Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu PDF Print
Wednesday, 07 April 2010 14:36
"Službeni glasnik BiH", broj 70/09 od 07.09.2009. godine
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 1. stav (1) tačka c) i člana 6. stav (2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/09), a u vezi sa članom 46. Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 94. sjednici održanoj 16. jula 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU VISINE NOVČANE NAKNADE ZA RAD U DISCIPLINSKIM KOMISIJAMA AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Član l.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade koja se isplaćuje za rad članovima disciplinskih komisija koje imenuje Agencija za državnu službu (u daljnjem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Visina naknade)

Članovi disciplinskih komisija iz člana 1. ove Odluke imaju pravo na novčanu naknadu, po predmetu i to:

a)    predsjednik komisije u iznosu od 300,00 KM,

b)    član komisije u iznosu od 200,00 KM i

c)    zapisničar komisije u iznosu od 100,00 KM

Član 3.
(Obim primjene)

(1)    Naknada iz člana 2. ove Odluke odnosi se na svaku pojedinačnu disciplinsku komisiju imenovanu nakon stupanja na snagu ove Odluke.

(2)    Naknada za rad u disciplinskim komisijama Agencije do 31.12.2008. godine utvrđivat će se u skladu Odlukom o načinu formiranja stručnih komisija i drugih radnih tijela i utvrđivanju kriterija za novčane naknade licima angažovanim u komisijama i drugim radnim tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 81/07).

Član 4.
(Prestanak važenja propisa)

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine novčane naknada za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu, broj 752-05/03 od 30.10.2003.godine.

Član 5.
(Završne odredbe)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 191/09
16. jula 2009. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka_o_utvrdjivanju_visine_novcane_naknade_za_rad_u_disciplinskim_komisijama.p)Odluka_o_utvrdjivanju_visine_novcane_naknade_za_rad_u_disciplinskim_komisijamaDokument u PDF formatu.125 Kb
Last Updated on Thursday, 15 July 2010 13:24
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook