04
Aug
2020
Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine PDF Ispis
Krajnji rok za prijave: 12.08.2020.
 
Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za preduzetništvo
1/02 Stručni savjetnik za agroekonomske analize
1/03 Stručni savjetnik za turizam
Termin polaganja intervjua

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

 

 

 

1/01 Stručni savjetnik za preduzetništvo

1/02 Stručni savjetnik za agroekonomske analize

1/03 Stručni savjetnik za turizam

 

 

 

SEKTOR ZA EKONOMSKI RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO

Odsjek za preduzetništvo

 

Radno mjesto: 1/01 Stručni savjetnik za preduzetništvo

Opis poslova i zadataka: Obavlјa poslove koji se odnose na: pripremu i izradu politike za uspostavlјanje, rad i razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP); pripremu i izradu strategije za podršku razvoja MSP; analizira postojeću legislativu i samostalno predlaže novu u cilјu uklanjanja administrativnih prepreka za osnivanje i unapređenje uslova rada MSP; daje stručne savjete relevantnim institucijama na državnom i entitetskom nivou u cilјu unapređenja uslova za MSP; daje stručne savjete međunarodnim i domaćim (državnim, entitetskim i Distrikta Brčko) institucijama i organizacijama iz oblasti razvoja MSP; priprema i učestvuje u razgovorima s međunarodnim institucijama vezanim za preduzetništvo; daje stručne savjete međunarodnim i domaćima institucijama i organizacijama u cilјu iznalaženja novih poslova za MSP; međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama radi osiguranja kreditne podrške MSP; predlaganje i praćenje sistema olakšica prilikom osiguravanja finansijske podrške MSP; daje stručne savjete međunarodnim i domaćim institucijama i organizacijama u cilјu organizovanja promotivnih skupova MSP; organizacija i rad na uspostavi i održavanju baze podataka za MSP; po potrebi obavlјa i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS - Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-ekonomski ili tehnički fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik-stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

 

 

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, PREHRANU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

Odsjek za polјoprivredni informacioni sistem i analizu politika

 

Radno mjesto: 1/02 Stručni savjetnik za agroekonomske analize

Opis poslova i zadataka: Priprema radni plan za razvoj sposobnosti i vještina ekonomske analize u sektoru, entitetskim ministarstvima i Brčko distriktu nadležnim za pitanja polјoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja, na koordiniran način u skladu sa istim u državama članicama EU; sa stručnjacima za statistiku, utvrđuje prioritete za pobolјšanje statističkih informacija potrebnih za ekonomske analize; sarađuje sa relevantnim međunarodnim projektima na razvoju odgovarajućih metoda o osnovnim ekonomskim analizama, prognoziranju, budžetu itd. razvija i održava vezu sa državnim i međunarodnim akademskim institutima koji preduzimaju ekonomsko istraživanje i razvoj u sektoru polјoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja; obavlјa finansijske i ekonomske evaluacije, u saradnji sa osobom zaduženom za analizu politike izračunava zaštitne koeficijente za tekuće i planirane direktne i indirektne mjere podsticaja za polјoprivredne i prehrambene proizvode koji su važni u vanjskotrgovinskim transakcijama i u pripremi Ekonomskih računa za polјoprivredu (EAAs) u skladu sa praksama EU; analizu usklađenosti mjera agrarne politike sa mjerama Zajedničke polјoprivredne politike EU; vrši analizu carinskih olakšica u okviru zaklјučenih sporazuma o slobodnoj trgovini i njihove efekte na kretanja u vanjskotrgovinskoj razmjeni polјoprivrede; vrši monitoring i koordinira aktivnostima za pobolјšanje ekonomskih izvještaja pripremlјenih u Ministarstvu, entitetima i Brčko distriktu i povezanim upravama ili agencijama; priprema redovne i ad hoc izvještaje i pomaže općim izvještajima o strategiji i stanju polјoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u BiH; po potrebi obavlјa i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-ekonomski ili polјoprivredni fakultet; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik-stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

 

 

SEKTOR ZA VODNE RESURE, TURIZAM I ZAŠTITU OKOLINE

Odsjek za turizam

 

Radno mjesto: 1/03 Stručni savjetnik za turizam

Opis poslova i zadataka: Učestvuje u pripremi pregovora; priprema materijale za pregovore; priprema zakone, podzakonske akte i druge propise iz oblasti koje su u nadležnosti Odsjeka; ostavaruje saradnju i daje stručne savjete nadležnim entitetskim ministarstvima, institucijama i organizacijama u oblastima iz nadležnosti Odsjeka; samostalno vrši analizu podataka i informacija neophodnih u obavlјanju poslova iz nadležnosti Odsjeka; po potrebi obavlјa i druge poslove iz nadležnosti Odsjeka, a koji su slični poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – Najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenih nauka; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik-stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

 

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Napomena za sve kandidate:

-     Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intervjua.

-     Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH.

-     Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diploma prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

-     Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-     Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od opštih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

-     Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Internom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

 

 

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

-     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-     uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-     uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     dokaza o traženom nivou poznavanja stranog jezika;

-     Dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

 

 

II Svojeručno potpisan:

-        popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-      U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-      U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika/rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole;

-      Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

 

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

 

Izborni proces se provodi u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br 62/10, 30/14 i 38/17) i Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (Službeni glasnik BiH, br: 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 12.08.2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

“Interni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine“

71000 Sarajevo, Musala 9.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predavanja prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog Oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (3.prijavni obrazac bs novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac sr novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Ворд формату166 Kb
Download this file (3.prijavni obrazac hr novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu165 Kb
Ažurirano Srijeda, 07 Listopad 2020 12:19
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funkcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook