11
Sep
2018
Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Print

"Službeni glasnik BiH", broj 54/18 od 3.8.2018. godine


 Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 148. sjednici održanoj 03.07.2018. godine, donijelo je

 

   

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA

U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

(Predmet odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), za vrijeme trajanja štrajka.

 

Član 2.
(Pravo na organizovanje štrajka)

Zaposleni u Agenciji mogu organizovati štrajk u skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način koji neće ugroziti javni interes, opštu sigurnost, sigurnost lica i imovine, kao i samo funkcionisanje Agencije.

 

Član 3.
(Minimum procesa rada)

(1) Zaposleni u Agenciji mogu početi štrajk, ako se obezbijedi minimum procesa rada koji osigurava nesmetano funkcionisanje Agencije i obavljanje osnovnih djelatnosti iz njene nadležnosti.

(2) Minimum procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka ostvaruje se u obimu do 20% kadrovskih kapaciteta Agencije.

 

Član 4.

(Kriteriji za osiguranje minimuma procesa rada)

Minimum procesa rada u Agenciji za vrijeme trajanja štrajka određuje se prema

slijedećim kriterijima:

  1. a)postojanje obaveznih rokova za okončanje poslovne aktivnosti;
  2. b)vezanost poslovne aktivnosti za obavljanje svih drugih poslovnih procesa u Agenciji;
  3. c)značaj poslovne aktivnosti za rad drugih institucija Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 5.

(Poslovi za koje se određuje minimum procesa rada)

Za vrijeme trajanja štrajka minimum procesa rada se mora obezbijediti na slijedećim poslovima:

  1. a)poslovi pisarne koji se odnose na prijem i zavođenje akata i otpremu pošte;
  2. b)poslovi iz domena zaštite prava koji se odnose na žalbene postupke i disciplinske postupke vezane za zakonom propisane rokove;
  3. c)poslovi iz domena obuke vezani za ranije zakazane termine obuke i obuke koje su u toku;
  4. d)poslovi iz domena postavljenja koji se odnose na ranije zakazane termine za stručne ispite u započetim konkursnim procedurama koje se moraju završiti i poslove vezane za istek mandata za sekretare sa posebnim zadatkom;
  5. e)poslovi iz domena informacionih tehnologija koji se odnose na informaciono tehničku podršku svim ostalim poslovima u Agenciji za koje se određuje minimum procesa rada;
  6. f)poslovi finansijskog upravljanja i računovodstva koji su u vezi sa materijalno-finansijskim osiguranjem rada Agencije.

 

Član 6.
(Odluka o raspoređivanju zaposlenih u Agenciji u slučaju štrajka)

(1)  Ukoliko do početka štrajka ne dođe do rješavanja spora mirnim putem, direktor Agencije posebnom odlukom određuje zaposlene koji su dužni raditi za vrijeme štrajka radi osiguranja minimuma procesa rada.

(2)  Direktor Agencije ne može odrediti članove štrajkačkog odbora da rade u smislu stava (1) ovog člana, bez saglasnosti štrajkačkog odbora.

(3)  Za vrijeme trajanja štrajka, organizatori štrajka su dužni da sarađuju sa direktorom Agencije radi osiguranja minimuma procesa rada.

 

 

Član 7.

(Odgovornost u slučaju nepoštivanja odluke)

Zaposleni koji je odlukom direktora iz člana 6. stav (1) ove odluke određen da radi za vrijeme štrajka a odbije da radi, disciplinski odgovara za težu povredu službene dužnosti.

 

 

Član 8.
(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Agencija.

 

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka.doc) Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u ADSDokument u Word formatu24 Kb
Last Updated on Tuesday, 11 September 2018 13:42
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook