05
Jun
2020
Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 19.06.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
Pripravnik - sa završenim zvanjem diplomirani pravnik ili Bakalauret/Bachelor prava, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - menadžment sigurnosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija – smjer cestovni saobračaj, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - ekonomike i prehrambene industrije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  menadžmenta, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  zdravlje i ekologija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  sociologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor  - komunikologije visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;


Na temelju članka 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05, 60/10, 32/13 i 93/17), članka 8. Odluke o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijema pripravnika, broj: 10-34-1-1276-1/20 od 13.05.2020. godine i Odluke o izmjeni odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem pripravnika, broj: 10-34-1-1276-2/20 od 20.05.2020. godine Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Ministarstvo obrane

Bosne i Hercegovine

 

  1. Pripravnik - sa završenim zvanjem diplomirani pravnik ili Bakalauret/Bachelor prava, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
  2. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - menadžment sigurnosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  3. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  4. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - inžinjer saobračaja i komunikacija – smjer cestovni saobračaj, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  5. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - ekonomike i prehrambene industrije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  6. Pripravnik – sa završenim zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - dva (2) izvršioca;
  7. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor menadžmenta, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  8. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor zdravlje i ekologija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  9. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor sociologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;
  10. Pripravnik – sa završenim zvanjem Bakalauret/Bachelor - komunikologije visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za osobe koje su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, - jedan (1) izvršioc;

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne godine.

Mjesto rada: Sarajevo

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem sukladno sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

 II. Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, pripravnik mora ispunjavati i posebne uvjete:

-       završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji - original ili ovjerena fotokopija);

-      da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.   

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

-     osobnu karta;

-     diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

-    dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon stjecanja visoke stručne spreme u trajanju od ukupno jedne (1) godine ili više što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje  ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji zaposlenih;

-     uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.

 

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno, kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos sprovodi Povjerenstvo za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren do 19.06.2020. godine.    

Napomena:  

Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine,

Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98. sa naznakom

„Javni oglas za prijem pripravnika“.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Posljednje ažurirano petak, 03 jul 2020 10:32
 

"Komisija razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz oglasa i pokazanim znanjem kandidata, ukoliko se organizuje posebna provjera znanja. Odluku o načinu provjere znanja kandidata donosi komisija." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook