07
Nov
2019
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine PDF Print

Krajnji rok za prijave: 28.11.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor Agencije
1/02 Zamjenik direktora Agencije


Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), u skladu sa zaključkom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine sa 5. sjednice, održane dana 21.05.2020. godine

 

 

PONIŠTAVA

 

            Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

 

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem BiH, raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu dana 07.11.2019. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 28.11.2019. godine, oglašene pozicije 1/01 Direktor i 1/02 Zamjenik direktora Agencije, poništava se u cjelosti.

Obrazloženje: Navedeni javni oglas se poništava na osnovu zaključka Savjeta ministara BiH sa 5. sjednice, održane dana 21.05.2020. godine.


 Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za nadzor nad tržištem BiH, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u

Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Direktor Agencije

1/02 Zamjenik direktora Agencije

 

 

KABINET DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA

 

1/01 Direktor Agencije

Opis poslova i radnih zadataka: Predstavlja i zastupa Agenciju; organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova i zadataka; odgovara za sveukupno rukovođenje radom Agencije, ima ovlaštenja saglasno Ustavu Bosne i Hercegovne, Zakonu o upravi i drugim zakonima BiH; odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (dalje Vijeće ministara BiH); podnosi godišnji izvještaj o radu Agencije Vijeću ministara BiH; donosi godišnji program rada Agencije; predlaže godišnji budžet Agencije; odlučivanje u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika u vršenju službe; odgovoran je za racionalno i zakonito korištenje finansijskih i materijalnih resursa Agencije; potpisuje akte, uključujući i ugovore u ime Agencije; ostvaruje saradnju sa sredstvima informisanja; ostvaruje saradnju sa institucijama BiH, inspekcijskim i drugim nadležnim organima entiteta i odgovarajućim institucijama drugih država i međunarodnim organizacijama u području nadzornih aktivnosti; u okviru djelokruga rada Agencije, učestvuje u radu međunarodnih organizacija; saziva sjednice kolegija; osigurava transparentnost rada Agencije; koordinira rad rukovodilaca sektora i službi u provedbi plana rada; informiše nadležne organe o stanju i problemima u oblasti nadzora nad tržištem i predlaže mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se obezbjeđuje potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i akata; preduzimanje drugih mjera iz nadležnoti Agencije.

Posebni uslovi: VSS (VII/1 stepen) završen fakultet tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; poznavanje upravljanja ljudskim resursima; položen stručni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

 

 

1/02 Zamjenik direktora Agencije

Opis poslova i radnih zadataka: Zamjenjuje direktora u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti; obavlja poslove neophodne za ostvarenje plana i programa djelovanja i rada Agencije; evidentira i prati izvršenje zadataka dodijeljnih državnim službenicima i zaposlenicima; učestvuje u izradi analiza stanja i funkcionisanja sistema nadzora nad tržištem i prijedloga njegovog unapređenja; učestvuje u izradi prijedloga budžeta; učestvuje u izradi godišnjeg izvještaja o radu i programa i plana rada Agencije; organizuje saradnju sa Evropskom unijom i nadležnim organima zemalja članica za nadzor nad tržištem kao i međunarodnim organizacijama i učestvuje u radu; prati i koordinira aktivnosti na realizaciji projekata za uspostavljanje i funkcionisanje sistema nadzora nad tržištem BiH odobrenih od strane Evropske komisije i/ili međunarodnih orgsnizacija i institucija; koordinira izdavanja publikacija i javnog predstavljanja Agencije; organizuje i provodi plan stručnog usavršavanja državnih službenika i zaposlenika; odgovara za rukovođenje radom Agencije saglasno Ustavu BiH, Zakonu o upravi i drugim zakonima BiH; obavlja i druge poslove u dogovoru sa direktorom.

Posebni uslovi: VSS (VII/1 stepen) završen fakultet tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera; najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci, od čega 3 godine na rukovodećim poslovima; poznavanje upravljanja ljudskim resursima; položen stručni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.140,61 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Istočno Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

-       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2.

-       dokaza o traženom nivou znanju rada na računaru;

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-       Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 28.11.2019. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine»

71000 Sarajevo, Trg BiH 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату164 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Last Updated on Friday, 03 July 2020 10:21
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook