07
Sep
2009
Правилник о унутарњој организацији ПДФ Штампа

Правилник о унутрашњој организацији Агенције за државну службу

На основу члана 62. став 3. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 и 48/05), члана 52. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број 32/02), члана 8. став 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 26/04, 7/05 и 48/05), тачке XЛИИ став 1. Одлуке о начелима за утврђивање унутрашње организације управе институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 12/03) и тач. XВИ и XX Одлуке о пословима основних дјелатности и помоћно – техничким пословима и условима за њихово обављање у органима управе институција Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 12/03) директор Агенције за државну службу, уз сагласност Вијећа министара Босне и Херцеговине, донос

П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ ДИО ПРВИ – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

(Обим примјене правилника)

1.    Овим правилником утврђују се: унутрашња организација Агенције за државну службу (у даљем тексту: Агенција), и то: организационе јединице и њихова надлежност, начин руковођења, програмирање и извршавање послова, овлаштења и одговорности државних службеника у обављању послова, укупан број државних службеника и запосленика за обављање послова, поступак пријема запосленика у радни однос, назив и распоред послова по организационим јединицама, опис послова за сваког државног службеника и запосленика са потребним условима у погледу стручне спреме и других услова за рад на одређеним пословима, те број приправника који се примају у радни однос, услови за њихов пријем и поступак пријема приправника у радни однос.
2.    Агенција је самостална, законом основана управна организација, има својство правног лица, и у вршењу својих надлежности дјелује у складу са законима и другим прописима Босне и Херцеговине.

 

Члан 2.
(Опћи принципи)


У раду Агенције и примјени овог правилника примјењују се принципи законитости, транспарентности и јавности, одговорности, ефикасности и економичности, те професионалне непристрасности.


Члан 3.
(Јавност рада)


Јавност рада Агенције остварује се путем службене интернет странице Агенције, као законом основаног средства јавног оглашавања, путем саопштења за штампу, саопштења корисницима („неwслеттер“), изјава за медије, по потреби конференција за штампу, као и путем изјава које даје службеник задужен за информисање.


ДИО ДРУГИ – РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА

Члан 3.
(Унутрашња организација)


1.    Агенција се састоји од кабинета директора и основних организационих јединица – Сектора, који се састоје од унутрашњих организационих јединица.
2.    Сектори Агенције су: Сектор за постављења, Сектор за обуку и информационе технологије и Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове.
3.    Унутрашње организационе јединице су одсјеци и групе.
4.    Одсјеци су: Одсјек за обуку у Сектору за обуку и информационе технологије и Одсјек за кадровске, опште и финансијске послове у Сектору за правне, кадровске, опште и финансијске послове, а групе су: Група за оглашавање, јавне испите и постављења и Група за пријаве и тестирања у Сектору за за постављења, Група за информационе технологије у Сектору за обуку и информационе технологије и Група за заштиту права у Сектору за за правне, кадровске, опште и финансијске послове.

Члан 4.
(Директор Агенције)


1.    Агенцијом руководи директор, који има овлаштења утврђена Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, Законом о управи и другим прописима, а налази се на радном мјесту секретара с посебним задатком.
2.    Директора Агенције именује и разрјешава Вијећа министара Босне и Херцеговине на период од пет година, у складу са одредбама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
3.    Директор нема замјеника, а у раду му помаже савјетник директора и руководећи државни службеници.
4.    За свој рад и управљање, директор одговара Вијећу министара Босне и Херцеговине.
5.    Директор представља Агенцију, организује и осигурава законито и ефикасно обављање послова, у име Агенције доноси прописе и издаје акте за које је овлаштен, предузима друге мјере из надлежности Агенције, те одлучује, у складу са законима и другим прописима, о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и запосленика Агенције у вршењу службе.
6.    У интересу ефикасности и економичности, директор може у писменој форми делегирати дио својих овлаштења и одговорности за потписивање одређених појединачних аката руководећим државним службеницима.
7.    У случају дужег одсуствовања, директора замјењује државни службеник којег за то писмено овласти директор.

Члан 5.
(Руковођење организационим јединицама)


1.    Кабинетом директора непосредно руководи директор.
2.    Сектором руководи помоћник директора, као руководећи државни службеник, који распоређује послове и задатке на одсјеке, односно групе, и одговоран је за кориштење финансијских, материјалних и људских потенцијала додјељених сектору.
3.    Помоћника директора именује и разрјешава директор, у складу са одредбама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
4.    За свој рад и управљање помоћник директора одговара директору.
5.    Одсјеком, односно групом руководи шеф одсјека, односно шеф групе, који се налази на радном мјесту шефа унутрашње организационе јединице.
6.    Шефа одсјека, односно шефа групе поставља и разрјешава директор, у складу са одредбама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине.
7.    Шеф одсјека, односно шеф групе руководи одсјеком, односно групом, распоређује послове и задатке на државне службенике и запосленике у одсјеку, односно групи и одговоран је за кориштење финансијских, материјалних и људских потенцијала додјељених одсјеку, односно групи.
8.    За свој рад и управљање, шеф одсјека, односно групе, одговара помоћнику директора.

Члан 6.
(Кабинет директора)


Кабинет директора надлежан је за:
1.    пружање помоћи раду директора путем извршавања професионалних и техничких задатака, укључујући вођење распореда активности директора, припрему материјала за састанке са представницима институција Босне и Херцеговине на које се односи Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: институције) и материјале за конференције и за семинаре; техничку обраду аката које сачињава директор, организовање састанака и вођење записника, организовање званичних посјета у земљи и иностранству, те пријем домаћих и страних посјетилаца;
2.    давање мишљења и сарадњу у припреми закона, других прописа и општих аката, предлагање мјера за отклањање неправилности из дјелокруга Агенције, савјетовање директора и помоћника директора о појединим питањима и пружање непосредне помоћи у појединим питањима, обављање послове у припреми материјала, приједлога и мишљења које даје Агенција и праћење реализације извршавања обавеза Агенције
3.    припремање сједница Стручног колегија, праћење реализације закључака Стручног колегија, као и друге активности стручног колегија Агенције;
4.    координацију рада одсјека.

Члан 7.
(Сектор за постављења)


Сектор за постављења надлежан је за:
1.    сачињавање текстова огласа за оглашавање слободних радних мјеста (огласи за интерни и екстерни премјештај, као и јавни огласи), упућивање текста огласа на објављивање на начин утврђен законом и другим прописом, те поништење огласа или дијела огласа по службеној дужности или на захтјев институције, уколико за то постоји основани разлог;
2.    припремање одлука о именовању независних комисија за избор државних службеника и одлуке о именовању стручне комисије за полагање јавног испита; вођење списка или спискова независних експерата за учешће у комисијама;
3.    преглед приспјелих пријава са аспекта уредности, комплетности и благовремености и одбацивање истих уколико то не учине или не могу учинити комисије за избор; припрему обавјештења кандидатима о њиховом успјеху у поступку конкурса на прописани начин; објављивање резултата конкурса на прописани и уобичајени начин;
4.    припрему аката о постављењу државних службеника и мишљења са приједлогом за постављење руководећих државних службеника након обављених интерних и екстерних премјештаја, односно конкурса за интерни и екстерни премјештај, те јавних конкурса; припрему аката и мишљења за разрјешење државних службеника;
5.    помоћ и администрирање независних комисија за избор, укључујући и предлагање одбацивања пријава из формалних разлога које врше комисије за избор; помоћ стручној комисији за полагање јавног испита; израду појединих тестова за јавне испите методом електронског генерисања;
6.    припрему мишљења о додјели додатних накнада државним службеницима којима се налаже да привремено обављају додатне послове упражњених радних мјеста.

Члан 8.
(Сектор за обуку и информационе технологије)

 


Сектор за обуку и информационе технологије надлежан је за:
•    процјену у којим је областима знања потребно обезбиједити усавршавање државних службеника у појединм институцијама, као и у свим институцијама у цјелини; припрему општих аката којим се утврђује општа стратегија кадровског развоја државних службеника у институцијама; помоћ институцијама кроз пружање савјета у припреми и проведби стратегије кадровског развоја која је специфична за те институције; изналажење и провођење пројеката иностране и домаће помоћи за обуку и развој државне службе;
•    обезбјеђивање обуке и развоја државних службеника кориштењем ресурса Агенције који су предвиђени за обуку; израда конкретних планова и програма обуке и њихова реализација, укључујући и ангажовање извођача обуке; израда и дистрибуција потребних материјала; процјена активности усмјерених на константно побољшање програма обуке;
•    помоћ државним службеницима у индивидуалној обуци и развоју путем пружања подршке појединачним иницијативама у складу са могућностима.
•    испитивање трендова, потреба и ставова о државној служби путем анализирања података и других информација, са циљем оцјене ефеката постојеће политике и предлагања нове, ако се то оцјени потребним;
•    израду саопштења и других информативних материјала о Агенцији, те активности и развој службене интернет странице Агенције (у даљем тексту: wеб страница);
•    вођење информационог система за управљање људским потенцијалима, односно централног регистра особља, унос података у базе података и управљање базама података из надлежности Агенције;
•    обезбјеђивање државним службеницима и јавности приступ подацима у складу са Законом о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 28/00), Законом о заштити личних података ("Службени гласник БиХ", број 32/01) и општим актима Агенције, те сарадњу у погледу истог са Комисијом за заштиту података;
•    одржавање рачунарског система и рачунарске мреже Агенције, помоћ у управљању истим, рјешавање мањих софтверско – хардверских проблема и пружање помоћи запосленим у Агенцији везано за информатичке потенцијале, те обављање свих других активности везано за информатичку подршку Агенцији.

Члан 9.
(Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове)


Сектор за правне, кадровске, опште и финансијске послове надлежан је за:
•    обезбјеђивање унутрашње комуникације у Агенцији;
•    пријем, подјелу и слање поште, вођење евиденције о примљеној и отпремљеној пошти, као и других прописаних евиденција у области канцеларијског пословања, те архивирање цјелокупне документације коју прими или сачини Агенција (вођење писарнице и архиве);
•    обезбјеђивање ефикасног и економичног кориштења људских, финансијских и материјалних потенцијала Агенције путем извршавања административних задатака везаних за запошљавање државних службеника и запосленика Агенције, руковођење истима, одлучивање о њиховим правима и обавезама у служби или у вези са службом, путем испостављања одговарајућих приједлога директору Агенције;
•    вођење материјалних и финансијских евиденција, као и благајне; извршавање набавки, расподјелу и одржавање цјелокупне опреме Агенције.
•    подршку остварењу права државних службеника, тако што их савјетује о радњама које требају предузети ради заштите својих права, помаже им у достављању жалби Одбору државне службе за жалбе у вези са предузетим или пропуштеним радњама институција, те предузимање радњи за директно подношење иницијатива Одбору државне службе за жалбе када се оцијени да је то у општем интересу; заступање Агенције пред Одбором државне службе за жалбе у свим случајевима у којим се води расправа о активностима које је Агенција предузела или није предузела;
•    вођење дисциплинских поступака, што укључује припрему аката о именовању дисциплинских комисија Агенције; помоћ дисциплинским комисијама Агенције у вођењу поступака, укључујући и израду одлука дисциплинских комисија Агенције након обављених дисциплинских поступака; пружање неопходне техничке помоћи институцијама у вођењу дисциплинских поступака пред интерним дисциплинским комисијама институција;
•    пружање помоћи институцијама у успостави алтернативних механизама за рјешавање сукоба; пружање помоћи активностима омбудсмена у институцијама; посредовање у колективним преговарањима у које могу бити укључене институције;
•    активности везане за оцјену рада државних службеника;
•    обављање поступка ревизије запошљавања државних службеника, у складу са законом.

Члан 10.
(Привремена административна тијела)


1.    У вршењу својих надлежности Агенција образује привремена административна тијела, као што су комисије за избор, стручне комисије за полагање јавног испита, дисциплинске комисије, одбори и радне групе.
2.    У тијела из става (1) овог члана именују се и лица која нису запослени у Агенцији, односно институцијама, у складу са прописима.
3.    Ако су у питању комисије, државни службеник, запосленик или друго лице ангажовано у Агенцији обавља дужност секретара комисије и учествује у њеном раду без права гласа и одлучивања.
4.    Накнаде за рад члановима тијела из става (1) овог члана исплаћују се из буџета Агенције, у складу са посебним актом Агенције.
5.    Привременим административним тијелом руководи предсједавајући у сагласности са секретаром тијела.

Члан 11.
(Стручни колегиј)


1.    Стручни колегиј Агенције чине директор, савјетник директора и помоћници директора.
2.    Стручни колегиј разматра сљедећа питања:
1.    а) питања која захтјевају координацију више основних организационих јединица;
2.    б) стратешка питања везана за рад Агенције;
3.    ц) питања везана за извјештаје и планове рада, која је потребно да разматра стручни колегиј;
4.    д) сва друга питања за која директор нађе за потребно да их размотри стручни колегиј.
3.    Колегиј усваја пословник о свом раду.
4.    Пословником колегија или другим актом одредит ће се државни службеник или запосленик који обавља дужност секретара колегија.

Члан 12.
(Систематизација радних мјеста)


Тачни називи и врста радних мјеста, назив и распоред послова са описом послова за сваког државног службеника и запосленика, и потребним условима у погледу стручне спреме и других услова за пријем у радни однос, те број извршилаца утврђују се Систематизацијом радних мјеста која се налази у прилогу овог правилника (анекс) и чини његов саставни дио.

Члан 13.
(Програмирање, планови и извршавање послова)

 

1.    Агенција у свом раду сачињава тромјесечни извјештај, годишњи извјештај и план рада за наредну годину.
2.    Извјештаји се објављују на начин прописан законом.
3.    Годишњи извјештај о раду и план рада за наредну годину доставља се Вијећу министара Босне и Херцеговине на одобрење.
4.    На основу плана активности, организационе јединице могу утврђивати интерне планове рада и извршиоце појединих задатака.
5.    Планови рада Агенције начелног су карактера.

ДИО ТРЕЋИ – ОДГОВОРНОСТИ И РАДНИ ОДНОСИ

Члан 14.
(Одговорност државних службеника и запосленика)


1.    Државни службеници и запосленици у одсјецима, односно групама за свој рад одговарају шефу одсјека, односно групе и помоћнику директора, а запосленици у кабинету директора одговарају непосредно директору.
2.    Шефови одсјека, односно групе, одговарају помоћнику директора.
3.    Државни службеници дисциплински одговарају у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине и прописом Вијећа министара Босне и Херцеговине о дисциплинској одговорности државних службеника.
4.    Запосленици дисциплински одговарају у складу са Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о раду) и прописом Вијећа министара, односно посебним прописом Агенције о дисциплинској одговорности запосленика.
5.    Државни службеници и запосленици материјално одговарају у складу са Законом о раду и прописима о материјалној одговорности запослених у институцијама Босне и Херцеговине.

Члан 15.
(Пријем у радни однос)

1.    Државни службеници се примају у радни однос у складу са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским актима.
2.    Приправници и запосленици примају се у радни однос у Агенцију у складу са Законом о раду, Одлуком о условима и начину пријема приправника ВИИ степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број 52/05), и одредбама овог правилника уколико Одлуком о условима и начину пријема приправника ВИИ степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине није другачије прописано.
3.    У Агенцију се по правилу прима један приправник, изван радних мјеста предвиђених Систематизацијом радних мјеста.
4.    У изнимним случајевима, директор може одлучити да прими више од једног приправника.
5.    Умјесто приправника, у Агенцију се могу примити волонтери.

Члан 16.
(Услови пријема)


1.    Приправник високе стручне спреме – ВИИ степен се прима на период од једне године, а приправник нижег степена стручне спреме на период од шест мјесеци.
2.    Запосленик се прима у радни однос на неодређено вријеме.
3.    Запосленик се може примити путем уговора у радни однос на одређено вријеме само у случајевима прописаним чланом 16. став 2. Закона о раду.
4.    Приправник и запосленик се прима у радни однос искључиво путем јавног огласа, осим у случајевима предвиђеним чланом 9. Закона о раду.
5.    Приправник и запосленик може се примити у радни однос уколико испуњава опште и посебне услове.
6.    Општи услови за пријем приправника и запосленика су прописани Законом о раду, док се посебни услови прописују:
1.    за приправника – одлуком о потреби пријема у радни однос, која се доноси у складу са чланом 8. став 1. Закона о раду;
2.    за запосленика – овим правилником, и то Систематизацијом радних мјеста, за конкретно радно мјесто.

Члан 17.
(Јавни оглас)


1.    Јавни оглас за пријем приправника и запосленика се објављује у најмање једним високотиражним дневним новинама које излазе на цијелој територији Босне и Херцеговине и на службеној интернет страници Агенције.
2.    Ако су за потребе оглашавања путем јавног надметања одабране дневне новине, оглас се може објављивати искључиво у тим новинама.
3.    Оглас мора садржавати опште и посебне услове у складу са чланом 16. овог правилника, начин избора кандидата, потребне документе, рок до када кандидати требају доставити све потребне документе (који не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана), те мјесто и начин достављања, као и друге прописане податке.

Члан 18.
(Рад комисије)


1.    Јавни оглас за пријем приправника или запосленика проводи комисија која се састоји од предсједника и два члана, коју именује директор од државних службеника, односно запосленика, који се налазе у радном односу у Агенцији, посебно за сваки јавни оглас.
2.    Предсједник комисије руководи радом комисије и потписује све акте комисије, који се по потреби овјеравају печатом Агенције.
3.    Комисија разматра пристигле пријаве и утврђује редослијед кандидата у складу са условима јавног огласа и показаним знањем кандидата из области за коју се прима.
4.    Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног огласа, комисија неће узимати у разматрање, о чему ће обавијестити подносиоце таквих пријава.
5.    Одлуку о начину провјере знања и оцјењивању кандидата доноси комисија, уколико одлуком о именовању комисије, односно јавним огласом није другачије утврђено.

Члан 19.
(Избор кандидата)


1.    Одлуку о избору кандидата доноси директор, у складу са приједлогом комисије.
2.    На основу тако донесене одлуке, са приправником или запослеником се закључује уговор о раду.
3.    О извршеном избору обавијестиће се остали кандидати, са кратким образложењем разлога пријема изабраног кандидата.
4.    Кандидат који сматра да су у поступку провођења јавног огласа повријеђене одредбе закона или овог правилника, може у року од 15 дана од пријема обавјештења из става 3. овог члана уложити жалбу директору.
5.    Директор по жалби рјешава у складу са начелима Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/02 и 12/04).
6.    Рјешење по жалби је коначно и против истог се у року од 30 дана од дана достављања може тужбом покренути радни спор пред надлежним редовним судом, у складу са одредбама закона којим је уређен парнични поступак.

Члан 20.
(Рад приправника)


1.    Приправник остварује право на плату која одговара плати најнижег платног разреда своје школске спреме умањену за 20%, а остала права која у складу са прописима припадају запосленицима, без обзира на степен стручне спреме.
2.    За праћење рада приправника одређује се државни службеник који руководи организационом јединицом, по правилу шеф унутрашње организационе јединице, као непосредно надређени.
3.    Најмање три мјесеца прије истека рока на који је примљен приправник истом се омогућава полагање стручног управног испита, у складу са прописима.

ДИО ТРЕЋИ – ОВЛАШТЕЊА, ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
(Измјене и допуне правилника)


Измјене и допуне овог правилника вршиће се на начин на који је и донесен.

Члан 22.
(Стављање аката ван снаге)


Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
•    Правилник о унутрашњој организацији Агенције за државну службу, број 01/2002 од 22. августа 2002. године;
•    Одлука о начину и условима пријема запосленика у радни однос у Агенцији за државну службу, број   03-02-241/04   од 2. априла 2004. године;
•    Одлука о начину и условима пријема приправника у радни однос у Агенцији за државну службу, број   03-02-750/04   од 23. септембра 2004. године.

Члан 23.
(Ступање на снагу)


Овај правилник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Вијећа министара Босне и Херцеговине.
Број:  03...
15. децембра 2005. године
Сарајево

Д И Р Е К Т О Р
Јакоб Финци, с. р.
Вијеће министара БиХ, на 101. сједници одржаној дана 15.12.2005. године, дало јесагласност на Правилник о унутрашњој организацији Агенције за државну службу.

 

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Pravilnik o unutras organizaciji.pdf)Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji AgencijeDokument u PDF formatu3921 Kb
Download this file (Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-unutrasnjoj-organizaciji-ADS.pdf)Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ADS BiHDokument u PDF formatu656 Kb
Последње ажурирано понедељак, 15 јануар 2018 11:46
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook