28
Sep
2009
Odluka o utvrđivanju međusobnih odnosa i obaveza između Agencije za državnu službu, državnog službenika - predavača i institucije Bosne i Hercegovine u kojoj je zaposlen državni službenik - predavač PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 290/05 od 1. decembra 2005. godine (Službeni glasnik BiH, broj 51/06)


Na osnovu clana 17. Zakona o Vijecu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03) i clana 16. stav 1. tacka a), 49. i 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05), Vijece ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu, na 99. sjednici održanoj 1. decembra 2005. godine, usvojilo je

ODLUKU
O UTVRDIVANJU MEDUSOBNIH ODNOSA I OBAVEZA IZMEDU AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU, DRŽAVNOG SLUŽBENIKA - PREDAVACA I INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KOJOJ JE ZAPOSLEN DRŽAVNI SLUŽBENIK - PREDAVAC

 

Član l.
(Predmet Odluke i izuzeca)

(1) Ovom Odlukom uspostavljaju se i definiraju medusobni odnosi i obaveze izmedu Agencije za državnu službu (u daljnjem tekstu: Agencija), državnog službenika - predavaca (u daljnjem tekstu: predavac) i institucije Bosne i Hercegovine u kojoj je zaposlen predavac (u daljnjem tekstu: institucija).
(2) Na prava državnih službenika utvrdena ovom Odlukom nece se primjenjivati odredbe Odluke o slucajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost ("Službeni glasnik BiH", broj 21/04).

Član 2.
(Cilj donošenja)

(1) Cilj ove Odluke je da se stvori pravni okvir u kom bi se jasno utvrdila prava i obaveze svih sudionika pobrojanih u clanu (1), što bi omogucilo da se ovaj nacin educiranja i prakse uvede u institucije, iz razloga što je u nedostatku nevladinih organizacija i udruženja koja se bave obukom neophodno stvoriti vlastitu bazu kvalitetnih predavaca, koji bi se aktivno ukljucili u procese obuke koje organizira Agencija, kao i druge oblike obuke državnih službenika.

Član 3.
(Ovlaštenja i obaveze Agencije)

(1) Agencija kao institucija nadležna za pitanja obuke državnih službenika, ovlaštena je da:
a) sklapa sporazume sa domacim i medunarodnim institucijama ili donatorima, koji ce organizirati i izvoditi
obuku za predavace
b) utvrduje kriterije i nacin prijavljivanja kandidata predavaca, kao i program i nacin odvijanja obuke
c) objavljuje javni poziv za prijavljivanje na obuku za predavace
d) osigurava transparentan odabir kandidata zasnovan na ranije uspostavljenim kriterijima koji su u skladu sa glavnim principima Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
e) obezbjeduje da svršeni polaznik obuke, predavac dobije odgovarajuci certifikat od strane domace ili
medunarodne institucije koja provede obuku
f) utvrduje nacin buduceg angažiranja predavaca
g) organizira, jednom godišnje, provjeru komunikacijskih i prezentacijskih sposobnosti predavaca.
(2) Agencija je obavezna da pri organiziranju obuka vodi racuna o angažiranju predavaca, ako isti mogu odgovoriti potrebama neke obuke.
(3) Predavac, u smislu odredaba ove Odluke, može biti državni službenik koji je istaknuti strucnjak u odredenoj oblasti ili koji je putem posebnih programa obucen za obavljanje poslova predavaca.
(4) Agencija sacinjava i održava bazu podataka predavaca i distribuira je ostalim institucijama i drugim organizacijama koje se bave organiziranjem obuke. Agencija ce obezbijediti da baza podataka o predavacima bude dostupna na web stranici Agencije.
(5) Predavaca koji je od strane polaznika obuke u tri uzastopna navrata ocijenjen nezadovoljavajucom ocjenom, Agencija ce iskljuciti iz daljeg angažiranja.

Član 4.
(Obaveze i prava predavaca)

 

(1) Predavac se obavezuje da ce:
a) dati pismenu obavezu da ce završiti obuku prema predvidenom programu
b) u periodu od najmanje pet godine raditi kao predavac za potrebe obuka koje organizira Agencija
c) se odazvati na sve obuke gdje bi u ulozi predavaca trebao održati predavanja za potrebe obuke koje organizira Agencija.
(2) Neizvršavanje obaveza iz clana (1), osim u slucajevima više sile, povlaci disciplinsku odgovornost po predavaca.
(3) Predavac ima pravo da na komercijalnoj osnovi obavlja obuku u institucijama i tokom radnog vremena, a izvan institucija samo izvan radnog vremena.
(4) Za vrijeme dok predavac održava predavanja, placa na radnom mjestu mu se umanjuje za period koji nije radio, ukoliko predavanja koja održava prelaze 8 sati sedmicno.
(5) Predavac za predavacki rad koji je duži od 8 akademskih sati sedmicno mora dobiti saglasnost institucije.
(6) Predavac ima pravo na usavršavanje u oblasti za koju je kvalificiran kao predavac i u tom pogledu ne može biti sprjecavan od strane institucije, pod uvjetom da njegove obaveze na radnom mjestu ne trpe.

Član 5.
(Obaveze i prava institucija)

(1) Institucija je dužna omoguciti školovanje predavaca ukoliko njegov izostanak sa posla nece ugroziti rad institucije, odnosno organizacione jedinice gdje je predavac zaposlen.
(2) Institucija ne može onemogucavati rad predavaca pod uvjetom da predavac nema više od 8 sati rada kao predavac u jednoj sedmici, odnosno 20 sati mjesecno.
(3) Institucija ima pravo tražiti od predavaca koji je u istoj zaposlen, da za potrebe institucije održi predavanja iz oblasti za koju je obucen, bez naknade u toku radnog vremena pri cemu predavac prima puni iznos place, ili izvan radnog vremena uz naknadu.
(4) Institucija koja ima vlastiti program obuke predavaca ili ima sporazum sa nekim pravnim licem o školovanju predavaca za pojedine oblasti dužna je o istom pribaviti saglasnost Agencije.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit ce se u "Službenom glasniku BiH".
VM 290/05
1. decembra 2005. godine
Sarajevo
Predsjedavajuci
Vijeca ministara BiH
Adnan Terzic, s. r.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Odluka_o_utvrdjivanju_medjusobnih_odnosa_i_veza.pdf)Odluka_o_utvrdjivanju_medjusobnih_odnosa_i_vezaDokument u PDF formatu.117 Kb
Ažurirano Srijeda, 11 Studeni 2015 09:35
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook