24
Sep
2009
Odluka o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine jezika-u-postupcima-sprovoenja-konkursa-u-institucijama-bosne-i-hercegovine&format=pdf&option=com_content&Itemid=89&lang=bs" title="PDF" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">PDF jezika-u-postupcima-sprovoenja-konkursa-u-institucijama-bosne-i-hercegovine&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=89&lang=bs" title="Štampa" onclick="window.open(this.href,'win2','status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no'); return false;" rel="nofollow">Štampa

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 03-34-872/05 od 26. decembra 2005. godine


Na osnovu 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) i člana 16. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Agencija za državnu službu, donosi

O D L U K U
o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju
stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine

 

I
U postupcima sprovođenja konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika, mogu se koristititi sljedeći dokazi:
− uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje;
− uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indexa), koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;
− diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca, i sl.);
− diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.
II
Dokazi iz tačke I moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u BiH. Iznimno, dokazi iz tačke I mogu biti na jednom od diplomatskih jezika, po pravilu na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju.
III
Odredbe ove odluke odnose se na sve konkurse po osnovu Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i na oglase po osnovu Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05).
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i odmah se objavljuje na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu.
Broj: 03-34-872/05
26. decembra 2005. godine
Sarajevo
D I R E K T O R
Jakob Finci, s. r.

Posljednje ažurirano srijeda, 07 septembar 2016 11:21
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook