07
Sep
2009
Guide for free access to information PDF Ispis

BOSNA I HERCEGOVINA

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Kako koristiti

ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA

U BOSNI I HERCEGOVINI

 

V O D I Č

za podnosioce zahtjeva za pristup informacijama

 

Sarajevo, oktobar 2014. godine     

 

Adresa Agencije za državnu službu: Sarajevo, Trg BiH  br. 1

Službenik za informisanje: Stanislavka Ilić, kancelarija br. 11

 

Tel. 033 284 708

Fax: 033 268 312

www. ads.gov.ba

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

U V O D 

            Vodič treba da pomogne podnosiocima zahtjeva kako bi ostvarili svoja prava u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13), (u daljem tekstu: ZoSPI).

            Svrha Vodiča je da sve zainteresovane uputi kako mogu što jednostavnije doći do informacija koje su pod kontrolom Agencije za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija).

            Vodič će Vam pružiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • koje informacije možete tražiti
 • kako možete dobiti traženu informaciju
 • kako trebate napisati zahtjev za pristup informaciji
 • u kojem roku smo obavezni da Vam odgovorimo na zahtjev
 • na koji način možete dobiti odgovor
 • ako niste zadovoljni koja su Vaša prava

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je ovlašteni službenik za informisanje Stanislavka Ilić, imenovana Rješenjem direktora Agencije za državnu službu, broj: 01-50-119/11 od 08.02.2011. godine.

 

KOJE INFORMACIJE MOŽETE TRAŽITI

Možete tražiti svaku informaciju koja je pod kontrolom Agencije, osim one koja, prema ZoSPI, može biti izuzeta od objavljivanja.

Odgovor može u cjelosti ili djelimično biti uskraćen, ukoliko se Vaše pitanje odnosi na:

 • funkcionisanje institucija BiH (otkrivanjem informacija osnovano bi se moglo očekivati izazivanje značajne štete u oblasti: vanjske politike, odbrane i sigurnosti, monetarne politike, sprečavanja kriminala, zaštite procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka, a ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije;
 • povjerljive komercijalne informacije, kada je Agencija dužana da hitno treću stranu obavijesti o pojedinostima zahtjeva. Ukoliko treća strana u roku od 15 dana ne izvijesti Agenciju da je tražena informacija povjerljiva, ista informacija će se objaviti;
 • privatnost - Agencija će odbiti davanje lične informacije, osim u slučaju ako možete obrazložiti javni interes za objavljivanje lične informacije. Naročito će se, prilikom izuzimanja od objavljivanja određenih informacija, voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (a koje se odnose na pristup informacijama prijavnim obrascima kandidata - učesnika u konkursnim procedurama, dokumentima kandidata, radova kandidata i sl., bez dokazivanja opravdanog interesa i sl.). Ovo ne ograničava prava koja učesnicima postupaka pripada primjenom posebnih zakona.

Takođe, Agencija će odbiti davanje informacije ako utvrdi da tražena informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

Informacije koje možete tražiti od Agencije navedene su u INDEKS REGISTRU AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU, a koji možete preuzeti sa službene internet stranice Agencije www.ads.gov.ba ili isti dobiti od našeg službenika za informisanje koji je smješten u kancelariji br. 11, Trg BiH 1, Sarajevo.

 

KAKO MOŽETE DOBITI TRAŽENU INFORMACIJU

Da biste dobili informaciju koju tražite neophodno je uputiti zahtjev u pisanoj formi, na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, i to: lično, putem redovne pošte, putem elektronske pošte ili faxom.

 

ZAHTJEV za pristup informacijama treba sadržavati:

naziv institucije kojoj se obraćate za davanje informacija;

jasne i dovoljne podatke u vezi sa prirodom i sadržajem tražene informacije;

ime, prezime i adresa osobe koja podnosi zahtjev za pristup informacijama. 

 

KAKO TREBATE NAPISATI ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

___________________________________________________

Ime i prezime podnosioca zahtjeva

Adresa, telefon i e-mail podnosioca zahtjeva

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Trg BiH 1

71 000 Sarajevo

n/r službenika za informisanje, kancelarija br. 11

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama.-

 

            U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, tražim pristup sljedećim informacijama:

(Navesti tačno koje informacije tražite i opisati ih što je moguće preciznije)

Molim vas da mi traženu informaciju dostavite u ___ kopija, ukoliko  troškovi umnožavanja ne prelaze više od ___ KM, koliko sam spreman platiti.

Ukoliko kopiranje tražene informacije iziskuje veće troškove, molim da me o tome izvijestite prije nego što moj zahtjev uzmete u razmatranje.

Molim da mi odgovor dostavite u skladu sa odredbama Zakona.

Datum                                                                                                     Potpis podnosioca zahtjeva

 

ROK ZA DOSTAVLJANJE ODGOVORA NA ZAHTJEV

Agencija po primljenom zahtjevu prvo utvrđuje da li je Vaš zahtjev kompletan i jasan.

Ukoliko  ustanovi da zahtjev nije kompletan, u roku od osam dana ćemo Vas obavijestiti da isti dopunite, pod uslovom da ste naveli adresu. 

U slučaju da ste tražili pristup informaciji za koju Agencija nije nadležna, Vaš zahtjev ćemo proslijediti nadležnoj instituciji najkasnije osam dana od dana njegovog prijema, o čemu ćemo Vas pismeno obavijestiti.

Ukoliko ste tražili pristup informaciji koja, prema Zakonu može biti izuzeta od objavljivanja, cijeniće se je li njeno objavljivanje (u cjelosti ili djelimično), u javnom interesu, o čemu smo dužni da Vas rješenjem obavijestimo, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj rok može biti i duži u ZoSPI predviđenim slučajevima, kada je prethodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacije ili se treća strana obavještava da će se informacija koju  ZoSPI predviđena kao izuzetak zbog postojanja javnog interesa objaviti.

 

NA KOJI NAČIN MOŽETE DOBITI ODGOVOR

Nakon što Agencija odobri pristup informaciji koju ste tražili, o tome Vas obavještavamo rješenjem. Traženu informaciju možete dobiti na uvid u prostorijama Agencije ili Vam istu, ukoliko nema više od 20 stranica možemo umnožiti i dostaviti putem e-maila ili pošte.

Ukoliko informacija ima više od 20 stranica dužni ste platiti naknadu za umnožavanje o čemu ćemo Vas prethodno obavijestiti. 

Izuzetno, u cilju olakšavanja pristupa informacijama zainteresovanim licima, ukoliko se radi o tipskim informacijama (kao što su npr. krajnji rok za podnošenje prijava po određenom javnom oglasu ili za određeni seminar, broj pitanja koja uključuje javni ispit i sl.), ukoliko podnosilac zahtjeva svoj zahtjev podnese usmeno (lično ili putem telefona), službenik za informisanje će mu odgovor na traženu informaciju dati odmah, takođe usmenim putem.

 

AKO NISTE ZADOVOLJNI KOJA SU VAŠA PRAVA

Agencija je dužna da u rješenju, kojim Vas kao podnosioca zahtjeva obavještava da se odbija pristup traženoj informaciji u cjelosti ili djelimično, navede i sljedeće:

 • zakonski osnov za status izuzeća informacije, uzimajući u obzir i faktor javnog interesa;
 • pouku o pravu na žalbu  nadležnom organu, a što uključuje neophodne podatke za kontaktiranje tog organa (adresa i telefon),
 • rok za podnošenje žalbe,
 • uputstvo o pravu da se obratite Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te podatke za kontaktiranje sa ovom institucijom.

 

Ažurirano Utorak, 14 Listopad 2014 09:20
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook