22
Nov
2018
Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 30.11.2018.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera ili osoba sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera, koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, tri (3) izvršitelja


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos, broj: 05-34-2-10009/18 od 14. 11. 2018. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos

u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

 

 

1. Pripravnik sa završenim fakultetom društvenog smjera ili osoba sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera, koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, tri (3) izvršitelja.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I Za prijem u radni odnos pripravnici moraju ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnici moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

-      završen fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija fakulteta društvenog smjera koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova;

-      da nemaju ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon diplomiranja.   

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkom biografijom, koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-     diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

-     dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine dana ili više, što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrirani u matičnoj evidenciji;

-     uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci.

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

Po ovom javnom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija fakulteta (zvanje magistra), pod uslovom da im školovanje obuhvaća i prvi ciklus studija navedenog fakulteta.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine.

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog konkursa i čije prijave su kompletne i blagovremene, podliježu provjeri znanja koju određuje Komisija za izbor pripravnika.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana objave konkursa, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

„Javni konkurs za prijem pripravnika”

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Последње ажурирано понедељак, 04 фебруар 2019 12:48
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook