23
Sep
2019
Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 02.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik  sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom, odsjek Hemija – VSS VII stepen, odnosno pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek Hemija,  koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac


[Update: 23.09.2019] Oglas je objavljen u dnevnom listuDnevni Avaz“  Sarajevo 22.09.2019. godine.


 

Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), Odluke o potrebi prijema jednog pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine broj: 02.1-34-4-MA-1826-1/19 od 20.09.2019. godine i člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Imstituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine raspisuje:

   JAVNI  OGLAS

     za prijem pripravnika

   u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

I. PRIPRAVNIK

1/01 Pripravnik sa završenim Prirodno-matematičkim fakultetom, odsjek Hemija – VSS VII stepen, odnosno pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek Hemija, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravničkog, odnosno javnog ispita.      

Mjesto rada: Banja Luka        

II. USLOVI ZA PRIJEM

1. Opšti uslovi:

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvačen odredbom člana  IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

2. Posebni uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove:

1/01 završen Prirodno-matematički fakultet, odsjek Hemija, VSS ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek Hemija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;

- da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;

- poznavanje rada na računaru;

- poznavanje engleskog jezika.

III. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom, dostavi sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj kopiji ili originalu:

1. fakultetsku diplomu ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji - ovjerena kopija);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

3. izjavu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvačen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, (ne stariju od 3 mjeseca);

4. dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine i vise nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom kopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna strana, kao i stranice sa relevantnim podacima: ime i prezime i dr…., podaci o školskoj i stručnoj spremi, o zaposlenju i stažu – bez obzira da li imaju staža ili ne) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenje iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 15 dana);

5. dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa;

6. dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa

 

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog zanimanja za koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnod suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

V. PROCEDURA IZBORA

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 02.10.2019. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

ul. Augusta Brauna broj 2

71000 Sarajevo

sa naznakom: „Javni oglas za prijem pripravnika - NE OTVARAJ“.

 

Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koja nije ovjerena i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 

Последње ажурирано четвртак, 03 октобар 2019 08:46
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook