27
Jun
2019
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 05.07.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Šef Odsjeka za ocjenjivanje usklađenosti
1/02 Stručni savjetnik za upravljačko tijelo i šeme ruralnog razvoja
1/03 Viši stručni saradnik za bilateralne trgovinske odnose


Termin polaganja intervjua

 


Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Šef Odsjeka za ocjenjivanje usklađenosti

1/02 Stručni savjetnik za upravljačko tijelo i šeme ruralnog razvoja

1/03 Viši stručni saradnik za bilateralne trgovinske odnose

 

SEKTOR ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

Odsjek za ocjenjivanje usklađenosti

1/01 Šef Odsjeka za ocjenjivanje usklađenosti

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala Odsjeka; neposredno organizuje obavljanje poslova u Odsjeku; obavlja najsloženije poslove upravnog nadzora, normativno-pravnih poslova, studijsko-analitičkih poslova i stručno-operativnih poslova iz djelatnosti Odsjeka; dodjeljuje izvršiocima poslove na rad; daje upute za obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka; objedinjava i usmjerava rad izvršilaca; odgovara za zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova; utvrđuje prijedloge poslova i zadataka za godišnji program rada i podnosi izvještaj o radu Odsjeka; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje rada Odsjeka; prati izvršavanje zakonskih i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva i inicira njihove izmjene i dopune u slučaju neusaglašenosti; osigurava saradnju s drugim odsjecima i ostvaruje saradnju s nadležnim institucijama. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovara pomoćniku ministra.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni ili tehnički fakultet; najmanje četiri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRANU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

Odsjek za koordinaciju politike ruralnog razvoja

1/02 Stručni savjetnik za upravljačko tijelo i šeme ruralnog razvoja

Opis poslova i radnih zadataka: Koordinira aktivnosti i pripreme za uspostavljanje i akreditaciju Upravljačkog tijela što je jedan od elemetanta IPARD operativne strukture; predlaže mjere za definisanje programa za ruralni razvoj; koordinira izradu priručnika, procedura i uputstava za podsticaje u poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja, koje će biti sprovedene od strane nadležnih organa u BiH; priprema i prati realizaciju programa mjera ruralnog razvoja; priprema i predlaže elemente u cilju kreiranja mjera o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju iz oblasti unapređenja nivoa konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade; vrši izradu stručnih osnova za pripremu propisa i programa iz oblasti unapređenja nivoa konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje; nadzire analizu mjera i programa za podršku ruralnom razvoju i predlaže potrebne izmene i prilagođavanja programa u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti programa ruralnog razvoja; priprema i predlaže elemente za platformu za pregovore sa organima EU u oblasti unapređenja nivoa konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade u cilju korišćenja predpristupnih fondova EU; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - poljoprivredni, ekonomski, veterinarski ili šumarski fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE TRGOVINSKE ODNOSE

Odsjek za bilateralne trgovinske odnose

1/03 Viši stručni saradnik za bilateralne trgovinske odnose

Opis poslova i radnih zadataka: Prema smjernicama neposredno nadređenog obavlja poslove koji se odnose na međunarodne bilateralne trgovinske odnose BiH u vezi sa: pripremanjem materijala za pregovaranje i zaključivanje ugovora, protokola, memoranduma i drugih međunarodnih dokumenata iz nadležnosti Odsjeka; praćenjem, koordinacijom i analizom njihovog provođenja; analitičkim praćenjem obima robne razmjene i drugih aspekata bilateralnih trgovinskih odnosa u cjelini i sa pojedinim zemljama, koordinacijom i pripremanjem materijala za mješovite odbore i komitete za provođenje ugovora; izradom analiza, informacija, platformi i podsjetnika za bilateralne susrete sa stranim državnim predstavnicima kao i izvještaje i bilješke sa ovih susreta; predlaganjem i izvršavanjem mjera za unapređenje i podsticanje bilateralne ekonomske saradnje; učestvovanjem u pripremanju zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz nadležnosti Odsjeka; pružanjem informacija drugim stranama ugovornicama u bilateralnim ugovorima; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenih, tehničkih ili prirodnih nauka; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Napomena za sve kandidate:

-      Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-      Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobijanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi odlaganja istog u njegov personalni dosije.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-      univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-      dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-      uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-      uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-      potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-      dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika (za pozicije 1/01 i 1/02);

-      dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

-      uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2 (za poziciju 1/03);

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.07.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

„Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH“

Musala 9, 71000 Sarajevo

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Последње ажурирано понедељак, 26 август 2019 21:38
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook