21
Feb
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 01.03.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila
1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala
1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje
1/04 Stručni savjetnik – inžinjer za zaštitu podataka
1/05 Stručni savjetnik za EU pod – registar
1/06 Stručni savjetnik – inspektor za interne inspekcijske poslove


Novi termin polaganja intervjua

Termin polaganja intervjua


[Update: 09.09.2019. godine] Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

PONIŠTAVA

Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta

državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

 
 

Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika (1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila, 1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala, 1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje, 1/04 Stručni savjetnik-inženjer za zaštitu podataka, 1/05 Stručni savjetnik za EU pod-registar i 1/06 Stručni savjetnik-inspektor za interne inspekcijske poslove) u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisan na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu dana 21.02.2019. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 01.03.2019. godine, poništava se u cijelosti.

Obrazloženje: Navedena radna mjesta se poništavaju na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, obzirom da je u periodu od raspisivanja internog oglasa do termina održavanja intervjua došlo do značajnih organizacijskih promjena koje su uzrokovale promjenu prioriteta u popunjavanju sistematizovanih radnih mjesta u Ministarstvu sigurnosti BiH. Kako su finansijska sredstva namjenjena za plate zaposlenih u Ministarstvu ograničena i nemoguće je popuniti sve upražnjene pozicije, pristupilo se analizi prioriteta u popunjavanju upražnjenih radnih mjesta, a sve sa ciljem obezbjeđenja kontinuiranog obavljanja poslova Ministarstva. Navedene pozicije odnose se i na preporuke Ureda za reviziju institucija BiH u smislu obaveze uspostavljanja Jedinice interne revizije, a što je navedeno u izvještaju o obavljenoj finansijskoj reviziji Ministarstva sigurnosti BiH za prethodnu godinu. Dakle, u narednom periodu jedan od prioriteta Ministarstva sigurnosti BiH biće uspostava Jedinice interne revizije, te eventualno popuna drugih radnih mjesta čije popunjavanje je uslov za kontinuirano izvršavanje nadležnosti Ministarstva sigurnosti, što se ne bi riješilo popunjavanjem šest radnih mjesta za koje je raspisan interni oglas, odnosno objavljen na web stranici Agencije za državnu službuBosne i Hercegovine 21.02.2019.godine.


 

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila

1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala

1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje

1/04 Stručni savjetnik – inžinjer za zaštitu podataka

1/05 Stručni savjetnik za EU pod – registar

1/06 Stručni savjetnik – inspektor za interne inspekcijske poslove

 

 

SEKTOR ZA AZIL

Odsjek za postupak azila

1/01 Stručni savjetnik za pitanja azila

Opis poslova i radnih zadataka: priprema zakone i podzakonske akte i druge opće akte kao i posebne propise Zakona iz ove oblasti, daje primjedbe, sugestije i stručna mišljenja, učestvuje u pripremi pisanih i drugih materijala po pitanjima azila i drugih vidova izbjegličke zaštite, vodi treninge i daje savjete organizacionim jedinicama Ministarstva na terenu, učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma iz oblasti Azila, priprema informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svog rada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: Pravni fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Filozofski fakultet ili Ekonomski fakultet ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost, tri godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA

Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije

1/02 Stručni savjetnik za borbu protiv privrednog kriminala

Opis poslova i radnih zadataka: prati, proučava, analizira i procjenjuje ukupno stanje u oblasti borbe protiv privrednog kriminala, finansijskog kriminala, pranja novca, krivotvorenja novca, vrijednosnih papira, krijumčarenja roba pranja novca te poreskih i carinskih prevara. Prati i analizira međunarodne konvencije, međunarodne sporazume i druge pravne instrumente iz oblasti borbe protiv organizovanog privrednog kriminala. Prati, proučava i analizira zakonska i podzakonska rješenja u BiH, cijeni njihovu usaglašenost sa međunarodnim pravnim standardima, te predlaže potrebne izmjene i dopune domaćeg zakonodavstva. Prati primjenu i provođenje zakona iz predmetne oblasti i podnosi izvještaje o njihovoj primjeni. Sarađuje i koordinira aktivnosti odgovarajućih organa entiteta i Brčko distrikta, te sarađuje sa odgovarajućim tijelima Vijeća Evrope, Evropske unije, Ujedinjenih naroda, SECI centrom i odgovarajućim organima država sa kojima BiH ima potpisane bilateralne sporazume za borbu protiv krivotvorenja i pranja novca. Učestvuje u kreiranju mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih planova aktivnosti u oblasti borbe protiv predmetnih pojavnih oblika krivičnih dijela, te podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o radu i implementiranju planiranih aktivnosti. U okviru radnih zadataka pruža stručnu pomoć Agencijama iz sastava Ministarstva, nadležnim za provedbu poslova iz predmetne oblasti, te u skladu sa potrebama i sa dobijenim nalogom vrši neposredan uvid u način izvršenja zadataka i provođenje zakona na terenu. Obavlja i druge aktivnosti koje mu odredi šef Odsjeka.      

Posebni uslovi: Ekonomski fakultet, Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola - smjer kriminalistika, ili Pravni fakultet ili drugi fakultet smjer sigurnost, položen stručni upravni ispit, tri godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Odsjek za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja

1/03 Stručni savjetnik za strateško planiranje

Opis poslova i radnih zadataka: predlaže izradu i donošenje strateških dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja i učestvuje u njihovoj izradi; izrađuje analizu donešenih strateških dokumenata i analizu njihove primjenjivosti i usklađenosti sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima; pruža stručnu pomoć organima i institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH po pitanju usklađivanja njihovih planova za slučaj prirodnih i drugih nesreća koje zahvataju BiH; koordinira i daje stručnu pomoć organima i institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH na donošenju programa i planova zaštite i spašavanja; izrađuje izvještaje i analize iz nadležnosti Odsjeka; predlaže tekst međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite i spašavanja; predlaže memorandume o saradnji između institucija i organa BiH u oblasti zaštite i spašavanja; izrađuje plan učešća struktura zaštite i spašavanja u međunarodnim aktivnostima; učestvuje u izradi strukture operativnog centra BiH; ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organima, institucijama i organizacijama po pitanjima iz oblasti strateškog planiranja; predlaže i učestvuje u izradi projekata; koordinira aktivnosti donacija i pomoći; vrši izradu analiza, izvještaja, informacija i analitičkih materijala iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) - završen Fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIONE SISTEME

1/04 Stručni savjetnik – inžinjer za zaštitu podataka

Opis poslova i radnih zadataka: radi na uvođenju i primjeni mjera zaštite podataka u informacionom sistemu te na usklađivanju dostignutog nivoa zaštite sa stalnim razvojem informacionih tehnologija, predlaže rješenja za nabavku, standardizaciju i postavljanje na računar antivirusnih i antispam softvera, radi na donošenju propisa iz oblasti zaštite podataka u informacionom sistemu i druge poslove i zadatke koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Posebni uslovi: Elektrotehnički fakultet ili drugi tehnički fakultet, položen stručni upravni ispit i tri godine radnog iskustva u struci, aktivno znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA – DRŽAVNI SIGURNOSNI ORGAN

1/05 Stručni savjetnik za EU pod – registar

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja najsloženije sigurnosno studijsko-analitičke poslove iz djelokruga rada Odsjeka vezanih za EU pod-registar. Prati i realizuje aktivnosti saradnje sa Evropskom unijom, priprema i koordinira učestvovanje predstavnika ministarstva kao i ostalih organa za provođenje zakona u aktivnostima vezanim za sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sigurnosnim procedurama za razmjenu klasifikovanih informacija. Brine se o ispunjavanju svih tačaka koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu iz navedenog sporazuma, analizira održavanje minimalnih standarda za pohranjivanje EU klasifikovanih informacija, te izdaje dozvolu za pristup istim. Analizira i učestvuje u projektima vezanim za saradnju sa Evropskom unijom, te predlaže ocjenu njihove opravdanosti. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka kome podnosi izvještaj o radu.

Posebni uslovi: Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Ekonomski fakultet ili Visoka škola - smjer kriminalistika ili drugi fakultet smjer sigurnost, položen stručni upravni ispit, tri godine radnog iskustva u struci, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

INSPEKTORAT

1/06 Stručni savjetnik – inspektor za interne inspekcijske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: vrši neposredan inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na državne službenike i zaposlenike Ministarstva sigurnosti i vodi upravni postupak iz navedene oblasti, vrši kontrolu kancelarijskog poslovanja, postupa po predstavkama i pritužbama na rad Ministarstva. Vrši instruktivne inspekcije koje imaju za cilj da izvrše uvid u stanje odvijanja radnog procesa i pružanja stručne pomoči. Vrši selektivni inspekcijski pregled koji ima za cilj otkrivanje slabosti i nezakonito postupanje u izvršavanju službenih zadataka, kao i propuste obaveznog praćenja i usmjeravanja procesa rada od strane rukovodećih službenika. Učestvuje u izradi godišnjih programa rada i mjesečnih planova rada u inspektoratu. Priprema nacrte i prijedloge propisa iz djelokruga Inspektorata, izrađuje potrebna upustva, analize i izvještaje iz djelokruga Inspektorata, kao i druge poslove po nalogu glavnog inspektora, kojem neposredno podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: Pravni fakultet ili Ekonomski fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili drugi fakultet smjer sigurnost, položen stručni upravni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršioca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

-     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu

-      prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Dodatna napomena (osim za poziciju 1/06):

-         Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

-         U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (samo za pozicije 1/02 i 1/03);

-      uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (samo za pozicije 1/04 i 1/05);

-      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (samo za pozicije 1/01, 1/03, 1/05, 1/06).

 

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijamaMinistarstva sigurnosti BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 01.03.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo sigurnosti BiH

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH”

71000 Sarajevo, Trg BiH 1.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi (2).doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi (2).doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi (2).doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu166 Kb
Последње ажурирано четвртак, 12 децембар 2019 11:51
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook