18
Sep
2019
Javni oglas za prijem pripravnika i volontera visoke stručne spreme u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 28.09.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik sa završenim Prirodno - matematičkim fakultetom, smjer opšta hemija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja - jedan (1) izvršilac;
Volonter sa završenim Fakultetom kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS - jedan (1) izvršilac;


Na osnovu odredbi čl. 8., 54. i 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), čl 8. i 12.a stav (1) tačka a) Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), člana 16. stav 2. tačka b) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08), te Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 14-5-34-2-499-1/19 od 06.09.2019. godine i Odluke o potrebi prijema volontera broj: 14-5-34-2-498-1/19 od 06.09.2019. godine, Agencija za forenzička ispitvanja i vještačenja raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika i volontera visoke stručne spreme u

Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja

 

1. Pripravnik sa završenim Prirodno - matematičkim fakultetom, smjer opšta hemija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja ................. jedan (1) izvršilac;

 

Radni odnos se zasniva na period od jedne (1) godine.

 

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog ispita.

 

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

2. Volonter sa završenim Fakultetom kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS................. jedan (1) izvršilac;

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

 

Opšti uslovi:

 

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće opšte uslove utvrđene odredbama člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 

-          da ima navršenih 18 godina,

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

-          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

 

Za poziciju 1. – pripravnik

-          Završen Prirodno - matematički fakultet, smjer opšta hemija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja.

-          Da nemaju ostvaren radni staž duži od jedne godine ili više u struci nakon diplomiranja.

-          Poznavanje engleskog jezika.

-          Poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2. – volonter

-          Završen Fakultet kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija - visoka stručna sprema VII stepen, a za kandidate koji su studije završili po bolonjskom sistemu, završen prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS.

-          Da nemaju ostvaren radni staž duži od jedne godine ili više u struci nakon diplomiranja.

-          Poznavanje engleskog jezika.

-          Poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu za javni oglas kandidati su obavezni dostaviti:

 

-          Prijava sa kratkom biografijom (svojeručno potpisana i sa naznačenom adresom stanovanja i kontakt telefonom).

-          Izvod iz matične knjige rođenih original ili ovjerena kopija.

-          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa) original ili ovjerena kopija.

-          Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – ovjerena kopija).

-          Dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine dana ili više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registrovan u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana).

-          Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine (ne stariju od 6 mjeseci).

-          Dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa.

-          Dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škole ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe obavezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dopušteno zatražiti povrat iste nakon okončanja procedure za izbor.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Izabrani kandidat za poziciju 1. – pripravnik prije potpisivanja Ugovora o radu i izabrani kandidat za poziciju 2. – volonter prije potpisivanja Ugovora o volonterskom radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja navedenih ugovora, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

Procedura izbora:

 

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas - isti podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi Komisija za prijem pripravnika za poziciju 1. i Komisija za prijem volontera za poziciju 2.

 

Dostavljanje prijava:

 

Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te sa svim traženim dokumentima u originalu ili ovjerenoj kopiji treba dostaviti, putem pošte preporučeno, na adresu: AGENCIJA ZA FORENZIČNA ISPITIVANjA I VJEŠTAČENjA, Ulica Nikole Tesle br. 59, 71123 Istočno Novo Sarajevo, u zavisnosti od pozicije na koju se kandidat prijavljuje potrebno je na koverti obavezno naznačiti: „Prijava na javni oglas za prijem pripravnika-ne otvaraj” ili „Prijava na javni oglas za prijem volontera-ne otvaraj”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: Oglas ostaje otvoren deset dana od dana posljednje objave.

Последње ажурирано четвртак, 03 октобар 2019 08:46
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook