09
May
2019
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine PDF Print

Krajnji rok za prijave: 30.05.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku
1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove
1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku


Novi termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Informacija o odgađanju termina polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku

1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove

1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku

 

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE I UNUTRAŠNJU PODRŠKU

1/01 Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku

Opis poslova i radnih zadataka: Pomoćnik ministra u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje obavljanje svih poslova iz nadležnosti Sektora; Redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadležnosti Sektora, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, izvršava poslove po nalogu ministra te odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten posebnim rješenjem ministra; Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; Pored poslova rukovođenja, pomoćnik ministra neposredno organizuje, objedinjava i usmjerava rad Sektora, odgovoran je za blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, raspoređuje poslove na organizacione jedinice u Sektoru, pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu, obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, kao i druge poslove po nalogu ministra; Pomoćnik ministra za svoj rad odgovara ministru.

Posebni uslovi:  završen fakultet ekonomskog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.997,89 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Odsjek za unutrašnju podršku i kontrolu

1/02 Stručni savjetnik za zaštitu podataka i informatičke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Prati propise o zaštiti ličnih i tajnih podataka u informacionom sistemu; stara se o primjeni propisa o zaštiti i tajnosti podataka; prati standarde za zaštitu i rukovanje tajnim i povjerljivim podacima; kreira i održava evidencije i pravi rezervne/sigurnosne kopije evidencija / zbirki ličnih podataka u Ministarstvu koje posebno čuva i obezbjeđuje od gubitaka i oštećenja i učestvuje u izradi propisa iz ove oblasti; sačinjava plan i vrši poslove koordinacije i razmjene podataka sa Ministarstvom sigurnosti, Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSA) vezano za zaštitu podataka i izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima i sačinjava periodični izvještaj u ovoj oblasti; sprovodi mjere zaštite pomoću procjene rizika informacionih resursa institucije; sačinjava plan sigurnost i ličnih podataka koji sadrži tehničke i organizacione mjere za sigurnost ličnih podataka; vrši instaliranje i održavanje IT opreme; analizira softver za razvoj baza podataka; ažurira aplikacije u vezi sigurnosti i zaštite elektronskih podataka; komunicira sa e-vladom; vrši kontrolu IT uređaja i mreža; savjetuje zaposlene pri njihovom radu sa različitim softverskim aplikacijama; kreira i održava WEB stranicu Ministarstva i uspostavlja linkove i kreiranje novih podlinkova i promjene u postojećim linkovima i podlinkovima i provodi zaštitu iste; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi:  završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 240 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA OBRAZOVANJE

Odsjek za koordinaciju obrazovne politike

1/03 Viši stručni saradnik za srednje stručno obrazovanje i obuku

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi standarda u srednjem stručnom obrazovanju i cjeloživotnom učenju; učestvuje u pripremi stručne osnove za izradu propisa, zakonskih, podzakonskih, strateških i drugih dokumenata u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, cjeloživotnog učenja i usavršavanja; aktivno sudjeluje u izradi i prati primjenu sporazuma, kao i provođenje strateških dokumenata, zakona, podzakonskih i drugih akata iz svojih oblasti i predlaže aktivnosti u vezi s tim; prikuplja relevantne informacije iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, cjeloživotnog učenja i usavršavanja, te sačinjava izvještaje, informacije, mišljenja i odgovora na upite institucija i pojedinaca iz navedenih oblasti; opslužuje savjetodavna, koordinirajuća i druga tijela formirana za srednje stručno obrazovanje i obuku, cjeloživotno učenje i usavršavanje; sačinjava izvještaje i informacije i aktivno prati primjenu postojećih i novih međunarodnih konvencija i deklaracija koje se odnose na oblast srednjeg stručnog obrazovanja i obuke i cjeloživotnog učenja, prati i sudjeluje u radu i izvještava o radu tijela u oblasti prava nacionalnih manjina i prava djece; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i pomoćnika ministra; Za svoj rada odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: završen pravni, ekonomski, filozofski ili fakultet političkih nauka, VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.117,87 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

-       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

-     Za kandidate sa liste uspješnih za radno mjesto 1/02 prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti (stepen vrlo tajno), shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

-     U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata na radno mjesto 1/02, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dodatka diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (za radna mjesta 1/02 i 1/03);

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 30.05.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату168 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu167 Kb
Last Updated on Monday, 26 August 2019 21:34
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook