16
Oct
2019
Javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 25.10.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj


Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 07/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika visoke stručne spreme, broj: 1-3-34-2-706-1/19 od 09.10.2019. godine, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U DIREKCIJU ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I   PRIPRAVNIK

 

1/01 Pripravnik - sa završenim pravnim fakultetom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršitelj

Mjesto rada: Banja Luka

Opis poslova i radnih zadataka

Pripravnik će obavlјati poslove u svrhu osposoblјavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

 

II UVJETI ZA PRIJEM

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati slјedeće opšte uvjete propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

-       da ima navršenih 18 godina života;

-       da je državlјanin Bosne i Hercegovine;

-       da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora 3 i više godina ili da mu nije izrečena kazna zatvora za krivično djelo propisano krivičnom zakonima Bosne i Hercegovine;

-       da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

 

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidat treba da ispunjava slјedeće uvjete:

-       da ima visoku stručnu spremu ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS bodova;

-       da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme.

 

III TRAJANјE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV POTREBNI DOKUMENTI

  1. Diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome;
  2. Uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog organa);
  3. Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana 9. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena kod nadležnog opštinskog organa i ne starija od tri meseca);
  4. Ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošlјavanje).

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti lјekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat će se skinuti sa liste uspješnih kandidata.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidata provešće Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i pravovremene podliježu provjeri znanja koju, u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos, provodi Komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji predaje se najkasnije do 25.10.2019. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine

Vojvode Pere Krece bb

78 000 Banjaluka

sa naznakom "Javni oglas za prijem pripravnika"

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

Oktobar, 2019. godine

Posljednje ažurirano petak, 03 jul 2020 10:31
 

"Osnovna plata pripravnika određuje se tako se plata stručnog saradnika iz prvog platnog razreda državnog službenika, umanji za 20%. Ukoliko institucija nije obuhvaćena Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, plata pripravnika veže se za najniži platni razred zaposlenika VII stepena stručne spreme, umanjena za 20%." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook