06
Jul
2020
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 21.07.2020.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma
1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma


[Update 13.10.2020.g.] Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a na zahtjev Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,

 

PONIŠTAVA

dio Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

 

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH, raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, objavlјen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu 06.07.2020. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 21.07.2020. godine, djelimično se poništava u dijelu koji se odnosi na radno mjesto 1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma.

U preostalom dijelu teksta Javni oglas ostaje neizmijenjen.

Obrazloženje: Navedeni javni oglas se poništava u dijelu koji se odnosi na radno mjesto označeno brojem 1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma, a obzirom da je došlo do promjena u organizaciji i prioritetima popunjavanja određenih radnih mjesta u Ministarstvu sigurnosti BiH, a s ciljem efikasnijeg i blagovremenog obavljanja poslova u Sektoru za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika.

 


 Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

 

 

1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

 

 

SEKTOR ZA BORBU PROTIV TERORIZMA, ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, RATNIH ZLOČINA I ZLOUPOTREBE NARKOTIKA

Odsjek sa borbu protiv terorizma

1/01 Viši stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Opis poslova i radnih zadataka: Prati, proučava, analizira i procjenjuje ukupno stanje u oblasti borbe protiv međunarodnog terorizma, njegovoj sprezi sa ostalim pojavnim oblicima organizovanog kriminala sa međunarodnim elementom a naročito vezano za zakonito, efikasno i blagovremeno provođenje zakona i propisa, analizira zakonska rješenja, njihovu usklađenost sa međunarodnim konvencijama i sporazumima, o čemu sačinjava izvještaje, te predlaže pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu zakonskih rješenja. Sarađuje i koordinira aktivnosti odgovarajućih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, te sarađuje sa odgovarajućim tijelima Vijeća Evrope, Evropske unije, Ujedinjenih naroda, SECI centrom i odgovarajućim organima država sa kojima BiH ima potpisane bilateralne sporazume vezane za borbu protiv međunarodnog terorizma. Sudjeluje u kreiranju i izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih planova aktivnosti vezanih za borbu protiv međunarodnog terorizma, te podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o radu i implementiranju planiranih aktivnosti. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet; položen stručni upravni ispit; dvije godine radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,89 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

1/02 Stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma

Opis poslova i radnih zadataka: Prati, proučava, analizira i procjenjuje ukupno stanje u oblasti borbe protiv unutrašnjeg terorizma, njegovoj sprezi sa ostalim pojavnim oblicima organizovanog ili drugih vrsta kriminaliteta unutar zemlje a naročito vezano za zakonito, efikasno i pravovremeno provođenje zakona i propisa, analizira zakonska rješenja, njihovu usklađenost sa međunarodnim konvencijama i sporazumima, o čemu sačinjava izvještaj, te predlaže pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu zakonskih rješenja. Sarađuje i koordinira aktivnosti odgovarajućih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, te sarađuje sa odgovarajućim tijelima Vijeća Evrope, Evropske unije, Ujedinjenih naroda, SECI centrom i odgovarajućim organima država sa kojima BiH ima potpisane bilateralne sporazume vezane za borbu protiv međunarodnog terorizma. Sudjeluje u kreiranju i izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih planova aktivnosti vezanih za borbu protiv međunarodnog terorizma, te podnosi mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o radu i implementiranju planiranih aktivnosti. Obavlja i druge poslove koje mu dodijeli šef Odsjeka.

Posebni uslovi: Fakultet kriminalističkih nauka ili Fakultet političkih nauka ili Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Visoka škola smjer kriminalistika ili sigurnost; položen stručni upravni ispit; jedna godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika.

Status: državni službenik – stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,87 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Napomene za sve kandidate:

-      Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-      Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-      Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-      Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine.

-      Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-      Za sprovođenje konkursne procedure po ovom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-     uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-      U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-      Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

-      Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su  Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 21.07.2020. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Ministarstvo sigurnosti BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu sigurnosti BiH“

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату165 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 13 oktobar 2020 10:28
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook