02
Apr
2019
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 17.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju
2/01 Šef Analitičkog odsjeka
3/01 Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže
4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije
5/01 Viši stručni saradnik - analitičar


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje  

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih

službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju

2/01 Šef Analitičkog odsjeka    

3/01 Viši stručni saradnik - inžinjer za hardver i mreže

4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije

5/01 Viši stručni saradnik - analitičar

 

 

SEKTOR ZA PLANIRANJE, ANALITIKU, SARADNJU I INFORMIRANJE

Odsjek za međunarodnu i međuagencijsku saradnju

 

1/01 Stručni savjetnik za međunarodnu i međuagencijsku saradnju

Opis poslova: Vrši poslove međunarodne i međuagencijske saradnje sa organima za provođenje zakona i drugim stranim odgovarajućim tijelima s ciljem obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije koji se odnose na implementaciju, koordinaciju i praćenje međunarodnih projekata i aktivnosti, te programiranje i provođenje tehničke pomoći EU i drugih međunarodnih organizacija, predlaže i priprema protokol, učestvuje u koordinaciji međunarodnih posjeta i prijema stranih delegacija, sačinjava planove, izvještaje, studijsko-analitičke, informativne i druge materijale u oblasti međunarodne i međuagencijske saradnje, prati njihovu realizaciju, predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje poslovnih procesa koji su u vezi sa pitanjima međunarodne i međuagencijske saradnje i obuka iz djelokruga rada Agencije, kontinuirano prati primjenu domaćih i međunarodnih propisa i standarda relevantnih za rad Agencije i predlaže mjere i propise za unapređenje ove oblasti u Agenciji, te o istima daje potrebna mišljenja i izjašnjenja, obavlja prevodilačke poslove za potrebe Agencije, radi i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovaran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni, filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, aktivno znanje stranog jezika, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1298,63 KM

 

 

FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNI ODJEL

Analitički odsjek

 

2/01 Šef Odsjeka

Opis poslova: Rukovodi radom Analitičkog odsjeka, zadužen je za primanje, zahtijevanje, prikupljanje i analiziranje primljenih informacija, podataka i dokumentacije u skladu sa propisima koji reguliraju oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a u svrhu određivanja postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, zadužen je za slanje prijedloga načelniku Odjela za privremenu obustavu novčanih transakcija i o prestanku tih obustava u skladu sa relevantnim propisima, dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici informacije u vezi sa upitima stranih finansijsko-obavještajnih jedinica (u daljem tekstu: FOJ), inicira upite prema stranim FOJ-ima, dostavlja načelniku Odjela izvještaje o procjeni finansijskih obavještajnih podataka s prijedlogom/obrazloženjem ukoliko izvještaj treba biti dostavljen nadležnom tužilaštvu, stranim FOJ-ima, Odsjeku za istrage i/ili drugim nadležnim organima, pomaže u poslovima obuke i nadzora obveznika, učestvuje i omogućava učešće analitičara u međuagencijskim timovima gdje je potrebna analitička obrada podataka u predmetima pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik Odjela. Za svoj rad i rad Odsjeka neposredno je odgovoran načelniku Odjela.

 

Posebni uslovi: VSS – završen ekonomski fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1545,99 KM

 

 

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema

 

3/01  Viši stručni saradnik  - inžinjer za hardver i mreže

Opis poslova: Planira, instalira, programira i održava instalaciju opreme za LAN i WAN mreže, izrađuje politike i procedure za pristup i korištenje mreže, otkriva i otklanja eventualne greške i kvarove na mrežnoj opremi, planira i vodi brigu o rezervnim dijelovima potrebnim za ispravnost računarske mreže, odgovoran je za monitoring i analizu podataka sa „real time“ hardverskih i softverskih parametara sistema, vrši testiranje dostupnosti pojedinih uređaja, kao i propusnost podataka između uređaja na mreži, pruža stručnu pomoć korisnicima na računarskoj opremi, vrši obuku korisnika za korištenje mrežnih resursa, organizira izradu dokumentacije o testiranju i održavanju računara i prateće opreme i odgovoran je za redovno ažuriranje dokumentacije o svim mrežnim uređajima i topologiji mreže u Agenciji, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka. 

Posebni uslovi: VSS - završen elektrotehnički ili drugi fakultet smjer informatika, automatika, elektronika ili telekomunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 1117,88 KM

 

 

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

Odsjek za kadrovske poslove razvoj ljudskih resursa i obuke

 

4/01 Stručni saradnik za statusna pitanja i evidencije

Opis poslova:  Vodi i održava evidencije iz kadrovske oblasti, čuva i upotpunjava personalnu dokumentaciju zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom obrađuje podnesene zahtjeve radi izdavanja uvjerenja, potvrda i drugih isprava iz evidencije iz oblasti radnih odnosa, evidentira sve nastale promjene koje se odnose na kadrovske evidencije, stara se o obradi podataka iz kadrovskih evidencija, podnosi prijave i odjave zaposlenih penzionom i zdravstvenom fondu, izvršava obaveze prema drugim subjektima iz oblasti statusnih pitanja zaposlenih, u vezi sa svojim nadležnostima ostvaruje neophodnu internu i eksternu saradnju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Istočno Sarajevo

Neto plata: 998,95 KM

 

 

REGIONALNI URED MOSTAR

 

5/01 Viši  stručni saradnik – analitičar

Opis poslova: Analizira informacije, podatke, planove, izvještaje i druge dokumente iz oblasti kriminalističko-istražnog i kriminalističko-obavještajnog rada, te sačinjava potrebne studijsko-analitičke materijale za potrebe regionalnog ureda, izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje planove i izvještaje o kriminalističko-istražnom i kriminalističko-obavještajnom radu regionalnog ureda, sačinjava mjesečne strukture pokazatelja rada sa procjenama stanja u poslovima iz nadležnosti regionalnog ureda koji služe kao osnova za unapređenje rada, sačinjava tabelarne prikaze predmeta u radu, pojedinačnih aktivnosti, poduzetih mjera i radnji policijskih službenika, te priprema dijagrame za različite oblike kriminala za određeni period s ciljem unapređenja rada, osigurava kontinuirano praćenje različitih oblika kriminala, formira i ažurira baze podataka, kontinuirano priprema izvještaje o monitoringu bezviznog režima i sačinjava informacije o stanju sigurnosti iz nadležnosti regionalnog ureda, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik regionalnog ureda. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku regionalnog ureda.

Posebni uvjeti: VSS – završen pravni, ekonomski, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka, poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto rada : Mostar

Neto plata: 1117,88 KM

 

Napomene za sve kandidate:

-      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Dodatna napomena:

Za kandidate sa liste uspješnih, obavit će se sigurnosne provjere prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos. Kandidat, odnosno lice za koje se utvrde sigurnosne smetnje ne može biti postavljeno, odnosno primljeno u radni odnos  na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno odredbama čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/05 i 12/09) i člana 28. stav (7) Odluke o  načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12).

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti i dužini radnog iskustva;

-       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (samo za poziciju 1/01);

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (za pozicije 1/01, 2/01, 4/01 i 5/01).

 

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

-       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do  17.04.2019.  godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Državna agencija za istrage i zaštitu

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu"

71123 Istočno Sarajevo, Nikole Tesle 59.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu.164 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату.167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu.167 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 26 avgust 2019 21:30
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook