20
Jun
2019
Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 28.06.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za protivpožarnu zaštitu


Termin polaganja intervjua

 


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

 

SEKTOR ZA UNUTRAŠNJE OSIGURANJE

Odsjek za podršku institucijama BiH u Mostaru

 

1/01 Stručni savjetnik za protivpožarnu zaštitu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši poslove koji se odnose na praćenje i implementiranje zakonskih propisa i općih akata iz oblasti protivpožarne zaštite; izrađuje godišnje i mjesečne stručne programe i mjere zaštite, kao i planove rada iz oblasti protivpožarne zaštite; odgovoran je za izmjene, dopune i provedbu Plana za zaštitu od požara i Plana za evakuaciju; sačinjava i sprovodi programe edukacije iz oblasti protivpožarne zaštite, izrađuje planove aktivnosti za unapređenje poslova zaštite od požara; samostalno organizuje i nadzire rad vođa timova i viših referenata protivpožarne zaštite; nadzire i kontroliše stanje protivpožarnih sistema i protivpožarne opreme u objektima, u skladu sa važećim propisima iz oblasti protipožarne zaštite; vrši nadzor i kontrolu dobavljača i servisera opreme za protivpožarnu zaštitu, organizuje redovno i vanredno servisiranje opreme, te odgovara za ispravnost istih; samostalno izrađuje interne akte i predlaže izmjene u propisima i općim aktima iz oblasti protivpožarne zaštite; planira i organizuje implementaciju i upravljanje svih vitalnih sistema telefonske centrale i informacione mreže; vrši kontrolu, održavanje i programiranje telefonske centrale, vrši poslove instaliranja i održavanja informatičke opreme; samostalno izrađuje interne akte, planove i programe za potrebe Odsjeka; predlaže mjere za rješavanje uočenih problema u obavljanju poslova iz nadležnosti Odsjeka i organizuje njihovo blagovremeno otklanjanje; samostalno sačinjava planove i materijalno-tehnička sredstva potrebna za izvršavanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; vodi evidenciju o prisustvu na poslu zaposlenih u Odsjeku, popunjava šiht-liste, kao i evidencije o prekovremenom radu, rad tokom neradnih dana, noćni rad i rad u dane državnih praznika; vrši kontrolu posjetilaca i zaposlenika i prati njihovo kretanje kroz objekat koji osigurava, obavlja vizuelnu kontrolu prostorija: ureda, sala za sjednice, hodnika, mokrih čvorova i drugih prostora; vrši kontrolu ključeva, pruža fizičku zaštitu osobama u zgradi, naročito štićenim osobama za što vodi propisane evidencije, te vodi i pruža tehničku podršku svih baza podataka; vrši nadzor i kontrolu stranaka, daje potrebne informacije i usmjerava njihovo kretanje u zgradi; po potrebi izdaje propusnice i dozvole za ulazak u zgradu, u skladu sa Uputstvom o radu, vrši kontrolu iznesenih i unesenih stvari, opreme i predmeta u zgradi; predlaže nova tehnička rješenja; samostalno vrši izradu plana i programa rada Odsjeka, mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu Odsjeka; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja – fakultet tehničkog smjera; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; uvjerenje ili potvrda o završenom osnovnom kursu iz protivpožarne zaštite; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

-     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu

-      prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      potvrde ili uvjerenja završenom osnovnom kursu iz protivpožarne zaštite;

-      dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru.

 

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Službe za zajedničke poslove institucija BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (Službeni glasnik BiH, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 28.06.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Služba za zajedničke poslove institucija BiH

“Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH

71000 Sarajevo, Trg BiH 1.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu.162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату.165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu.164 Kb
Последње ажурирано понедељак, 26 август 2019 21:37
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook