11
Apr
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 26.04.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za porezno-upravni postupak
1/02 Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja
2/01 Šef Odsjeka za administrativne poslove
2/02 Šef Odsjeka za poslovne usluge u RC Banja Luka
3/01 Šef Odsjeka za kontrolu
3/02 Šef Odsjeka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja
3/03 Šef Odsjeka-carinske laboratorije
4/01 Šef Odsjeka za obradu poreznih prijava
4/02 Šef Grupe za obradu poreznih prijava u RC Banja Luka
5/01 Šef Grupe za operativne poslove
6/01 Šef Grupe za podršku korisnicima sistema PKI UIO


Novi termin polaganja intervjua za poziciju šef Grupe za operativne poslove

Termin polaganja intervjua


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 

1/01 Šef Odsjeka za porezno-upravni postupak

1/02 Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja

2/01 Šef Odsjeka za administrativne poslove

2/02 Šef Odsjeka za poslovne usluge u RC Banja Luka

3/01 Šef Odsjeka za kontrolu

3/02 Šef Odsjeka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

3/03 Šef Odsjeka-carinske laboratorije

4/01 Šef Odsjeka za obradu poreznih prijava

4/02 Šef Grupe za obradu poreznih prijava u RC Banja Luka

5/01 Šef Grupe za operativne poslove

6/01 Šef Grupe za podršku korisnicima sistema PKI UIO

 

 

CENTRALNI URED

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE

Odsjek za porezno-upravni postupak

1/01 Šef Odsjeka za porezno-upravni postupak

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka; vrši raspored poslova i zadataka i kontroliše njihovo izvršenje i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; koordinira i ostvaruje saradnju Odsjeka sa drugim organizacionim jedinicama Uprave; stara se o pravilnoj i jednoobraznoj primjeni poreznih i drugih propisa, međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija koje se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; proučava probleme uočene u radu regionalnih centara na poslovima upravnog i prekršajnog postupka u oblasti akciza, PDV i drugih taksi, te predlaže mjere za njihovo rješavanje; organizuje i učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; poduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka; odgovoran je za zakonitost i pravilnost rada organizacione jedinice; vrši i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja i za svoj rada odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

ODSJEK ZA NORMATIVNO PRAVNE POSLOVE

Grupa za izradu obavezujućih mišljenja

1/02 Šef Grupe za izradu obavezujućih mišljenja

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe; vrši raspored zadataka i poslova iz djelokruga Grupe i kontroliše njihovo izvršavanje; pruža stručnu pomoć u izvršavanju poslova, te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Grupe; učestvuje u izradi obavezujućih mišljenja na prijedloge dostavljene od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Grupe; prati i analizira probleme kod izrade obavezujućih mišljenja iz oblasti PDV-a i akcize; predlaže mjere za osiguranje pravilne i jednoobrazne primjene propisa; učestvuje po potrebi u radu komisija i drugih radnih tijela koja se bave pitanjima iz djelokruga Grupe; organizuje i učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Grupe, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Grupe; Odgovoran je za zakonitost i pravilnost rada organizacione jedinice; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 5 godina radnog iskustva; samostalnost u radu; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE

ODSJEK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

2/01 Šef Odsjeka za administrativne poslove

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka i vrši raspored poslova u Odsjeku i kontroliše njihovo izvršenje, te obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; prati i analizira primjenu propisa iz djelokruga Odsjeka; stara se o primjeni propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja, upotrebe pečata i arhivske djelatnosti; učestvuje u pripremi i izradi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata Uprave; po potrebi izrađuje informacije i analize iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u kontroli rada regionalnih centara u oblasti poslova iz djelokruga Odsjeka; vodi računa o eksploataciji voznog parka; koordinira i ostvaruje saradnju Odsjeka sa drugim organizacionim jedinicama Uprave; učestvuje u izradi ugovora o prometu nepokretnosti; stara se o izvršenju ugovornih obaveza; obavlja i druge poslove koje mu odredi operativni rukovodilac-pomoćnik direktora; za svoj rad je odgovoran operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

ODSJEK ZA POSLOVNE USLUGE U REGIONALNOM CENTRU BANJA LUKA

2/02 Šef Odsjeka za poslovne usluge

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka; vrši raspored poslova iz nadležnosti Odsjeka u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, finansija, knjigovodstva, administracije, organizacionih poslova, naplate prihoda, raspolaganja imovinom, poslove vezane za oduzetu robu, investicija, javnih nabavki i drugih poslova, te kontroliše njihovo izvršenje; koordinira i osigurava zakonito, racionalno i transparentno upravljanje svim finansijskim i ostalim resursima Centra; osigurava suradnju sa drugim organizacionim jedinicama Sektora i Uprave po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; prati i proučava probleme unutar Odsjeka i predlaže mjere za njihovo rješavanje i mjere za usavršavanje i efikasniji rad Odsjeka; osigurava efikasno i dosljedno provođenje svih propisa i procedura koji proizilaze iz djelokruga rada Odsjeka; sačinjava izvještaje o radu Odsjeka, te potrebne informacije iz djelokruga Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu operativnog rukovodioca - pomoćnika direktora; za svoj rad odgovoran je operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora Sektora za poslovne usluge.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

SEKTOR ZA CARINE

ODSJEK ZA KONTROLU

3/01 Šef Odsjeka za kontrolu

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka; vrši raspored zadataka i poslova iz djelokruga Odsjeka i kontroliše njihovo izvršavanje; pruža stručnu pomoć u izvršavanju poslova, te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka; stara se o pravilnoj i jednoobraznoj primjeni carinskih i drugih propisa, odredaba međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija koje se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; koordinira saradnju Odsjeka sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i ostvaruje saradnju sa državnim i drugim organima po pitanjima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu na složenim pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izradi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati i analizira probleme vezano za kontrolu carinskih obveznika, predlaže mjere za poboljšanje rada kontrole, osiguranje pravilne i jednoobrazne primjene propisa u kontroli; razvija standarde za analizu rizika i selektivnosti sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela Uprave koja se bave pitanjima iz djelokruga Odsjeka; organizuje i učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u izvođenju programa stručnog usavršavanja službenika; vrši i druge poslove koje mu odredi operativni rukovodilac-pomoćnik direktora, za svoj rad odgovoran je operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, fakultet društvenog smjera; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNE SVOJINE, ZABRANE I OGRANIČENJA

 

3/02 Šef Odsjeka za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

Opis poslova: Rukovodi radom Odsjeka, vrši raspored zadataka i poslova iz djelokruga Odsjeka i kontroliše njihovo izvršavanje, pruža stručnu pomoć u izvršavanju poslova, te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Odsjeka; stara se o pravilnoj i jednoobraznoj primjeni carinskih i drugih propisa, odredaba međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija koje se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; koordinira saradnju Odsjeka sa drugim organizacionim jedinicama Uprave; ostvaruje saradnju sa državnim i entitetskim organima i insitucijama kao i međunarodnim organima koji se bave zaštitom intelektualne svojine i uvođenjem zabrana i ograničenja; učestvuje u radu na složenim pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izradi uputstava, instrukcija i drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u izradi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela Uprave koja se bave pitanjima iz djelokruga Odsjeka; organizuje i učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u razvoju i uvođenju novih informacionih sistema u oblasti zaštite intelektualne svojine, zabrana i ograničenja; učestvuje u izvođenju programa stručnog usavršavanja službenika; vrši i druge poslove koje mu odredi operativni rukovodilac-pomoćnik direktora, za svoj rad odgovoran je operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, fakultet društvenog smjera; 5 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

ODSJEK-CARINSKA LABORATORIJA

3/03 Šef Odsjeka-carinske laboratorije

Opis poslova: Koordinira i rukovodi radom laboratorije; potpisuje akte u korespodenciji carinske laboratorije; predlaže menadžmentu budžet za rad laboratorije; predlaže menadžmentu materijalno-tehnčka sredstva neophodna za nabavku za potrebe laboratorije; predlaže menadžmentu metode za ispitivanje koje treba uvesti u laboratoriji, a u skladu sa tekućim i razvojnim potrebama laboratorije; izrađuje izvještaje o radu iz oblasti djelatnosti laboratorije; ostvaruje saradnju sa drugim institucijama iste ili slične djelatnosti u cilju unaprjeđenja rada laboratorije; učestvuje u izradi propisa u vezi predmetne oblasti; obavlja i druge poslove koje odredi operativni rukovodilac-pomoćnik direktora, za svoj rad odgovoran je operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VSS - VII stepen, tehnološki fakultet ili fakultet hemijskog smjera; 5 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

SEKTOR ZA POREZE

ODSJEK ZA OBRADU POREZNIH PRIJAVA

4/01 Šef Odsjeka za obradu poreznih prijava

Opis poslova: Upravlja, organizuje i koordinira rad u Odsjeku; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odsjeka, te zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena tom Odsjeku; osigurava jedinstvenu primjenu zakona i drugih propisa u odsjeku i grupama nad kojim vrši nadzor; analizira probleme u primjeni poreznih zakona i predlaže mjere za njihovo rješavanje; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odsjeka; vrši nadzor nad izvršavanjem poslova u grupama za obradu poreznih prijava; planira i predlaže obuke zaposlenih u svom Odsjeku; osigurava jedinstvenu primjenu procedura povrata u svim regionalnim centrima; učestvuje u donošenju odluke o odabiru kriterija za kontrolu poreznih obveznika, vezano za povrat PDV-a; izvještava o radu Odsjeka; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama, unutar Sektora i Uprave, po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; koordinira radom grupa iz regionalnih centara; sarađuje sa drugim organima i organizacijama po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; predlaže kontrole poreznih obveznika za koje smatra da su neophodne zbog poslova iz djelokruga rada Odsjeka; analizira pokazatelje o iskazanoj krajnjoj potrošnji u PDV prijavama i ukazuje na nelogična odstupanja; Obavlja i druge poslove koje mu odredi operativni rukovodilac; za svoj rad neposredno odgovara operativnom rukovodiocu-pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 5 godina radnog iskustva, razvijene organizatorske i sposobnosti planiranja, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

 

ODSJEK ZA POREZE U REGIONALNOM CENTRU BANJA LUKA

4/02 Šef Grupe za obradu poreznih prijava

Opis poslova: Rukovodi, organizuje i koordinira aktivnosti u Grupi; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Grupe, te zakonito i efikasno rukovođenje kadrovima, tehničkim i drugim sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje ili povjerena toj Grupi; osigurava jedinstvenu primjenu zakona i drugih propisa; priprema godišnje i operativne planove rada Grupe; osigurava funkcioniranje poreznog knjigovodstva na nivou regionalnog centra; izvještava o radu grupe; predlaže obuku zaposlenih; donosi rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava u prvom stepenu; provodi postupak realizacije ubrzanog povrata i o istom obavještava šefa Odsjeka za poreze; donosi i druge odluke u upravnom postupku iz nadležnosti rada Grupe, ukoliko ista nije isključivo data u nadležnost drugom izvršiocu; analizira pokazatelje o iskazanoj krajnjoj potrošnji u PDV prijavama i po potrebi vrši uvid u zapisnik o izvršenim kontrolama poreznih obveznika; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio kazneno djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Odsjeka za poreze; odobrava pokretanje postupka provjere podataka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 5 godina radnog iskustva; samostalnost u radu; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA PROVEDBU PROPISA

Odsjek za obavještavanje

Grupa za operativne poslove

5/01 Šef Grupe za operativne poslove

Opis poslova: Vrši nadzor i kontrolu rada uposlenih u Grupi; osigurava da je operativni centar ustrojen na principu rada 24/7/365; vodi računa da se prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka; učestvuje u kreiranju politike obavještajnog rada kao i poslova u nadležnosti rada grupe; vrši nadzor nad radom otvorene linije za dojave građana o mogućim povredama propisa o indirektnom oporezivanju; daje prijedlog za uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencija za potrebe rada Grupe; daje prijedloge za promociju i unaprjeđenje otvorene linije; vrši nadzor operativne komunikacije između uposlenih na terenu i uposlenih u grupi; vrši nadzor nad elektroničkim i vizuelnim praćenjem kretanja roba i prijevoznih sredstava na ulazu, izlazu i provozu kroz carinsko područje BiH; pruža operativnu podršku u provedbi međunarodnih operacija i operacija koje se provode između institucija na svim nivoima vlasti u BiH; po saglasnosti šefa Odsjeka za obavještavanje ostvaruje suradnju sa drugim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u okviru djelokruga rada Odsjeka za obavještavanje; analizira efekte i izrađuje izvještaje iz djelokruga rada; odgovoran je za tačnost podataka iz izvještaja ili informacija koje dostavlja nadležnom rukovodstvu iz djelokruga rada grupe; učestvuje u pripremi seminara, te izradi objašnjenja i drugih akata potrebnih za stručno usavršavanje uposlenih; ostvaruje kontakte sa službama za operativne poslove u drugim institucijama u BiH i na međunarodnom nivou; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka za obavještavanje; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za obavještavanje.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru; razvijene organizatorske i sposobnosti strateškog planiranja, kao i usmene i pismene komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

ODSJEK ZA ELEKTRONSKE POTPISE I CERTIFIKATE

Grupa za podršku korisnicima sistema PKI UIO

6/01 Šef Grupe za podršku korisnicima sistema PKI UIO

Opis poslova: Rukovodi radom Grupe; vrši raspored zadataka i poslova i kontroliše njihovo izvršavanje u oblasti podrške korisnicima sistema PKI UIO; osigurava zakonito, stručno i racionalno vršenje poslova u Grupi; učestvuje u pripremi instrukcija, uputstava i objašnjenja po pitanjima iz oblasti javnih ključeva; sačinjava potrebne analize i informacije, plan rada i izvještaj o radu grupe, te učestvuje u izradi plana rada i izvještaja o radu Odsjeka; koordinira rad u oblasti javnih ključeva sa ostalim organima i institucijama u BiH i međunarodnim organizacijama; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, društveni ili tehnički fakultet; 5 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Broj izvršilaca: 1

Status: državni službenik

Mjesto rada: Banja Luka

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Napomena za sve kandidate:

 

-         Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-         Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-         Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom znanju rada na računaru - za radna mjesta 1/02, 3/01, 3/02, 3/03, 4/02 i 5/01.

Dodatna napomena:

-      Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koja je u posebnim uslovima naveden položen stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, nisu u obavezi dostavljati dokaz o istom.

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 26.04.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

“Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine''

78000 Banja Luka, ul. Bana Lazarevića bb

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu167 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату175 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu168 Kb
Последње ажурирано понедељак, 26 август 2019 21:32
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook