08
May
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine PDF Print

Krajnji rok za prijave: 16.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za nacionalni žig  
1/02 Stručni savjetnik – prevodilac
1/03 Šef Odsjeka za autorsko pravo i srodna prava
1/04 Stručni savjetnik za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje
1/05 Šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

Termin polaganja intervjua


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za nacionalni žig

1/02 Stručni savjetnik – prevodilac

1/03 Šef Odsjeka za autorsko pravo i srodna prava

1/04 Stručni savjetnik za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje

1/05 Šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

 

SEKTOR ZA ZNAKOVE RAZLIKOVANJA

Odsjek za žigove

1/01 Stručni savjetnik za nacionalni žig

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja upravne i stručne poslove i vodi postupak za sticanje, održavanje, promet i prestanak prava na žig; - koordinira poslove usklađivanja propisa iz oblasti intelektualnog vlasništva sa acquis-em i TRIPS Ugovorom, u području nacionalne zaštite žigova; - priprema odgovarajuće upravne akte (rješenje, rezultat ispitivanja, zaključak, poziv) u postupku za priznanje prava na žig; - vodi postupak po prigovoru zainteresovane osobe nakon objave prijave žiga; - vodi postupak za oglašavanje ništavim rješenja o priznanju žiga; - vodi postupak za prestanak robnog i uslužnog žiga zbog nekorištenja; - predlaže mjere za unapređenje rada iz svog djelokruga; - obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS završen pravni fakultet (VII stepen odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja 240 ECTS bodova); najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje jednog svjetskog jezika (poželjno engleski); poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: sjedište Instituta u Mostaru

 

SEKTOR ZA RAZVOJ SISTEMA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Odsjek za razvoj sistema intelektualnog vlasništva

1/02 Stručni savjetnik – prevodilac

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove prevođenja legislative u području IPR (direktive EU, pravila WTO i sl.) i drugih relevantnih dokumenata; - obavlja poslove prevođenja dokumentacije za web stranicu Instituta; - obavlja poslove simultanog prevođenja na sastancima na visokom nivou kao i prevođenja na seminarima i drugim skupovima koje organizuje Institut i za potrebe Instituta; - prevodi korespodenciju Instituta sa međunarodnim organizacijama u sistemu intelektualnog vlasništva; - obavlja poslove prevođenja upravnih akata kod međunarodnih registracija kada je to potrebno; - obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja 240 ECTS bodova) završen filozofski fakultet, smjer engleski jezik; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: sjedište Instituta u Mostaru

 

 

SEKTOR ZA RAZVOJ SISTEMA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Odsjek za autorsko pravo i srodna prava

1/03 Šef Odsjeka za autorsko pravo i srodna prava

Opis poslova i radnih zadataka: organizuje i koordinira rad Odsjeka za autorsko i srodna prava, uključujući i odgovornost za blagovremeno, zakonito i kvalitetno obavljanje poslova u okviru djelatnosti Odsjeka;

- redovno informiše pomoćnika direktora i direktora o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova u nadležnosti odsjeka; - učestvuje u pripremi nacrta zakona i provedbenih propisa u području autorskog i srodnih prava; - daje mišljenja u vezi sa primjenom i sprovedbom zakona i međunarodnih ugovora; - sistemski prati razvoj doktrine i prakse evropskog i međunarodnog sistema ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava, te nacionalne propise; - inicira, organizuje i ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za funkcionisanje sistema autorskog i srodnih prava u BiH; - osigurava unificirano obavljanje poslova i zadataka u okviru djelatnosti; - organizuje efikasno sprovođenje sistema deponiranja autorskih djela i predmeta srodnih prava; - učestvuje u promovisanju autorskog prava i srodnih prava kroz seminare, radionice i druge oblike edukacije korisnika u BiH; - vodi postupak za izdavanje dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava; - sistemski prati razvoj doktrine i prakse evropskog i međunarodnog sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, te nacionalne propise; - inicira, organizuje i ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za funkcionisanje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u BiH; - obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad radom udruga koje se bave zastupanjem u području kolektivnog ostvarivanja autorskog prava; priprema upravne akte u vršenju inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen odnosno visoko obrazovanje II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja 240 ECTS bodova) završen pravni fakultet; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje jednog svjetskog jezika (poželjno engleski); poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: ispostava Instituta u Banja Luci

 

SEKTOR ZA BUDŽET, FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENO-MATERIJALNE POSLOVE

Odsjek za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje

1/04 Stručni savjetnik za pripremu, analizu i kontrolu izvršenja budžeta i izvještavanje

Opis poslova i radnih zadataka: postupa prema Budžetskim instrukcijama br. 1 i br. 2 koje dođu od strane Ministarstva finansija i trezora BiH; - vrši izradu Dokumenta okvirnog budžeta, godišnjeg budžeta i priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima te vrši analizu, planiranje i izvještavanje o svim finansijskim tokovima Instituta; - izrađuje mjesečna, kvartalna, periodična i godišnja finansijsko-računovodstvene izvještaje i završni račun; - usmjerava i predlaže aktivnosti kojima se osigurava finansijska i računovodstvena kontrola nad poslovnim promjenama u informacijskim sistemima; - unosi po potrebi podatke u informacijske sisteme te posebno sarađuje i učestvuje u vođenju Glavne knjige sa Ministarstvom finansija i trezora BiH; - u koordinaciji sa šefom Odsjeka pruža pomoć revizorskom timu; - obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja 240 ECTS bodova) završen ekonomski fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: sjedište Instituta u Mostaru

 

SEKTOR ZA BUDŽET, FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENO-MATERIJALNE POSLOVE

Odsjek za finansijske i računovodstveno-materijalne poslove

1/05 Šef Odsjeka za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova i radnih zadataka: upravlja radom Odsjeka; - organizuje, objedinjava i usmjerava rad Odsjeka te osigurava efikasno, zakonito, nepristrasno, blagovremeno i odgovorno izvršavanje poslova u Odsjeku; - obavlja najsloženije poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; - utvrđuje prioritete u radu, daje upute i neposredne zadatke izvršiocima u Odsjeku, prati njihov rad i pomaže u izvršavanju najsloženijih radnih zadataka; - organizuje, koordinira i kontroliše finansijske, materijalne i računovodstvene poslove i evidencije Instituta; - vrši kontrolu i odobrava obračune plata; - vrši kontrolu svih finansijsko-računovodstvenih dokumenata; - vrši odobravanje svih plaćanja i finansijske transakcije Instituta; - u koordinaciji sa pomoćnikom direktora pruža pomoć revizorskom timu; - obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i po nalogu rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen odnosno visoko obrazovanje II ili III ciklusa bolonjskog sistema studiranja 240 ECTS bodova) završen ekonomski fakultet; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: sjedište Instituta u Mostaru

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Napomena za sve kandidate:

-     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu

-      prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanju stranog jezika (samo za pozicije 1/01 i 1/03).

-      dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (Službeni glasnik BiH, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 16.05.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Institut za intelektualno vlasništvo BiH

“Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH

88000 Mostar, Kneza Domagoja bb.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Last Updated on Monday, 26 August 2019 21:33
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook