29
Jan
2019
Odluka o godišnjem planu i programu obuka državnih službenika za 2019 godinu PDF Print

Odluka Agencije za državnu službu BiH, Broj: 04-34-7-59/19 od 18.01.2019. godine


Na osnovu člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 9. Odluke o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 15/17), direktor Agencije za državnu   službu  Bosne i  Hercegovine, donosi

           

ODLUKU

o godišnjem planu i programu obuka državnih službenika za 2019. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se Godišnji plan i program obuka državnih službenika za 2019. godinu u organizaciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

Programi obuka državnih službenika su:

 1. Menadžerske obuke (ciljna grupa: rukovodeći državni službenici)
 2. Razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju - soft skills (ostali državni službenici)
 3. Opći kursevi osvježenja znanja (svi državni službenici)
 4. Oblast prava - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 5. Oblast financija - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 6. PR-odnosi s javnošću - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 7. Prevoditelji - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 8. IT - specijalističke obuke (svi državni službenici)
 9. Strani jezici (svi državni službenici)
 10. Obuka za novozaposlene državne službenike - po pozivu
 11. Online kursevi (self-study) (svi državni službenici)
 12. Webinari (svi državni službenici)

 

Član 3.

Detaljan plan i program obuka iz člana 2. ove Odluke nalazi se u prilogu.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

-          Plan i program u prilogu

DIREKTOR

 

Neven Akšamija

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH

 

 

 

GODIŠNJI PLAN OBUKA - 2019.

 

 

(S obzirom da smo na privremenom financiraju realizacija plana će ovisiti o usvajanju budžeta.)

MENADŽERSKE OBUKE (ciljna grupa: rukovodeći državni službenici)

 

Delegiranje odgovornosti

Januar, 2 grupe

Situacijsko rukovođenje

Decembar

Strateška komunikacija u javnoj upravi

Mart

Vještine rukovođenja

April

RAZVOJ SOCIJALNIH VJEŠTINA U RADNOM OKRUŽENJU - soft skills (ostali državni službenici)

 

Emocionalna inteligencija

Mart

Interpersonalne vještine

Decembar

Pisana i usmena prezentacija

Decembar

Planiranje i vođenje sastanaka

Februar

Tim i timski rad

Mart

Upravljanje konfliktima

Decembar

Upravljanje ljudskim potencijalima - uvod

Septembar

OPĆI KURSEVI OSVJEŽENJA ZNANJA (svi državni službenici)

 

Aktivnosti sekretara komisija za izbor državnih službenika u konkursnoj proceduri

April

Diplomatski protokol

Juni

Efektno pregovaranje

Februar

Ekonomska diplomacija

Maj

Interna komunikacija

Septembar

Izrada Godišnjeg programa rada u institucijama Bosne i Hercegovine

Novembar, 2 grupe

Izrada izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

Februar, 2 grupe

Jačanje kapaciteta za suradnju s iseljeništvom

April

Kako komunicirati na višem nivou (napredne vještine komunikacije)

Maj

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Maj

Koordinacija borbe protiv korupcije

Juni

Korupcija u provođenju javnih nabavki u institucijama BiH

Maj

Lektorisanje sužbenih dokumenata u institucijama BiH

Novembar

Međunarodni odnosi i diplomatija

Juni

Mobing i zaštita od mobinga

April

Novinarska prava i medijske slobode

Septembar

Okvir kompetencija u procesu zapošljavanja

Oktobar

Pisanje akata i jezik u javnoj upravi

Novembar

Planiranje i provođenje stručnog usavršavanja u institucijama BiH

Septembar, 3 grupe

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Mart, 4 grupe

Prepoznavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici i obaveza prijavljivanja nasilja

Juni

Prevencija i suzbijanje korupcije

Oktobar

Prevencija i zaštita od diskriminacije

Mart

Priprema, pisanje i vođenje projekata

Oktobar, 2 dana

Proaktivna transparentnost u institucijama BiH

Decembar

Radionica za antikorupcijske institucije

Novembar, 2 dana

Reforma javne uprave

Mart

Rodno odgovorno budžetiranje

April, 2 grupe

Seksualno uznemiravanje

Decembar

Suvremena poslovna komunikacija

April

Učenje odraslih (trening trenera)

Maj

Upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

Maj

Upravljanje radnim učinkom (ocjenjivanje)

Juni

Upravljanje rizicima u javnoj upravi

Novembar

Volonterstvo - pokretačka snaga aktivne, odgovorne i humane zajednice

April

Vještine komunikacije sa strankama

Oktobar

OBLAST PRAVA - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

Autorska prava na internetu i pravni aspekti korištenja interneta

Novembar

Disciplinski postupak u organima uprave

Novembar

E-konsultacije

Maj, 4 grupe

Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Novembar

Izrada Godišnjeg izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku

Januar, 2 grupe

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Juni, 2 dana

Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova

Juni

Međunarodni ugovori i praksa u Bosni i Hercegovini

Novembar

Praćenje i evaluacija usvojenih propisa

Februar, 4 grupe

Prava invalidnih osoba

April

Primjena Zakona o državnoj službi

Maj, Decembar

Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru

April,juni,oktobar, novembar

Primjena Zakona o obligacionim odnosima

Oktobar

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka

April

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

April, 2 dana

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Maj

Sticanje uvjeta za penzioniranje državnih službenika

Oktobar, 2 grupe

Sukob interesa u institucijama BiH

Maj

Upravni postupak i upravni spor

Mart, Decembar

Usklađivanje zakona i internih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH

Septembar

Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda

Septembar

OBLAST FINANCIJA - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

Izvršenje budžeta institucija BiH

Decembar

Planiranje budžeta institucija BiH

Februar, Juni

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Februar, 2 dana

Plate i naknade, troškovi zaposlenih u institucijama BiH i naknade spoljnih saradnika

Septembar

Računovodstvo i financije

April

 

PR - ODNOSI S JAVNOŠĆU - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

Korištenje interneta i društvenih mreža u javnoj komunikaciji

Oktobar

Krizno komuniciranje

Juni

Slobodan pristup informacijama

Februar

Značaj odnosa s javnošću u radu institucija BiH

Maj

PREVODITELJI - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

Konsekutivno i simultano prevođenje

April, 3 dana

IT - SPECIJALISTIČKE OBUKE   (svi državni službenici)

 

Praktična primjena Excela

Septembar, 4 dana

Praktična primjena PowerPointa

Oktobar, 2 dana

Upravljanje informacijskom sigurnošću

April

Upravljanje projektima u skladu sa PMI metodologijom

Novembar

STRANI JEZICI (svi državni službenici)

 

Kurs francuskog jezika B1, B2

Kontinuirano

ENA seminar "Negotiating techniques to prepare for EU accession negotiations"

April, 2 dana

Specijalistički kurs engleskog jezika (od B2 do C1)

Kontinuirano

OBUKA ZA NOVOZAPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U INSTITUCIJAMA BIH - po pozivu

 

 

Mart, Oktobar

 

ONLINE KURS (SELF-STUDY)   (svi državni službenici)

 

Kurs o zapošljavanju državnih službenika institucija BiH

Kontinuirano

Mobing

Kontinuirano

Procjena uticaja propisa

Kontinuirano

Rodno odgovorno budžetiranje

Kontinuirano

Strateško planiranje

Kontinuirano

Transparentno upravljanje okolišem

Kontinuirano

Uvod u e-upravu

Kontinuirano

Uvod u upravljanje kvalitetom

Kontinuirano

WEBINARI (svi državni službenici)

 

Effective Business Writing - Formal vs. Informal Letter (emails, press releases, minutes)

Oktobar

Diplomatic Correspondence (Letter of credence, letter of recall etc.) - webinar

April

Effective Meetings (webinar)

Februar

Emocionalna inteligencija (webinar)

Decembar

English Grammar in Practice

Septembar

Etika u javnoj upravi i Kodeks državnih službenika (webinar)

Mart

Govor tijela (webinar)

Novembar

Legal English - Pravni engleski jezik za potrebe državne službe (webinar)

Mart

Praktična primjena Excel-a (webinar)

April

Praktična primjena PowerPoint-a (webinar)

April

Savremena poslovna komunikacija (webinar)

Novembar

Upravljanje stresom (webinar)

Decembar

Upravljanje vremenom (webinar)

Novembar

 

 

Napomena:

Detaljan program obuka nalazi se na stranici Informacionog sistema za upravljanje procesom organizacije obuke (TMS), pod Katalog obuka, https://www.ilearn.gov.ba/

 

Last Updated on Tuesday, 29 January 2019 16:45
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook