31
Oct
2019
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Krajnji rok za prijave: 21.11.2019.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za historiju umjetnosti
1/02 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe
1/03 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe (ured Komisije u Banjoj Luci)
1/04 Stručni savjetnik za arheologiju (ured Komisije u Mostaru)


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita


Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a na zahtjev Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine,

 

PONIŠTAVA

dio Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

 

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu 31.10.2019. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 21.11.2019. godine, djelimično se poništava u dijelu koji se odnosi na radna mjesta: 1/01 Stručni savjetnik za istoriju umjetnosti i 1/03 Stručni savjetnik za graditeljsko naslijeđe (kancelarija Komisije u Banjaluci).

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje: Navedeni Javni oglas djelimično se poništava na zahtjev Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz razloga što budžet institucija BiH još nije usvojen, te da je neizvjesno kada će i u kojem obimu biti usvojen, Komisija je bila prinuđena da izvrši restruktuiranje budžetskih sredstava, nakon čega je konstatovano da na budžetskoj poziciji za plate i naknade nema dovoljno sredstava za plate i naknade za četiri (4) stručna savjetnika, te se javni oglas raspisuje samo za dva (2) stručna savjetnika.


 

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za historiju umjetnosti

1/02 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe

1/03 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe (ured Komisije u Banjoj Luci)

1/04 Stručni savjetnik za arheologiju (ured Komisije u Mostaru)

 

1/01 Stručni savjetnik za historiju umjetnosti

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje elaborat zaštite dobara kulturno-historijskog naslijeđa koja se prvenstveno vrednuju na osnovi kriterija čitlјivosti, umjetničke i estetske vrijednosti, a za potrebe proglašenja nacionalnim spomenikom; vrši neposredan nadzor nad provođenjem utvrđenih mjera zaštite proglašenih dobara kulturno-historijskog naslijeđa koja se prvenstveno vrednuju na osnovi kriterija čitlјivosti, umjetničke i estetske vrijednosti; savjetuje u pitanjima koja se tiču mjera zaštite proglašenih dobara kulturno-historijskog naslijeđa koja se prvenstveno vrednuju na osnovi kriterija čitlјivosti, umjetničke i estetske vrijednosti; izrađuje stručna mišlјenja o zaštiti nacionalnih spomenika – dobara kulturno-historijskog naslijeđa koja se prvenstveno vrednuju na osnovi kriterija čitlјivosti, umjetničke i estetske vrijednosti; ostvaruje saradnju s organizacijama zaštite dobara kulturno-historijskog naslijeđa u zemlјi i inozemstvu; pruža stručnu pomoć vlasnicima proglašenih dobara kulturno-historijskog naslijeđa, u vezi sa provođenjem utvrđenih mjera zaštite; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe vezane za proglašena dobara kulturno-historijskog naslijeđa; obavlјa druge poslove po nalogu izvršnog funkcionera.

Posebni uslovi: VSS (Filozofski fakultet, smjer historija umjetnosti); najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; položen vozački ispit “B“ kategorije; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

1/02 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje elaborat zaštite objekata i cjelina graditelјskog naslijeđa za potrebe proglašenja dobara nacionalnim spomenikom; vrši neposredan nadzor nad provođenjem utvrđenih mjera zaštite graditelјskog naslijeđa i o tome pismeno izvještava neposrednog rukovodioca; savjetuje u pitanjima koja se tiču mjera zaštite proglašenih spomenika graditelјskog naslijeđa; izrađuje stručna mišlјenja o zaštiti nacionalnih spomenika graditelјskog naslijeđa; ostvaruje saradnju s organizacijama zaštite spomenika graditelјskog naslijeđa u zemlјi i inozemstvu; pruža stručnu pomoć vlasnicima nacionalnih spomenika graditelјskog naslijeđa u vezi sa provođenjem utvrđenih mjera zaštite; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe vezane za proglašene spomenike graditelјskog naslijeđa; obavlјa druge poslove po nalogu izvršnog funkcionera.

Posebni uslovi: VSS (Arhitektonski fakultet); najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; položen vozački ispit “B“ kategorije; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

1/03 Stručni savjetnik za graditelјsko naslijeđe (ured Komisije u Banoj Luci)

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje elaborat zaštite objekata i cjelina graditelјskog naslijeđa za potrebe proglašenja dobara nacionalnim spomenikom; vrši neposredan nadzor nad provođenjem utvrđenih mjera zaštite graditelјskog naslijeđa i o tome pismeno izvještava neposrednog rukovodioca; savjetuje u pitanjima koja se tiču mjera zaštite proglašenih spomenika graditelјskog naslijeđa; izrađuje stručna mišlјenja o zaštiti nacionalnih spomenika graditelјskog naslijeđa; ostvaruje saradnju s organizacijama zaštite spomenika graditelјskog naslijeđa u zemlјi i inozemstvu; pruža stručnu pomoć vlasnicima nacionalnih spomenika graditelјskog naslijeđa u vezi sa provođenjem utvrđenih mjera zaštite; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe vezane za proglašene spomenike graditelјskog naslijeđa; obavlјa druge poslove po nalogu izvršnog funkcionera.

Posebni uslovi: VSS (Arhitektonski fakultet); najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; položen vozački ispit “B“ kategorije; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

 

1/04 Stručni savjetnik za arheologiju (ured Komisije u Mostaru)

Opis poslova i radnih zadataka: Izrađuje elaborat zaštite arheoloških područja i artefakata (arheoloških nalaza) za potrebe proglašenja nacionalnim spomenikom; vrši neposredan nadzor nad provođenjem utvrđenih mjera zaštite proglašenih arheoloških područja i artefakata, te o tome pismeno izvještava neposrednog rukovodioca; savjetuje u pitanjima koja se tiču mjera zaštite proglašenih arheoloških područja i artefakata; izrađuje stručna mišljenja o zaštiti arheoloških područja i arheoloških nalaza koji su proglašeni nacionalnim spomenikom; ostvaruje saradnju s organizacijama zaštite arheoloških područja u zemlji i inozemstvu; pruža stručnu pomoć vlasnicima parcela na proglašenom arheološkom području u vezi sa provođenjem utvrđenih mjera zaštite; izrađuje odgovore na upite, predstavke i pritužbe vezane za proglašena arheološka područja i arheološke nalaze; obavlja druge poslove po nalogu izvršnog funkcionera.

Posebni uslovi: VSS (arheologija); najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; položen vozački ispit “B“ kategorije; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Mostar

 

Napomene za sve kandidate:

-        Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-        Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidlјivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-        Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-        Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-        Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

-       vozačke dozvole ''B'' kategorije.

 

II Svojeručno potpisan:

-       popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlјa samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na slјedeća dokumenta koja ne treba dostavlјati, jer ista ne mogu služiti kao valјan dokaz:

-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavlјati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-       U pogledu dokazivanja državlјanstva i starosne dobi ne treba dostavlјati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državlјanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavlјati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-       U pogledu radnog iskustva ne dostavlјati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlјa samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavlјati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-       U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavlјati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavlјanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valјani. Ne dostavlјati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indeksa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-       Nepotpisan, nepopunjen, ispravlјen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavlјaju naknadno:

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlјa zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-       Izabrani (postavlјeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (lјekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u dalјem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovolјio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavlјen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isklјučivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlјa na intervju, treba dostaviti najkasnije do 21.11.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošilјkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BIH“

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату167 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Последње ажурирано понедељак, 17 фебруар 2020 10:23
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook