28
Sep
2009
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju na specijalističkim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 40/06) od 27. aprila 2006. godine


Na osnovu clana 17. Zakona o Vijecu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj
30/03 i 42/03), Vijece ministara Bosne i Hercegovine na 116. sjednici održanoj 27. aprila 2006. godine,
donijelo je


ODLUKU
IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU NA SPECIJALISTICKIM POSTDIPLOMSKIM STUDIJIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U naslovu Odluke o stipendiranju na specijalistickim postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu
državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/05) rijeci:
"državnih službenika" zamjenjuju se rijecju "zaposlenih".

Član 2.

U clanu 1. u stavu (1) iza rijeci "službenika" dodaje se zarez i rijeci: "zaposlenih u institucijama Bosne
i Hercegovine VII stepena strucne spreme i pripravnika koji su zasnovali radni odnos u skladu sa
Odlukom o uvjetima i nacinu prijema pripravnika VII stepena strucne spreme u radni odnos u
institucije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05) - (u daljnjem tekstu: zaposleni)".
Stav 2. briše se.

Član 3.

U clanu 3. u stavu (2) iza rijeci "službenika" dodaje se zarez i rijeci: "zaposlenih VII stepena strucne
spreme i pripravnika VII stepena strucne spreme u institucijama".

Član 4.

U clanu 7. u st. (1) i (2) rijeci: "Službenici koji se upucuju" zamjenjuju se rijecima: "Zaposleni koji se
upucuje", a rijec "moraju" zamjenjuju se rijecju "mora".
U stavu (3) rijec "državni", te tacka zarez i rijeci: "ima najmanje dvije godine radnog iskustva u javnoj
upravi" brišu se.

Član 5.

U clanu 12. u stavu (1) u prvom redu veznik "i" zamjenjuje se zarezom, a rijec "odnosno" zamjenjuje
se rijecima: "i rukovodilac".
U stavu (2) u tacki b) rijeci: "državnoj službi" zamjenjuju se rijecima: "institucijama Bosne i Hercegovine".
(Usaglašavanje)
(1) U cl. 2, 4. st. (1) i (2), 6. st. (1), (2), (3), (4), (5), (6) i (8), 7. stav (3), 9. stav (1), 12. stav (2) tacka
b) rijec "službenika" u razlicitim padežima zamjenjuje se rijecju "zaposleni" u odgovarajucem padežu.
(2) U clanu 3. stav (3) i clanu 5. rijeci: "Programom CARDS" zamjenjuje se rijecima:
"odgovarajucim programima pomoci Evropske unije".

Član 6.
(Završna odredba)

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja i objavit ce se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 66/06
27. aprila 2006. godine
Sarajevo
Predsjedavajuci
Vijeca ministara BiH
Adnan Terzic, s. r.

Last Updated on Tuesday, 05 October 2010 15:32
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook