27
Jun
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 05.07.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik - predavač policijske taktike
1/02 Stručni savjetnik - instruktor za specijalističku obuku


Termin polaganja intervjua

 


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

 

 

1/01 Stručni savjetnik - predavač policijske taktike

1/02 Stručni savjetnik - instruktor za specijalističku obuku

 

SEKTOR ZA OBUKU

Odsjek za provođenje stručne obuke i obuke za nivo I i II

1/01 Stručni savjetnik - predavač policijske taktike

Opis poslova i radnih zadataka: Daje prijedlog nastavnog programa za nastavni predmet Policijska taktika; priprema i izvodi predavanja i vježbe prema rasporedu nastave u predviđenom broju sati utvrđenim nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom; drži konsultacije sa saradnicima i polaznicima u cilju savladavanja nastavnog programa; preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran, vodi evidenciju o prisutnosti na nastavi, obavljenim provjerama znanja i postignutom uspjehu polaznika obuke, unosi podatke u dnevnik i vodi druge evidencije u vezi sa nastavnim procesom; predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa; predlaže i uvodi inovacije u nastavi; učestvuje u realizaciji specijalističkih oblika obuke, kao i u radu nastavničkog vijeća na kojem podnosi izvještaj o prolaznosti na svom nastavnom predmetu nakon svakog mjeseca, te je za svoj rad odgovoran neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, Fakultet kriminalističkih nauka ili Pravni fakultet ili Fakultet političkih nauka ili Visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Mostar.

 

Odsjek za specijalističku obuku

1/02 Stručni savjetnik - instruktor za specijalističku obuku

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove voditelja pojedinih specijalističkih obuka stručnog usavršavanja koji su projektnog tipa; samostalno obavlja poslove instruktora specijalističkih obuka te se angažuje i pomaže drugim predavačima tokom provođenja redovne i posebne obuke; daje prijedlog nastavnog programa za specijalističke obuke, kao što su: izvođenje nastave gađanja sa oružjem, izvođenje nastave za antiterorističku i protivdiverzantsku obuku, izvođenje obuke dresure službenih pasa i obuke policijskih i drugih službenika za korištenje i upotrebu službenih pasa i njihovu dresuru i dr., te iste provodi u skladu sa svojom specijalnošću; priprema i izvodi predavanja i vježbe prema rasporedu nastave u predviđenom broju sati utvrđenim nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom; drži konsultacije sa saradnicima i polaznicima u svrhu savladavanja nastavnog programa; vodi evidenciju o prisutnosti na nastavi, obavljenim provjerama sposobnosti znanja, postignutom uspjehu polaznika obuke, podnosi izvještaj o prolaznosti na svom predmetu, osigurava odgovarajuće dokumente koji su izvor podataka za matičnu i centralnu evidenciju polaznika, vodi odgovarajuću knjigu evidencija tokom trajanja obuke, te podnosi izvještaj o uspjehu nakon završetka iste; predlaže usavršavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa; predlaže i uvodi inovacije u nastavi primjenom metoda radioničkog tipa i studije slučaja; neposredno učestvuje u izradi certifikata o završenoj obuci i vodi promociju povodom završetka iste, učestvuje u izrađivanju izvještaja i statističkih pregleda u vezi sa izvođenjem programa specijalističke obuke, kao i u radu nastavničkog vijeća, zatim obavlja i poslove koordinacije sa ustanovama za izvođenje zadate specijalističke obuke, te je za svoj rad odgovoran neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova, Fakultet kriminalističkih nauka ili Pravni fakultet ili Visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; posjedovanje odgovarajućeg certifikata o pohađanju obuke iz oblasti za koju se bira; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Mostar.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar.

Napomena za sve kandidate:

-      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

-      certifikata o pohađanju obuke iz specijalističke oblasti za koju se instruktor bira (samo za poziciju 1/02);

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.07.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova“

88000 Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 8/A

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Последње ажурирано понедељак, 23 септембар 2019 08:53
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook