18
Feb
2019
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 05.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za odnose sa javnošću
2/01 Načelnik centra – Regionalni centar Bijeljina
3/01 Stručni saradnik – administrator   
3/02 Viši stručni saradnik – administrator  sistema
4/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke i normativne poslove


Termin naknadnog polaganja stručnog ispita u ponovnom postupku

Termin polaganja stručnog ispita - ponovni postupak

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Stručni savjetnik za odnose sa javnošću

2/01 Načelnik centra – Regionalni centar Bijeljina

3/01 Stručni saradnik – administrator  

3/02 Viši stručni saradnik – administrator sistema

4/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke i normativne poslove

 

KABINET DIREKTORA

1/01 Stručni savjetnik za odnose sa javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: Informiše i savjetuje direktora Agencije o odnosima sa javnošću; sačinjava i direktoru Agencije dostavlja strategiju i utvrđuje prioritete po pitanjima odnosa sa javnošću; pravi planove i izvještava o izvršenju planova u oblasti odnosa sa javnošću; vrši poslove portparola Agencije i odgovoran je za sprovođenje zakona o pristupu informacijama; kontroliše sadržaj dokumentacije koja je upućena prema javnosti preko svih medija; vrši i druge poslove po nalogu direktora.

Posebni uslovi: Fakultet društvenog smjera; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

REGIONALNI CENTAR BIJELJINA

2/01 Načelnik centra

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Centrom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih Centru; savjetuje direktora o pitanjima iz nadležnosti Centra o kojima se treba raspravljati na kolegiju; realizira poslove predviđene programom i planom Centra; Kontroliše sve postupke vezano za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka, te fizičku zaštitu i sigurnost prostorija Centra; u okviru svojih nadležnosti i po ovlaštenju direktora vodi upravne postupke vezano za nadležnost Agencije; vrši druge poslove u okviru dodjeljenih ovlaštenja i za svoj rad odgovara direktoru Agencije.

Posebni uslovi: Tehnički, pravni ili fakultet ekonomskog smjera; najmanje pet (5) godine radnog iskustva u struci, od čega najmanje 1 godina rukovodnog iskustva u državnoj upravi; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: rukovodeći državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.688,70 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Bijeljina

 

TEHNIČKI SEKTOR

ODSJEK ZA ADMINISTRACIJU KOMUNIKACIJA

3/01 Stručni saradnik-administrator

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši rutinske poslove administracije mrežne opreme i sistema razmjene podataka Agencije; redovno sprovodi utvrđene procedure za sigurnost i zaštitu mreže od upada u sistem; vrši nadzor i upravljanje rada mreže vezano za iznajmljene resurse; posebno sarađuje sa organima vezanim za Agenciju po pitanju komunikacije; radi na primjeni uputstava i procedura zaštite mreže; kontroliše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju komunikacija; vrši druge poslove po potrebi;

Posebni uslovi: Završen tehnički fakultet, smjer telekomunikacija ili računarskih mreža i tehnike; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; poželjno posjedovanje adekvatnih certifikata; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

ODSJEK ZA ADMINISTRACIJU SISTEMA I APLIKACIJA

3/02 Viši stručni saradnik-administrator sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši rutinsko administriranje sistemskog, aplikativnog softvera i baza podataka; redovno sprovodi utvrđene procedure za administraciju; prati evidenciju i statistiku vezanu za administraciju u Agenciji i sarađuje sa korisnicima sistema Agencije; radi na primjeni uputstava i procedura zaštite baze podataka; kontroliše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju informacionih sistema; vrši druge poslove po potrebi;

Posebni uslovi: Završen tehnički, prirodno-matematički, organizaciono/menadžerski ili ekonomski fakultet- smjer infomatika; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; poželjno posjedovanje adekvatnih certifikata; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKE I PRAVNE POSLOVE

4/01 Viši stručni saradnik za upravne postupke i normativne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vodi upravne postupke iz nadležnosti Agencije; pravi planove i izvještava o izvršenju planova, vezano za upravne postupke; sarađuje sa strankama i nadležnim organima; priprema prijedloge podzakonskih akata vezanih za rad iz nadležnosti Agencije; sarađuje sa institucijama i pravnim licima vezano za razmjenu podataka, priprema i izrađuje nacrte instruktivnih akata, odluka, pravilnika i procedura vezano za nadležnost Agencije; vrši druge poslove po potrebi .

Posebni uslovi: Pravni fakultet; najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banjaluka

 

Napomene za sve kandidate:

-      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Dodatna napomena:

-      Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za sve kandidate sa liste uspješnih obaviće se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

-      U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (osim za radno mjesto 401);

-      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (za radna mjesta 1/01, 3/02 i 4/01);

 

II Svojeručno potpisan:

-      popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-      U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-      Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-      Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

’’Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine“

Kralja Petra I Karađorđevića 83A, Banja Luka

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату169 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Последње ажурирано понедељак, 23 септембар 2019 08:52
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook