24
Sep
2009
Instrukcija o uslovima i načinu dodjele dodatnih bodova tokom provođenja javnog konkursa PDF Ispis

Instrukcija Agencije za državnu službu („Službeni glasnik BiH“, broj 51/04) Broj: 03-02-800-3/04 od 21. oktobra 2004.godine


Na osnovu čl. 27. stav 2, 62. stav 2.a)1.) i 64. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04) i člana 99. stav 3. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Agencija za državnu službu, donosi

I N S T R U K C I J U
O USLOVIMA I NAČINU DODJELE DODATNIH
BODOVA TOKOM PROVOĐENJA JAVNOG KONKURSA

Član 1.
Predmet instrukcije

1. Ovom instrukcijom uređuju se uslovi i način dodjele dodatnih bodova tokom provođenja javnog konkursa po osnovu člana 64. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04) – (u daljem tekstu: Zakon).
2. Dodatni bodovi tokom provođenja javnog konkursa iz prethodnog stava mogu se dodijeliti licima koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), isključivo pod uslovima i na način predviđenim ovom instrukcijom.

Član 2.
Primjena

1. Odredbe ove instrukcije odnose se na sve institucije BiH koje primjenjuju Zakon i Odluku o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03) – (u daljem tekstu: Odluka o javnom i stručnom ispitu).
2. Odredbe ove instrukcije odnose se samo na javne oglase koji se raspisuju u skladu sa članom 64. Zakona.
3. Javni konkurs na koji se odnose odredbe ove instrukcije sprovodi se na način i pod uslovima utvrđen odredbama Odluke o javnom i stručnom ispitu, uz specifičnosti utvrđene ovom instrukcijom.

Član 3.
Sadržaj javnog oglasa

1. Agencija za državnu službu obavezna je u tekst javnog oglasa ugraditi napomenu da se radi o javnom konkursu na koji se odnosi član 64. Zakona i odredbe ove instrukcije, odnosno napomenu da iskustvo kandidata koji je prethodno bio na radnom mjestu na koje se odnosi javni oglas može biti uzeto u obzir za vrijeme procesa javnog konkursa, te da će isto i biti uzeto u obzir, a u skladu sa odredbama
ove instrukcije.
2. Institucija BiH je obavezna u zahtjevu za raspisivanje javnog oglasa navesti da se radi o javnom oglasu u skladu sa članom 64. Zakona.

Član 4.
Uslovi dodjele bodova

1. Dodatni bodovi po osnovu iskustva kandidata (član 64. stav 3. Zakona) dodjeljuju se samo kandidatima kojima je doneseno rješenje o prestanku radnog odnosa u skladu sa članom 64. stav 2. Zakona.
2. Dodjela dodatnih bodova u skladu sa prethodnim stavom vrši se tako što se kandidatu koji je na radnom mjestu sa kojeg je razrješen, ili na sličnom radnom mjestu (odnosno radnom mjestu istog nivoa) proveo odgovarajući period, dodjeljuje odgovarajući broj bodova, i to:
− do 3 godine, 5 dodatnih bodova;
− od 3 do 5 godina, 7 dodatnih bodova;
− od 5 do 10 godina, 10 dodatnih bodova;
− od 10 do 20 godina, 15 dodatnih bodova;
− 20 i više godina, 20 dodatnih bodova.
3. U pogledu pojašnjenja nivoa radnih mjesta primjenjuju se odredbe čl. od 7. do 13. Zakona, odnosno odredbe Instrukcije o načinu vršenja internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 26/03).
4. Dodjelu dodatnih bodova u skladu sa odredbama ovog člana vrši Agencija.

Član 5.
Način dodjele bodova

1. Bodovi koje je kandidat stekao po osnovu odredaba člana 4. ove instrukcije dodaju se na ukupan broj bodova ostvaren na pismenom dijelu ispita i izračunat u skladu sa članom 21. stav 3. Odluke o javnom i stručnom ispitu.
2. Pravo pristupa na intervju imaju kandidati koji ispune uslov iz člana 21. stav 5. Odluke o javnom i stručnom ispitu, pri čemu im se za ispunjenje uslova računa i ukupan zbir bodova izračunat u skladu sa prethodnim članom.
3. Odredbe prethodnog stava shodno se primjenjuju i na slučajeve na koje se primijeni i član 21. stav 6. Odluke o javnom i stručnom ispitu.

Član 6.
Žalbe

1. U obavještenju iz člana 22. Odluke o javnom i stručnom ispitu, Agencija je dužna kandidate obavijestiti i o izvršenoj dodjeli bodova po osnovu odredaba ove instrukcije.
2. Za propuštanje primjene, kao i u pogledu nepravilne primjene odredaba ove instrukcije, ne može se izjavljivati posebna žalba, već se pravo na žalbu može ostvarivati samo u sklopu žalbe koja se izjavljuje u skladu sa članom 22. Odluke o javnom i stručnom ispitu.

Član 7.
Prelazne odredbe

1. Dodatni bodovi po osnovu člana 64. stav 3. Zakona, u skladu sa odredabama ove instrukcije, dodijelit će se tokom provođenja svih javnih konkursa koji se sprovode u skladu sa članom 64. Zakona nakon stupanja na snagu ove instrukcije, osim u slučajevima kada je do stupanja na snagu ove instrukcije već izvršeno javno oglašavanje, u kojim slučajevima će se konkursi okončati u skladu sa dosadašnjim
načinom rada.
2. Do potpunog okončanja revizije u skladu sa članom 64. stav 1. Zakona, javni oglasi
po osnovu stava 2. člana 64. Zakona, neće se objavljivati.

Član 8.
Završna odredba

Ova instrukcija  stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj: 03-02-800-3/04
21. oktobra 2004. godine
Sarajevo
Rukovodilac Agencije
Jakob Finci, s. r.

Ažurirano Srijeda, 06 Listopad 2010 14:53
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook