24
Apr
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 07.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka
2/01 Šef Odsjeka
2/02 Stručni savjetnik za distributivnu trgovinu
2/03 Stručni savjetnik za klasifikaciju djelatnosti i ostale ekonomske klasifikacije
3/01 Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje


Termin polaganja intervjua

 


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, raspisuje

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Šef Odsjeka

2/01 Šef Odsjeka

2/02 Stručni savjetnik za distributivnu trgovinu

2/03 Stručni savjetnik za klasifikaciju djelatnosti i ostale ekonomske klasifikacije

3/01 Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje

 

 

SEKTOR ZA DEMOGRAFIJU I SOCIJALNE STATISTIKE

Odsjek za statistiku tržišta rada

1/01 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 25. stav 3. ovog Pravilnika i učestvuje u definisanju i vođenju projekata iz oblasti Odsjeka kojim rukovodi; koordinira rad na statističkim istraživanjima i predlaže statističke metode za istraživanja i analize statističkih podataka; prati razvoj klasifikacija i nomenklatura u Evropi i svijetu; primjenjuje međunarodne statističke standarde kod provođenja statističkih istraživanja; koordinira sistemom statističkih istraživanja i osigurava timski rad, osigurava metodološko jedinstvo sistema predmetne oblasti; učestvuje u pripremi i izradi statističkih planova, programa i izvještaja o radu; odgovara za zaštitu i objavljivanje statističkih podataka iz djelokruga Odsjeka, učestvuje u definisanju i vođenju strateških projekata i dokumenata, planira, predlaže i koordinira programe i organizaciju obuke (edukacije) za državne službenike, pripravnike, volontere i druge ciljne kategorije iz okvira nadležnosti Odsjeka, brine se o radnoj disciplini iz okvira Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik direktora; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i direktoru Agencije.

Posebni uslovi: Fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (upravni) ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru; upotreba statističkih softvera za analizu.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA POSLOVNE STATISTIKE

Odsjek za statistički poslovni registar i ekonomske klasifikacije

2/01 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 25. stav 3. ovog Pravilnika i učestvuje u definisanju i vođenju projekata iz oblasti Odsjeka kojim rukovodi; koordinira rad na statističkim istraživanjima i predlaže statističke metode za istraživanja i analize statističkih podataka; prati razvoj klasifikacija i nomenklatura u Evropi i svijetu; primjenjuje međunarodne statističke standarde kod provođenja statističkih istraživanja; koordinira sistemom statističkih istraživanja i osigurava timski rad, osigurava metodološko jedinstvo sistema predmetne oblasti; učestvuje u pripremi i izradi statističkih planova, programa i izvještaja o radu; odgovara za zaštitu i objavljivanje statističkih podataka iz djelokruga Odsjeka, učestvuje u definisanju i vođenju strateških projekata i dokumenata, planira, predlaže i koordinira programe i organizaciju obuke (edukacije) za državne službenike, pripravnike, volontere i druge ciljne kategorije iz okvira nadležnosti Odsjeka, brine se o radnoj disciplini iz okvira Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik direktora; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora i direktoru Agencije.

Posebni uslovi: Ekonomski, prirodno-matematički ili tehnički fakultet; najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (upravni) ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Odsjek za uslužne statistike

2/02 Stručni savjetnik za distributivnu trgovinu

Opis poslova i radnih zadataka: Razvoj statistike distributivne trgovine bazirane na evropskim standardima za praćenje distributivne trgovine koji će omogućiti mjerenje, analizu i komparaciju podataka na regionalnom, nacionalnom, EU i internacionalnom nivou kroz uspostavljanje pokazatelja predviđenih EU Regulativama, njenim amandmanima i aneksima: samostalna priprema složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, saradnja kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, organizovanje međusobne saradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unapređivanje saradnje s drugim institucijama i korisnicima, pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice, i obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Ekonomski fakultet; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (upravni) ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Odsjek za statistički poslovni registar i ekonomske klasifikacije

2/03 Stručni savjetnik za klasifikaciju djelatnosti i ostale ekonomske klasifikacije

Opis poslova i radnih zadataka: Izrada klasifikacije djelatnosti usaglašene s evropskim i svjetskim standardima; priprema pratećih metodoloških i drugih dokumenata uz klasifikaciju u saradnji sa sektorom statističkih metodologija; proučavanje i praćenje razvoja evropskih i svjetskih ekonomskih klasifikacija i nomenklatura (NACE, ISIC, Prodcom, CPA, CPC), učestvovanje u njihovoj izradi i koordinacija primjene u statističkom sistemu BiH; osiguranje uvida u ekonomske klasifikacije i nomenklature i jedinstvenog pristupa u njihovoj razradi, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima; u saradnji s IT sektorom uspostava tablica veza između različitih ekonomskih klasifikacija i održavanje veza između novih i starih verzija klasifikacija. Samostalna priprema složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, saradnja kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, organizovanje međusobne saradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unapređivanje saradnje s drugim institucijama i korisnicima, pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice i obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Ekonomski, prirodno-matematički ili tehnički fakultet; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (upravni) ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Odsjek za aplikacije i upravljanje bazama podataka

3/01 Stručni savjetnik za projektovanje i programiranje

Opis poslova i radnih zadataka: Analizira složenije projektne zahtjeve, te pravi konceptualni, logički i fizički dizajn programskih rješenja korištenjem standardnih programa i alata. Razvija programske aplikacije, testira funkcioniranje i izrađuje prateću dokumentaciju. Održava i ažurira postojeće programe i aplikacije; razvoj aplikacija za unos i editovanje, priprema podataka za dalju obradu podataka; analiza i tabeliranje po potrebi; podrška korisniku; samostalna priprema složenijih analiza, razvojnih projekata, informacija, izvještaja i drugih najsloženijih materijala, saradnja kod pripreme sistemskih rješenja i drugih najzahtjevnijih materijala iz područja rada, organizovanje međusobne saradnje u Odsjeku i drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama, usklađivanje i unapređivanje saradnje s drugim institucijama i korisnicima, pružanje pomoći rukovodiocu organizacione jedinice, i obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci; položen stručni (upravni) ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Agenciji za statistiku BiH.

Napomena za sve kandidate:

-      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

-      dokaza o poznavanju rada u programu Microsoft Excel (samo za poziciju 1/01;)

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Agencije za statistiku BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 07.05.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za statistiku BiH

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za statistiku BiH“

71000 Sarajevo, Zelenih beretki 26

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Последње ажурирано понедељак, 26 август 2019 21:32
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook