01
Oct
2018
Odluka o uspostavljanju Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Odluka Agencija za državnu službu BiH, Broj: 01-02-2-1002-2/18 od 28.09.2018. godine


Na osnovu člana 31. i člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u vezi sa članom 40. Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), te na osnovu čl. 11. i 12. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu, broj 01-02-2-497-35/14   od 26.9.2018. godine, direktor Agencije uz konsultaciju sa stručnim kolegijem, donosi

 

 

ODLUKU

o uspostavljanju Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine

 

 

Član 1.

(Predmet odluke)

 

            Ovom odlukom uspostavlja se Pravni savjet Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), kao stručnog konsultativnog tijela Agencije sa ciljem davanja mišljenja i preporuka o pravnim aspektima prošlih i budućih akata Agencije kao i aktivnosti Agencije.

 

Član 2.

(Položaj savjeta)

 

            Pravni savjet formira se i djeluje kao prošireni stručni kolegij Agencije (u daljem tekstu: kolegij).

 

Član 3.

(Sastav savjeta)

 

Pored svih članova kolegija, u Pravni savjet ulazi svi zaposleni ili angažovani u Agenciji koji imaju zvanje diplomiranog pravnika ili ekvivalenta (bachelor/bakalaureat prava), kao i zaposleni ili angažovani koji su završili drugo visoko obrazovanje pravnog usmjerenja ili usmjerenja koje je slično pravnom.

 

Član 4.

(Formiranje i rad)

 

Rješenjem o formiranju Pravnog savjeta će se utvrditi tačan sastav, zadaci, rad i sve drugo što je propisano u članu 40. Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13), a relevantno je za rad Pravnog savjeta.

 

Član 5.

(Regulisanje pojedinih pitanja)

 

            Na sva pitanja osnivanja, sastava i rada pravnog savjeta, koja nisu regulisana rješenjem iz člana 4. ove odluke, primjenit će se odredbe Poslovnika o radu stručnog kolegija Agencije.

 

Član 6.

(Nastavak rada)

 

Pravni savjet uspostavljen prije donošenja ove odluke nastavlja sa radom i nakon njenog stupanja na snagu kao pravni savjet uspostavljen ovom odlukom.

 

Član 7.

(Prelazna odredba)

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uspostavljanju i radu Pravnog savjeta Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 01-02-2-1213/17 od 7.12.2017. godine.

 

 

Član 8.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu 1. oktobra 2018. godine, a objavljuje se i na službenoj internet stranici Agencije.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Odluka o supostavljanju Pravnog savjeta ADS.pdf)Odluka o uspostavljanju Pravnog savjeta Agencije za državnu službu BiHDokument u PDF formatu901 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 01 oktobar 2018 07:39
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook