11
Mar
2010
Odluka o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/05) od 21.07.2005.godine


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 87. sjednici održanoj 21.07.2005.godine donijelo je

O D L U K U

o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih

službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Član 1.

 

(Predmet odluke)

(1) Ovom odlukom uspostavljaju se krediti za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državni službenik), uslovi i način određivanja, odnosno utvrđivanja tih kredita.

Član 2.

 

(Cilj i objašnjenje kredita)

(1) Cilj uspostavljanja kredita je sprovođenje zakona i stvaranje obaveza državnim službenicima da u toku kalendarske godine pohađaju i završe odgovarajuće obuke neophodne za njihovo stručno obrazovanje i usavršavanje.

(2) Kredit u smislu ove odluke je brojčana jedinica utvrđena po temama obuhvaćenim planom i programom određene obuke i istim se kvantificira obavezni program nastave, te u planu studija se predstavlja kao broj koji državni službenik polaznik seminara mora prikupiti u toku jednog seminara.

(3) Kredit se koristi za ocjenu uspješnosti državnog službenika polaznika seminara, koja se u svakom pojedinom slučaju dobije množenjem kredita sa ocjenom angažovanja i uspjeha na ispitu.

Član 3.

 

(Uslovi, visina i opravdanost za određivanje)

(1) Krediti se određuju za svaku obuku koju organizuje ili učestvuje u organizovanju Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija) i/ili druga institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija).

(2) Visinu i opravdanost određivanja kredita iz stava 1. ovog člana utvrđuje Agencija u saglasnosti sa institucijom za čije državne službenike se organizuje obuka najkasnije 10 dana prije dana početka obuke.

(3) U slučaju da obuku organizuje druga institucija Bosne i Hercegovine ista je obavezna da u roku od 15 dana od dana početka obuke Aganciji dostavi relevantne podatke o vrsti, namjeni i obliku obuke, radi utvrđivanja broja kredita.

(4) Ukoliko se sumnja u kvalitet obuke iz stava 3. ovog člana Agencija u suradnji sa institucijom može obaviti reviziju prethodno utvrđenih kredita za tu obuku.

Član 4.

 

(Primjena kredita)

Dodjeljeni krediti se koriste prilikom ocjenjivanja državnog službenika tako da svaka dva kredita daju jedan bod iz člana 10. tačka 2. Pravilnika o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 17/04).

 

Član 5.

 

(Izvještavanje o broju kredita)

(1) Agencija je obavezna najkasnije do 31.12. u toku svake godine, za prethodnu godinu, da objavi Listu obuka sa brojem kredita za svaku pojedinačnu obuku i dostaviti istu svim institucijama.

(2) Prilikom sačinjavanja Liste iz stava 1. ovog člana obavezno je posebno naznačiti koja je obuka organizovana za rukovodeće državne službenike.

Član 6.

 

(Obaveza sakupljanja kredita)

Svi državni službenici u toku kalendarske godine dužni su da sakupe potreban broj kredita i to rukovodeći državni službenici najmanje 10 kredita, a ostali državni službenici najmanje osam kredita.

Član 7.

 

(Obaveze ponude kurseva za dodjelu kredita)

Agencija i/ili institucije su obavezne da ponude u toku kalendarske godine dovoljan broj kurseva kako bi se ispunile obaveze iz ove odluke.

Član 8.

 

(Dostava Spiska polaznika i potvrde o broju kredita)

(1) Nakon završene obuke, a najkasnije u roku od pet dana od dana okončanja, institucija je dužna, ukoliko je organizovala ili učestvovala u organizovanosti obuke, da dostavi Agenciji Spisak uspješnih polaznika odnosne obuke.

(2) Agencija je dužna da najmanje jedan put godišnje, dostavi institucijama potvrdu o broju kredita za svakog državnog službenika posebno.

Član 9.

 

(Evidencija o dodjeli kredita)

Agencija vodi zvanično evidenciju o dodjeli kredita i to u elektronskom obliku i ažuriranu na službenoj internet stranici Agencije.

Član 10.

 

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine».

 

VM broj:131/05 Predsjedavajući Vijeće ministara BiH

Adnan Terzić, s.r.

21.07.2005.godine

Sarajevo
Ažurirano Srijeda, 11 Studeni 2015 09:35
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook