28
Sep
2009
Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 01-05-737/09 od 9.7.2009. godine


Na osnovu člana 98. stav 1. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», broj 32/02) i člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), direktor Agencije za državnu službu, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom bliže se utvrđuje način realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine u organizaciji Agencije za državnu službu BiH (dalje Agencija). Definira se način utvrđivanja potrebe za obukom, izbor predavača, te utvrđuje cjenovnik usluge obuke.

Član 2.
(Poštivanje zakonitosti i transparentnosti)

Agencija se, u postupku odabira odgovarajuće ponude, pridržava relevantnih zakona i principa transparentnosti, te odredaba ove odluke.

II – REALIZACIJA OBUKE

Član 3.
(Način utvrđivanja potrebe za obukom)

Odsjek za obuku Sektora za obuku i informacione tehnologije utvrđuje potrebu za obukom državnih službenika, te, uz suglasnost pomoćnika direktora Sektora za obuku i informacione tehnologije, predlaže direktoru Agencije pokretanje postupka realizacije obuke.

Član 4.
(Izbor predavača)

1. Nakon utvđivanja potrebe za obukom, pristupa se izboru kvalificiranih predavača. Postupak pokretanja poziva za prijavu predavača za pružanje usluge obuke koja traje više od šest školskih sati javno se objavljuje minimalno sedam dana na službenoj internet stranici Agencije (www.ads.gov.ba), a po potrebi i u Službenom glasniku BiH, dnevnim novinama ili pismenim pozivom institucijama koje se bave obukama ili kvalificiranim fizičkim licima.
2. Odsjek za obuku će pregledati pristigle prijave, te utvrditi kvalificiranost prijavljenog predavača za traženu vrstu obuke. Po utvrđivanju kvalificiranosti, predavač će se uvesti u bazu predavača za određenu temu i po potrebi pozivati za pružanje usluge obuke.
3. Puni popis predavača s pripadajućim temama bit će zbog principa transparentnosti objavljen na službenoj internet stranici Agencije.

Član 5.
(Elementi vrednovanja prijava predavača)

Elementi prijave predavača vrednuju se prema slijedećim podkriterijima:
1. Odgovarajuće diplome i certifikati/licence za osposobljenost predavača za obavljanje navedene obuke vrednuju se od 1 do 5 bodova.
a) Predavač sa zvanjem profesora ili doktora znanosti iz relevantnog područja te tri ili više odgovarajućih međunarodnih i domaćih certifikata i licenci, vrednuje se sa 5 bodova.
b) Predavač sa zvanjem magistra znanosti iz relevantnog područja, te tri ili više odgovarajućih međunarodnih i domaćih certifikata i licenci, kao i predavač sa zvanjem profesora ili doktora znanosti iz relevantnog područja bez odgovarajućih međunarodnih i domaćih certifikata i licenci, vrednuje se sa 4 boda.
c) Predavač s VSS iz relevantnog područja, te tri ili više odgovarajućih međunarodnih i domaćih certifikata i licenci, kao i predavač sa zvanjem magistra znanosti iz relevantnog područja, a bez odgovarajućih međunarodnih i domaćih certifikata i licenci, vrednuje se sa 3 boda.
d) Predavač s VSS i dva ili manje međunarodnih ili domaćih certifikata i licenci vrednuje
se sa 2 boda.
e) Predavač s VSS i bez međunarodnih ili domaćih certifikata i licenci vrednuje se s 1 bodom.
2. Reference i broj organiziranih i pruženih obuka na tražene teme se vrednuju od 1 do 5 bodova.
a) Više od 50 se vrednuje sa 5 bodova
b) Od 30 do 50 se vrednuje sa 4 boda
c) Od 10 do 29 se vrednuje sa 3 boda
d) Od 5 do 9 se vrednuje sa 2 boda
e) Od 1 do 4 se vrednuje sa 1 bod
3. Uzorak prezentacije, materijali za distribuciju polaznicima, vježbe i test provjere znanja. Materijali odgovaraju temi obuke, te se koriste različite metoda (predavanje, simulacija, igranje uloga, itd.) vrednuje se od 1 do 10 bodova.
a. Materijali kvalitetom u potpunosti odgovaraju ili nadilaze temu obuke: 8-10 bodova
b. Materijali kvalitetom odgovaraju temi obuke: 5 – 7
c. Materijali kvalitetom djelomično odgovaraju temi obuke: 2-4
d. Materijali uglavnom ne odgovaraju temi obuke: 1
Predavač koji dobije najmanje 13 bodova uvodi se u bazu predavača Agencije za navedenu temu, te se popis objavljuje na službenoj internet stranici Agencije.

Član 6.
(Sklapanje ugovora)

S pravnim licima čiji su predavači određeni za pružanje usluge obuke sklapa se ugovor o pružanju usluga, a s privatnim licima ugovor o autorskom honoraru.

Član 7.
(Izbor odgovarajućeg prostora za obuku)

Ukoliko je nemoguće osigurati prostor za obuku u institucijama BiH, Agencija će zatražiti ponude za odgovarajući prostor (veličina prostora, osvijetljenost, prozračnost, klimatiziranost, postojanje tehničke opreme) u užem centru grada Sarajeva i sklopiti dugoročni ugovor. Cijena po danu, uključujući svu opremu i osvježenje, ne može prelaziti 350 KM, bez PDV-a.

Član 8.
(Cijena usluge)

1. Agencija će predavačima platiti neto iznos do 60 KM po školskom satu / času, uključujući materijale koji se distribuiraju polaznicima. Predavačima koji imaju akademski status magistra znanosti platit će se osnovna cijena uvećena za 10%, a doktorima znanosti 20%.
2. Za tečajeve stranih jezika i ostale duže obuke Agencija može sklopiti ugovor koji je povoljniji od gornjih cijena.

Član 9.
(Certifikat)

Po završetku obuke predavač će potpisati i podijeliti certifikat polaznicima koji su prisustovali najmanje 2/3 vremena trajanja obuke.

IV - ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja i objavljuje se na službenoj internet stranici Agencije.
Broj: 01-05-737/09
Sarajevo, 9.7.2009. godine
DIREKTOR
Neven Akšamija s.r.

Ažurirano Srijeda, 21 Svibanj 2014 09:01
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook