29
May
2018
Javni oglas za prijem volontera visoke stručne spreme u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 13.06.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 - volonter - sa završenim ekonomskim fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj
1/02 - volonter - sa završenim filozofskim fakultetom, smjer sociologija – 1 (jedan) izvršitelj
1/03 - volonter - sa završenim pravnim  fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj
1/04 – volonter - sa završenim ekonomskim  fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj


Na osnovu člana 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ( "Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 12 a. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ( "Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema volontera visoke stručne spreme, broj: 1-3-02-458-1/18 od 2018. godine, v.d. generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem volontera visoke stručne spreme u

Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

 

1/01 - volonter - sa završenim ekonomskim fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj

1/02 - volonter - sa završenim filozofskim fakultetom, smjer sociologija – 1 (jedan) izvršitelj

1/03 - volonter - sa završenim pravnim fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj

1/04 – volonter - sa završenim ekonomskim fakultetom - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

Volonteri će obavlјati poslove u svrhu osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju od jedne (1) godine.

Mjesto rada za volontersku poziciju 1/01 i volontersku poziciju 1/02: Banja Luka

Mjesto rada za volontersku poziciju 1/03: Sarajevo

Mjesto rada za volontersku poziciju 1/04: Mostar

Opšti uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opšte uvjete koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a to su:

-       da ima navršenih 18 godina života;

-       da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

-       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

-       da nije obuhvaćen odredbom člana 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

-       da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Posebni uvjeti:

Pored navedenih opštih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 

Za volontersku poziciju 1/01

-       završen ekonomski fakultet - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-       da nema ostvaren radni staž i iskustvo od 1 (jedne) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Za volontersku poziciju 1/02

-       završen filozofski fakultet, smjer-sociologija - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-       da nema ostvaren radni staž i iskustvo od 1 (jedne) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Za volontersku poziciju 1/03

-       završen pravni fakultet - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-       da nema ostvaren radni staž i iskustvo od 1 (jedne) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Za volontersku poziciju 1/04

-       završen ekonomski fakultet - visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-       da nema ostvaren radni staž i iskustvo od 1 (jedne) godine i više nakon stečene visoke stručne spreme.

Potrebni dokumenti koje je kandidat obavezan dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ili originalu su:

1.prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom);

2.fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; a ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992. godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;

3.dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo od (1) jedne godine i više nakon stečene visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, o zaposlenju, stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošlјavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ne starije od 15 dana);

4.izvod iz matične knjige rođenih;

5.uvjerenje o državlјanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa);

6.izjava kandidata da se na njega ne odnosi član 9. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog opštinskog organa prema mjestu prebivališta i ne starija od tri (3) mjeseca).

Po završetku izbornog procesa, izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o volonterskom radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri (3) mjeseca), jer u suprotnom neće doći do zaklјučivanja ugovora o volonterskom radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

U skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 i 72/17), volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 249,74 KM mjesečno.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor volontera.

O mjestu i datumu provjere znanja kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Napomena za kandidate:

Sve tražene dokumente, uz prijavu, treba dostaviti najkasnije do 13.06.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošilјkom na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Vojvode Pere Krece bb

78 000 Banjaluka

sa naznakom ''Javni oglas za prijem volontera visoke stručne spreme''

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete javnog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Posljednje ažurirano petak, 14 septembar 2018 10:00
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook