvrđena Odlukom o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 01-02-2-1213/17 od 7.12.2017. godine i Rješenjem o formiranju Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 01-02-2-1213-1/17 od 22.12.2017. godine.

Član 3.

(Mjesto rada)

 

(1) Kolegij zasjeda i radi u prostorijama Agencije u Sarajevu.

(2) U slučaju potrebe, kolegij može zasjedati na drugom mjestu.

Član 4.

(Sastav kolegija)

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije, kolegij čine direktor, savjetnik direktora i pomoćnici direktora.

Član 5.

(Ostavka i prisustvo sjednicama)

(1) Član kolegija ne može podnijeti ostavku na svoje članstvo u kolegiju, osim u slučaju podnošenja ostavke na funkciju.

(2) Član kolegija dužan je prisustvovati sjednicama kolegija, osim ako je na bolovanju, godišnjem odmoru, odsustvu ili putovanju, odnosno drugim slučajevima koji opravdavaju njegovo neprisustvovanje.

(3) Direktor može odobriti odsustvovanje člana kolegija sa sjednice iz drugih opravdanih razloga.

Član 6.

(Predsjedavanje kolegijem)

(1) Sjednicama kolegija predsjedava direktor.

(2) U slučaju odsustva direktora, sjednicom predsjedava državni službenik kojeg je direktor pismeno ovlastio da ga zamjenjuje, u kom slučaju ima sva ovlaštenja direktora.

Član 7.

(Sjednice i akti kolegija)

(1) Sjednice kolegija održavaju se po potrebi.

(2) O sjednicama kolegija vodi se zapisnik, koji potpisuju direktor i sekretar.

(3) U svom radu, kolegij donosi odluke u formi zaključaka, mišljenja ili preporuka, koje se evidentiraju direktno na zapisnik, a ukoliko se to ocijeni potrebnim, može se sačiniti poseban pismeni akt koji sadržava relevantni izvod iz zapisnika.

(4) Izvršenje odluka kolegija, ukoliko je isto neophodno, vrši se donošenjem posebnih odluka direktora, općih akata, pojedinačnih akata, te drugih potrebnih akata.

Član 8.

(Kvorum i sekretar)

(1) Za rad kolegija i donošenje odluka potrebno je da sjednici prisustvuje najmanje tri člana kolegija.

(2) Odluke se donose većinom glasova članova koji su prisutni i glasaju.

(3) Član kolegija ne može se uzdržati od glasanja.

(4) Sekretara kolegija, koji učestvuje na sjednicama bez prava glasa i odlučivanja, prije svake sjednice određuje direktor iz reda državnih službenika (načelno šefova unutrašnje organizacione jedinice), a izuzetno iz reda drugih lica zaposlenih ili angažovanih u Agenciji.

Član 9.

(Pravni savjet)

(1) Na rad pravnog savjeta se primjenjuju odredbe ovog poslovnika, ukoliko Odlukom o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta Agencije i Rješenjem o formiranju Pravnog savjeta Agencije nije drugačije regulisano.

(2) Ukoliko je neko pitanje koje razmatra kolegij izričito pravno, njega može posebno razmatrati i pravni savjet.

Član 10.

(Izmjene i dopune)

Izmjene i dopune ovog poslovnika vršit će se na način na koji je i donesen.

Član 11.

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja, a objavljuje se na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Agencije.

Broj: 01-02-2-1213-2/17

7. marta 2018. godine

Sarajevo

DIREKTOR

Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Poslovnik-kolegija-Agencije.pdf)Poslovnik o radu stručnog kolegija Agencije za državnu službu BiHDokument u PDF formatu1961 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 24 april 2018 09:03
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook