28
Sep
2009
Odluka o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/05) od 21.07. 2005. godine


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 87. sjednici održanoj 21.07.2005.godine donijelo je

O D L U K U
o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Član 1.
(Predmet odluke)

(1) Ovom Odlukom se uređuje stručno usavršavanje državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: službenik) putem stipendiranja specijalističkih postdiplomskih studija u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: stipendiranje).
(2) Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na stručno usavršavanje putem stipendiranja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija) koji se u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ne smatraju državnim službenicima.

Član 2.
(Svrha stipendiranja)

Stipendiranje se obavlja radi kontinuiranog unapređenja stručnosti službenika u toku rada, kao i u cilju obrazovanja stručnjaka za evropske integracije koji bi radili na poslovima približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Član 3.
(Nosioci posla)

(1) Svaki rukovodilac institucije dužan je osigurati provođenje odredaba ove odluke.
(2) U pravilu Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija) je nosilac posla i koordinira uključivanje državnih službenika sa nivoa entiteta i Distrikta Brčko putem nadležnih institucija za državnu službu/upravu entiteta i Distrikta Brčko.
(3) U određenim slučajevima stipendiranje može provesti za vlastite potrebe samostalno i institucija i to u pitanjima koja nisu obuhvaćena programom CARDS ili Programom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara).
(4) Sipendiranje iz stava 3. ovog člana rukovodilac institucije može odobriti ukoliko se isto provodi u skladu sa odgovarajućim programom te institucije, koji prethodno odobrava Vijeće ministara.

Član 4.
(Pravo na naknade)

(1) U zavisnosti od potreba institucija službenici se mogu stipendirati na postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu.
(2) Za vrijeme trajanja postdiplomskog studija u inostranstvu službenik ima pravo na naknadu u iznosu od 100% neto plate, a ostale naknade će se regulisati ugovorom iz člana 12. ove odluke.

Član 5.
(Program stipendiranja)

Stipendiranje se obavlja u skladu sa Programom CARDS ili Programom Vijeća ministara, odnosno programima institucija Bosne i Hercegovine, na koje je Vijeće ministara dalo saglasnost odnosno mišljenje.

Član 6.
(Dužina trajanja, prava i obaveze koje proizilaze iz stipendiranja)

(1) U zavisnosti od potreba institucije službenici se mogu stipendirati na odgovarajućim univerzitetima u zemlji i inostranstvu u trajanju najviše do 24 mjeseca.
(2) Ugovor o stipendiranju zaključuju rukovodilac Agencije odnosno institucije u zavisnosti ko je nosilac prava i obaveza prema članu 3. ove odluke i službenik i to prije odlaska na postdiplomski studij.
(3) Za vrijeme trajanja postdiplomskog studija službenik ostvaruje pravo na penziono osiguranje i zdravstveno osiguranje, u skladu sa propisima iz tih oblasti.
(4) Po povratku sa postdiplomskog studija, obavljenog na teret ciljanih donacija ili budžeta koje je trajalo do četiri mjeseca, službenik je dužan ostati u državnoj službi u institucijama na bilo kom nivou najmanje godinu dana neprekidno od dana povratka sa postdiplomskog studija.
(5) Ukoliko je službenik bio na postdiplomskom studiju na teret ciljanih donacija ili budžeta duže od četiri mjeseca, dužan je ostati u službi u u institucijama na bilo kom nivou najmanje tri godine neprekidno od dana povratka sa postdiplomskog studija.
(6) Službenik koji je bio na postdiplomskom studiju na teret sredstava ciljanih donacija ili budžeta a ne želi ostati u državnoj službi, dužan je vratiti cjelokupni iznos svih troškova njegovog usavršavanja iz ove odluke i drugih isplaćenih naknada, odnosno njegov proporcionalni dio umanjen za vrijeme provedeno na radu u institucijama po diplomiranju.
(7) Rokovi vraćanja naknada iz prethodnog stava određuju se ugovorom iz stava 1. člana 12. ove odluke.
(8) Prikupljena sredstva iz ovog člana koriste se isključivo u svrhu nastavka programa stipendiranja službenika.

Član 7.
(Uslovi stipendiranja)

(1) Službenici koji se upućuju na postdiplomski studij, pored ispunjavanja ostalih uvjeta, moraju ispunjavati uslove iz člana 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04).
(2) Službenici koji se upućuju na postdiplomski studij u inozemstvo, pored uslova iz stava 1. ovoga člana, moraju imati znanje stranog jezika, koje udovoljava kriterijima i zahtjevima ustanove na koje se upućuju.
(3) Eliminatorni kriteriji za upućivanje na postdiplomski studij su da je državni službenik mlađi od 45 godina; ima najmanje dvije godine radnog iskustva u javnoj upravi i da vrlo dobro vlada najmanje engleskim jezikom.
(4) Kandidat koji zadovoljava kriterije iz stava 3. ovog člana, rangiraće se prema ocjeni dobivenoj na testu poznavanja oblasti koju obradjuje postdiplomski studij za koji se kandidat prijavljuje, ocjeni razgovora kandidata sa komisijom, uspjehu ostvarenom tokom dodiplomskog studija i relevantnosti studija i preporuka.
(5) Stipendija se dodjeljuje kandidatima koji dobiju najveći broj bodova.
(6) Komisija će ustanoviti konačnu bodovnu listu za ocjenjivanje kandidata na osnovu modela:
a) Poznavanje oblasti studija – maksimalno 30 bodova
b) Razgovor sa kandidatom (intervju) – maksimalno 30 bodova
c) Uspjeh ostvaren tokom dodiplomskog studija – maksimalno 20 bodova
d) Relevantnost studija – maksimalno 10 bodova
e) Preporuke – maksimalno 10 bodova

Član 8.
(Konkurs za dodjelu sipendije)

(1) Konkurs za dodjelu stipendija raspisuje Agencija ili institucija u zavisnosti od prava iz člana 3. ove odluke i obavezno se objavljuje na zvaničnoj stranici Agencije ili institucije. Prema potrebi konkurs može biti objavljen i u drugim sredstvima javnog saopštavanja.
(2) U konkursu se objavljuju rokovi i uslovi za njegovo provođenje.
(3) Obrazac prijave za konkurs nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 9.
(Komisija za izbor kandidata)

(1) Postupak po raspisanom konkursu provodi komisija koje imenuje rukovodilac Agencije odnosno institucija u zavisnosti od prava iz člana 3. ove odluke koje je raspisalo konkurs i koja obavezno uključuje i predstavnika Univerziteta na koji se službenik upućuje.
(2) Komisija za izbor kandidata otvara prispjele prijave i utvrđuje kandidate koji su dostavili prijave s potpunom dokumentacijom na konkurs.
(3) Kandidatima koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju uz prijavu šalje se obavijest o neispunjavanju formalnih uvjeta i njihova se prijava neće uzeti u razmatranje.
(4) Komisija obavlja razgovor sa kandidatima koji prodju proces predselekcije.

Član 10.
(Poznavanje stranog jezika)

(1) Ako je poznavanje određenog stranog jezika jedan od uslova navedenih u konkursu, kandidati su dužni priložiti potvrdu o poznavanju stranog jezika. U slučaju da je potrebno dostaviti medjunarodno priznati certifikat o poznavanju stranog jezika, kandidat je obavezan dostaviti takvu potvrdu prije upućivanja na studij.
(2) Ukoliko kandidat ne ispuni obvezu iz stava 1. ovoga člana, smatrat će se da je odustao od svoje prijave na konkursu.

Član 11.
(Način izbora kandidata)

Na osnovu provedenog konkursa Komisija predlaže konačnu listu kandidata izabranih po konkursu. Na osnovu te liste rukovodilac Agencije odnosno institucije u zavisnosti od prava iz člana 3. ove odluke u dogovoru sa Univerzitetom, donosi odluku o kandidatima s kojima će biti zaključen ugovor o stipendiji za postdiplomski studij. Za tu svrhu fakultet u zemlji ili inostranstvu može provesti i odgovarajući test za predložene kandidate.

Član 12.
(Ugovor o stipendiranju)

(1) Prije početka postdiplomskog studija izabrani kandidat i rukovodilac Agencije odnosno institucije u zavisnosti od prava iz člana 3. ove odluke zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama koje proizlaze iz stipendiranja.
(2) Pored uobičajenih odredbi ovaj ugovor mora sadržavati naročito:
a) obaveze davaoca stipendije i stipendista,
b) vrijeme koje je službenik nakon završenog školovanja dužan ostati u državnoj službi
c) odredbe o vraćanju stipendije u slučajevima nepridržavanja ugovornih obaveza,
d) odredbe o razmjernom vraćanju stipendije u slučajevima prestanka državne službe prije isteka ugovorenog roka.
(3) Prema potrebi pojedinog slučaja ugovor može sadržavati i druge odredbe.

Član 13.
(Nadzor nad provođenjem odluke)

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Vijeće ministara.

Član 14.
(Prethodno započeta stipendiranja)

U slučaju organizovanja stipendiranja prije stupanja na snagu ove odluke sva prava i obaveze koje nisu ostvarene, kao i pitanja koja nisu prethodno regulisana okončat će se po odredbama ove odluke.

Član 15.
(Završna odredba)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom glasniku BiH«.
VM broj 130/05
21.07. 2005. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s.r.

Last Updated on Tuesday, 05 October 2010 15:33
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook