10
Jun
2019
Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 18.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši pravni savjetnik


Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a u vezi sa članom 28a. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u skladu sa čl. 15. st. (3.) i (4.) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), po pribavljenoj saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj: 05-34-2-175-1/19 od 08.02.2019. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme u

Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva

 

ODJEL ZA PRAVNA PITANJA

1/01 Viši pravni savjetnik

Opis poslova i radnih zadataka: priprema nacrte analiza, izvještaja, mišljenja i drugih složenih pravnih dokumenata koja se tiču pravnih pitanja i njihove primjene u praksi redovnih sudova i tužilaštava, kao i drugih pravnih pitanja iz nadležnosti Vijeća iz člana 17. Zakona o VSTV-u koja ulaze u djelokrug rada Odjela; odgovoran je za pružanje stručne podrške u pripremi materijala za CEPEJ i drugih relevantnih projekata; priprema uporedne analize ustavnih i zakonskih rješenja, propisa i prakse, te u skladu s tim priprema potrebne izvještaje i daje procjene i preporuke; priprema sve vrste izjašnjenja, analiza i ostalih pravnih podnesaka, u postupcima pred domaćim organima i sudovima na bilo kom nivou, u kojima Vijeće učestvuje, te koji mogu imati za posljedicu uspostavljanje određenih obaveza za Vijeće; obavlja istraživanja potrebne za izradu nacrta zakonskih i drugih propisa i komentara na zakone te učestvuje u izradi istih; pomaže u aktivnostima na pružanju pravne podrške Stalnoj komisiji za legislativu, te po potrebi učestvuje u radu iste; prema potrebi daje savjete i pruža pravnu podršku odjelima Sekretarijata u složenijim pravnim pitanjima; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef odjela.

Posebni uslovi: VSS – diplomirani pravnik; položen pravosudni ispit – poželjno; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlične pravno-analitičke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; odlično poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, kao i poznavanje procesnih zakona na entitetskom i državnom nivou i nivou Brčko Distrikta; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organizacije i implementacije zadataka u utvrđenim vremenskim rokovima; vrlo dobro poznavanje nadležnosti VSTV-a; vrlo dobro poznavanje rada na računaru; dokazana posvećenost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosuđivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika – poželjno.

Napomena za sve kandidate:

-        Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-        Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

-        Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti blagovremeno obaviješteni.

-        Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

-        Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva, sa statusom zaposlenika, u skladu sa članom 28a. stavom (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH” br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

-        Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan je taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa članom 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

 

 

Potrebni dokumenti:

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu;

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;

-     dokaz o poznavanju stranog jezika – ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo poželjan, a ne obavezan uslov;

-     dokaz o traženom poznavanju rada na računaru.

 

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat obavezan je dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), najkasnije do momenta zaključivanja ugovora o radu, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u orginalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Sve tražene dokumente, zajedno sa prijavnim formularom VSTV-a za uposlenike, koji se nalazi pored teksta oglasa na Internet stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH http://vstv.pravosudje.ba, treba dostaviti najkasnije do 18. juna 2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva“

Ul. Kraljice Jelene 88

71 000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Последње ажурирано четвртак, 12 децембар 2019 11:52
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook