15
Oct
2018
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 05.11.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću
1/02 Stručni savjetnik-lektor
1/03 Stručni savjetnik Odsjeka kaznene odbrane
1/04 Stručni savjetnik za usklađivanje sa acquis communautaire
1/05 Stručni saradnik za programe pomoći
1/06 Inspektor za nadzor nad ostvarenjem prava osoba lišenih slobode
1/07 Viši stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju
1/08 Stručni savjetnik za besplatnu pravnu pomoć
1/09 Stručni saradnik za besplatnu pravnu pomoć


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću

1/02 Stručni savjetnik-lektor

1/03 Stručni savjetnik Odsjeka kaznene odbrane

1/04 Stručni savjetnik za usklađivanje sa acquis communautaire

1/05 Stručni saradnik za programe pomoći

1/06 Inspektor za nadzor nad ostvarenjem prava osoba lišenih slobode

1/07 Viši stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju

1/08 Stručni savjetnik za besplatnu pravnu pomoć

1/09 Stručni saradnik za besplatnu pravnu pomoć

 

 

SEKRETAR MINISTARSTVA

1/01 Stručni savjetnik za protokolarne poslove i odnose sa javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: Savjetuje u pitanjima koja se tiču informisanja javnosti o radu institucije; Kontaktira sa predstavnicima domaćih i stranih sredstava javnog informisanja; Organizuje press konferencije institucije i istupe u javnosti ovlaštenih osoba institucije; Priprema saopštenja za javnost i sredstva javnog informisanja iz nadležnosti Institucije i rеаgоvаnjа nа izvjеštаје mеdiја; Obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa BiH; Izrađuje i provodi Komunikacijsku strategiju institucije; po nalogu rukovodioca istupa u ime institucije u javnosti i medijima; priprema i vodi medijsku kampanju za projekte institucije; priprema kratki podsjetnik za ministre ili druge osobe određene za učešće na konferenciji za novinare; priprema posebne informacije o radu institucije; kontinuirano priprema monitoringe domaće i strane štampe i web portala te na bazi monitoringa priprema šestomjesečne analize; sarađuje sa drugim službenicima na istim poslovima u drugim institucijama na nivou BiH i nižih nivoa vlasti, te predstavnicima NVO; ostvaruje međunarodnu saradnju sa organizacijama i službama u inostranstviu koje se bave poslovima javnog komuniciranja; priprema i učestvuje u izradi istraživanja javnog mnijenja o određenim projektima i radu institucije; direktno komunicira sa građanima putem upita, predstavki, žalbi, pisama, elektronske pošte i dr. i analizira podatke dobivene u komuniciranju sa građanima; uređuje, izdaje, te distribuira biltene, brošure, letke i druge publikacije koje informišu javnost o radu i aktivnostima institucije; obavlja poslove koordinacije između više sektora Ministarstva prilikom dolaska strane delegacije; pomaže u koordinaciji sektora s ciljem osiguranja svih neophodnih elemenata za prijem strane delegacije (nabavka poklona, rezervacija restorana); obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu ministra, zamjenika ministra, u saradnji sa sekretarom Ministarstva, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA KADROVSKE, OPŠTE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

1/02 Stručni savjetnik-lektor

Opis poslova i radnih zadataka: Lektoriše dokumente, druge akte i publikacije na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini za potrebe institucije; Lektoriše sadržaj internet stranice institucije na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini; Vrši poslove korigiranja i provjeravanja prelomljenih tekstova za štampu; Proučava stručnu literaturu i sarađuje s nadležnima u institucijama radi razjašnjenja nejasnih izraza i jezičnih nedoumica, i njihovog usklađivanja s pisanim materijalima, vrši poslove lektorisanja sadržaja WEB stranice te druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: Filozofski fakultet-jezički smjer VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog staža u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA KRIVIČNU POMOĆ I EDUKACIJU U KAZNENIM STVARIMA PRED SUDOM BIH

1/03 Stručni savjetnik Odsjeka kaznene odbrane

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove pružanja pravne i tehničke potpore odvjetnicima koji zastupaju pred Odjelom I i Odjelom II Suda BiH, uključujući pružanje stručnih savjeta o međunarodnom humanitarnom pravu, međunarodnim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i domaćem kaznenom zakonodavstvu, analizira sudsku praksu relevantnih međunarodnih sudova, pomaže u pripremanju pravnih podnesaka i argumentacije, pruža podršku braniteljima tokom pretresa, pruža i ostale vidove pravne podrške prema zahtjevima branitelja, a u okviru mandata Odsjeka, sprovodi postupak i odlučuje o zahtjevima branitelja za stavljanje na listu odvjetnika ovlaštenih za postupanje pred Odjelima I i II Suda BiH, učestvuje u razvijanju i kontinuiranom unaprjeđivanju programa edukacije za branitelje, učestvuje u organizaciji i realizaciji seminara i drugih edukativnih programa na teme iz oblasti međunarodnog kaznenog prava, kaznenog prava, vještina zastupanja i ostalih relevantnih tema, vrši promociju principa pravičnog suđenja i unaprjeđivanje standarda obrane, ostvaruje veze s međunarodnim i domaćim tijelima i osobama, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za kaznenu odbranu, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA STRATEŠKA PLANIRANJA, KOORDINACIJU POMOĆI I EVROPSKE INTEGRACIJE

1/04 Stručni savjetnik za usklađivanje sa Acquis Communautaire

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši koordinaciju rada unutar Ministarstva u planiranju zakonodavnih aktivnosti koji se tiču prioritetnih zahtjeva procesa evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva, osigurava učešće stručnjaka iz Ministarstva u radu radnih grupa za izradu i usklađivanje propisa BiH sa zakonodavstvom EU, izrađuje Usporedni prikaz i Izjavu o usklađenosti nacrta ili prijedloga propisa BiH sa zakonodavstvom EU, prilikom izrade propisa u skladu sa zakonodavstvom EU, pomaže u pripremi za pregovore o pojedinim poglavljima acquis communautaire-a („screening“), kao i pomoć i učešće u pregovorima o pristupanju EU, nakon stjecanja statusa kandidata, koordinira ostale aktivnosti Ministarstva po pitanju usklađivanja pravnog sistema BiH sa zakonodavstvom EU u skladu sa zahtjevima procesa, učestvuje u aktivnostima koje se organizuju u saradnji sa TAIEX - om i DEI, koordinira provedbu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa i procjena učinaka, vođenje baze podataka o zainteresiranim stranama za konsultacije sa javnošću, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka za evropske integracije, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/05 Stručni saradnik za programe pomoći

Opis poslova i radnih zadataka: Prikupljanje podataka za planiranje i izradu programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o izvršenju programa pomoći Evropske unije i drugih donatora Ministarstvu pravde BiH; Organizovanje polugodišnjih sastanaka informisanja donatora u sektoru pravde u BiH; Organizovanje periodičnih sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći; Izrada zapisnika sa sastanaka informisanja donatora i sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći; Praćenje provedbe usvojenih zaključaka sa sastanaka informisanja donatora i sastanaka Foruma lokalnih koordinatora donatorske pomoći; Prikupljanje podataka za izradu izvještaja o učinkovitosti donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH. Redovno ažuriranje baze podataka donatora u sektoru pravde u BiH, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, kojemu podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni ili ekonomski fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA I RAD KAZNENE USTANOVE

1/06 Inspektor za nadzor nad ostvarenjem prava osoba lišenih slobode

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove nadzora nad radom ustanove za izvršenje kaznenih sankcija u vezi poštovanja Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda; Prima i obrađuje predstavke osuđenih i pritvorenih osoba; Prati tretman osuđenih osoba; Predlaže mjere za pravilnu primjenu propisa u oblasti izvršenja, predlaže mjere unapređenje procesa resocijalizacije; Obavlja neposredno razgovor sa osobama koje upute predstavku ili žalbu, koordinacija i saradnja sa inspekcijskim službama entiteta i Brčko Distrikta BiH; Prati i štiti ljudska prava predviđena u Ustavu BiH i aktima navedenim u Aneksu I Ustava, u svim zavodima BiH, saradnju sa Ombudsmanima za ljudska prava BiH, domaćim i međunarodnim organizacijama iz oblasti izvršenja kaznenih sankcija ili čija je nadležnost praćenje i ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa zakonom i odgovarajućim međunarodnim dokumentima; Predlaže izmjene i dopune određenih zakona ili podzakonskih propisa na osnovu uočenih pojava i posebno ih naglašavaju u godišnjem izvještaju, po nalogu šefa Odsjeka, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU I MEĐUENTITETSKU PRAVNU POMOĆ I SARADNJU

1/07 Viši stručni saradnik za međunarodnu pravnu pomoć i saradnju

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i sačinjava obvezne izvještaje o provedbi određenih konvencija, priprema i sačinjava izvještaje po zahtjevu određenih međunarodnih asocijacija i organa o provedbi konvencija iz nadležnosti Odsjeka; Ostvaruje komunikaciju sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i nadležnim organima drugih država i međunarodnim organizacijama po pitanju pružanja međunarodne pravne pomoći, te vrši i druge poslove vezane za postupke pružanja međunarodne pravne pomoći, po nalogu šefa Odsjeka kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet ili fakultet društvenog smjera VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika, francuskog ili njemačkog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,88 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

URED ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

1/08 Stručni savjetnik za besplatnu pravnu pomoć

Opis poslova i radnih zadataka: U slučaju odsutnosti šefa Ureda odlučuje o pravu na besplatnu pravnu pomoć po odredbama zakona i priprema nacrt rješenja o odobrenoj pravnoj pomoći, kao i dodjeljivanju besplatne pravne pomoći u prekograničnim sporovima, prati potrebe korisnika, priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana ili po službenoj dužnosti, daje inicijative za izmjene ili dopune Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u skladu sa zakonodavstvom EU, zastupa korisnika besplatne pravne pomoći pred tijelima uprave i upravnim, organizacijama i institucijama Bosne i Hercegovine u upravnom postupku, pred Sudom BiH radi zaštite njihovih prava i interesa u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom i izvršnom postupku i kaznenom postupku u skladu sa zakonima o kaznenom postupku, sastavljanje svih vrsta pismena (tužbe, žalbe, prijedlozi, odgovori na tužbe, molbe i dr.) koji se odnose na postupke i nadležnosti iz djelokruga rada Ureda, pružanje pravne pomoći pri sačinjavanju apelacija, pružanje pravne pomoći u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija), zastupanje korisnika u postupcima pred nadležnim sudovima po vanrednim pravnim lijekovima, pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Europskim sudom za ljudska prava, kao i u postupcima pred drugim međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno uz posebno rješenje Ministra pravde Bosne i Hercegovine, obrađuje zahtjeve uz utvrđivanje ispunjenosti uslova u skladu s zakonom, provjerava činjenice, kao i druge poslove po nalogu ministra, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Ureda, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita; položen pravosudni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

1/09 Stručni saradnik za besplatnu pravnu pomoć

Opis poslova i radnih zadataka: Pruža opšte informacije o pravima i obavezama korisnika besplatne pravne pomoći, pomaže pri popunjavanju obrazaca/zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Ureda, kome podnosi izvještaj o svome radu.

Posebni uslovi: završen pravni fakultet VII stepen ili ekvivalent Bolonjskog sistema sa ostvarenih 180 ili 240 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Napomene za sve kandidate:

-       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu- za radno mjesto 1/08;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika-za radna mjesta 1/01, 1/03, 1/04, 1/05, 1/07, 1/08 i 1/09;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.11. 2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH         

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine»

Trg Bosne i Hercegovine 1, 71000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату170 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu168 Kb
Posljednje ažurirano četvrtak, 28 februar 2019 11:25
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook