Pravilnik o kriterijuma i postupku za isplatu novčane nagrade - stimulacije zaposlenim u Agenciji za državnu službu PDF Print
Wednesday, 28 April 2010 13:37
Broj: 01-02-569/10 od 26. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), člana 27. stav 5. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09 i 75/09) i člana 5. Odluke o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 31/10), Agencija za državnu službu, donosi

P R A V I L N I K

O KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ISPLATU NOVČANE NAGRADE –

STIMULACIJE ZAPOSLENIM U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom detaljnije se regulišu kriterijumi i postupak ostvarivanja novčane nagrade – stimulacije koja se zaposlenim u Agenciji za državnu službu može isplaćivati za izvanredne rezultate rada, u skladu sa članom 27. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Zakon”) i u skladu sa odredbama Odluke o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Odluka”).

Član 2.

(Stimulacija)

(1) Stimulacija je novčana nagrada koja se isplaćuje zaposlenim koji kvalitetno i efikasno obavljaju poslove i zadatke prije planiranih rokova, i/ili obavljaju poslove čiji je obim vanredno povećan, i/ili na svom radnom mjestu trpe povećani napor, i/ili koji obavljaju poslove nepopunjenog radnog mjesta, a isplata naknade propisane članom 38. Zakona nije moguća, i/ili rade u komisijama svih vrsta za koje ne ostvaruju pravo na naknadu saglasno Zakonu (osim zaposlenih koje obavljaju poslove sekretara komisija kao svoja osnovna zaduženja), te u drugim slučajevima propisanim Odlukom, odnosno za koje direktor Agencije ocijeni da rad zaposlenog doprinosi unapređenju funkcionisanja Agencije.

(2) Pod povećanim naporom podrazumijeva se povećani fizički ili psihički napor koji nastaje zbog težine redovnog posla koji zaposleni mora obaviti na svom radnom mjestu ili zbog velikog obima redovnog posla koji zaposleni mora obaviti na svom radnom mjestu i/ili po nalogu pretpostavljenih, i/ili zbog velikog broja različitih informacija koje zaposleni mora primati prilikom obavljanja svojih poslova, i/ili zbog stresa kojem je zaposleni izložen prilikom obavljanja svojih poslova i zadataka.

Član 3.

(Ukupan iznos sredstava)

Ukupan iznos sredstava („fond“) za isplatu stimulacija planira se u iznosu od 2,50% ukupnih godišnjih neto plata zaposlenih planiranih budžetom, dok maksimalan iznos koji se može isplatiti za stimulacije iznosi 2,50% od iznosa isplaćenih neto plata u budžetskoj godini (član 27. stav 2. Zakona i član 4. Odluke).

Član 4.

(Iznos sredstava po pojedinom zaposlenom)

(1) Iznos koji se jednom zaposlenom može isplatiti u jednom mjesecu ne može biti veći od 40 % njegove plate.

(2) Ukupan iznos koji se jednom zaposlenom može isplatiti u jednoj budžetskoj godini iznosi maksimalno 20 % godišnje osnovne plate zaposlenog (član 27. stav 3. Zakona).

Član 5.

(Pravo na stimulaciju)

(1) Pravo na stimulaciju imaju svi zaposleni, na koje se odnosi Zakon i Odluka.

(2) Direktor Agencije nema pravo na stimulaciju (član 6. stav 2. Odluke).

Član 6.

(Poslovi i zadaci na kojima se ostvaruje pravo na stimulaciju)

(1) Pravo na stimulaciju se može ostvariti na svim poslovima koje obavlja Agencija.

(2) Prilikom odlučivanja o stimulaciji, u obzir se uzimaju konkretni pokazatelji postignutih rezultata do kojih se dolazi konkretnim ocjenjivanjem okolnosti u kojima su oni ostvareni, kao i njihov značaj i korist za rad Agencije.

(3) Osim konkretnih pokazatelja rezultata iz stava 2. ovog člana, prilikom odlučivanja o stimulaciji mogu se uzeti u obzir i ocjena rada, pokazatelji navedeni u analizama i ocjenama planova rada, izvještaja o radu i drugih zvaničnih izvještaja čija je izrada posebno propisana.

Član 7.

(Utvrđivanje prava)

(1) Direktor Agencije odlučuje da li će se u određenom mjesecu isplatiti stimulacija, kojim zaposlenim će se isplatiti i u kom procentu ili iznosu.

(2) O isplati stimulacije za određeni mjesec se odlučuje rješenjem, kojim se može utvrditi stimulacija u procentu visine plate ili u novčanom iznosu (izraženom u konvertibilnim markama), pri čemu procenat ili iznos ne mogu preći procenat propisan članom 4. ovog Pravilnika.

Član 8.

(Odluka o isplati)

(1) Odluku o isplati stimulacije donosi direktor u skladu sa svojim ovlaštenjima iz člana 61. stav 2. Zakona o upravi, člana 6. stav 1. Odluke, i drugih važećih propisa, u formi rješenja koje se objavljuje saglasno istom članu Odluke.

(2) Isplata se obavlja u skladu sa Odlukom i drugim propisima o finansiranju institucija.

Član 9.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o kriterijima i postupku za isplatu novčane nagrade – stimulacije zaposlenim u Agenciji za državnu službu, broj 01-02-1020/09 od 28.09.2009. godine.

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Agencije za državnu službu.


Broj: 01-02-569/10

26. aprila 2009. godine

Sarajevo

DIREKTOR

Neven Akšamija, s. r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (pravilnik_o_stimulacijama_ads_bih.pdf)Pravilnik o kriterijuma i postupku za isplatu novčane nagrade - stimulacijeAcrobat PDF verzija132 Kb
Last Updated on Wednesday, 28 April 2010 13:44
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook