Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost PDF Ispis
Utorak, 06 Srpanj 2010 13:05

Odluka Vijeća ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 58/10) od 24.06.2010.godine


Na osnovu člana 16. stav 1. tačka a) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici održanoj 24. juna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE MOŽE DATI ODOBRENJE
DRŽAVNOM SLUŽBENIKU DA OBAVLJA DODATNU AKTIVNOST

Član 1.
U Odluci o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost („Službeni glasnik BiH“, broj 21/04), u članu 2. u alinejama 1, 2. i 3. riječ: „odbora“, zamjenuje se rječju: „organa“.
U alineji 4. iza riječi: „seminarima“, dodaje se interpunkcijski znak „ zarez“ i riječi: „obukama, edukacijama“.
U alineji 6. riječi „predavača na školskim ustanovama na svim nivoima obrazovanja“, zamjenjuju se riječima „u oblasti obrazovanja“.
U alineji 7. iza riječi: „kulturi“ dodaje se interpunkcijski znak „zarez“ i riječ: „sportu“.
Iza alineje 8. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:
„– obavljati poslove u komisijama, upravnim, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima koje formiraju institucije na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, pri čemu visina naknade ne prelazi iznos utvrđen propisima o članstvu u navedenim radnim tijelima,
– za potrebe upravnih ili sudskih organa u Bosni i Hercegovini obavljati poslove vještaka, eksperata, tumača i drugih stručnih osoba bez obzira na visinu naknade, pod uslovom da isti poslovi nemaju uticaja na obavljanje službenih obaveza državnog službenika.“.

Član 2.
U članu 3. broj „8“ zamjenjuje se brojem „10“.

Član 3.
U članu 4. stav 1. alineja 2. broj: „15“ zamjenuje se brojem  „osam“.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.

 

VM broj: 160/10
24. juna 2010. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r.

Normal 0 21 false false false BS-LATN-BA X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Na osnovu člana 16. stav 1. tačka a) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici održanoj 24. juna 2010. godine, donijelo je

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE

O SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE MOŽE DATI ODOBRENJE

DRŽAVNOM SLUŽBENIKU DA OBAVLJA DODATNU AKTIVNOST

Član 1.

U Odluci o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost („Službeni glasnik BiH“, broj 21/04), u članu 2. u alinejama 1, 2. i 3. riječ: „odbora“, zamjenuje se rječju: „organa“.

U alineji 4. iza riječi: „seminarima“, dodaje se interpunkcijski znak „ zarez“ i riječi: „obukama, edukacijama“.

U alineji 6. riječi „predavača na školskim ustanovama na svim nivoima obrazovanja“, zamjenjuju se riječima „u oblasti obrazovanja“.

U alineji 7. iza riječi: „kulturi“ dodaje se interpunkcijski znak „zarez“ i riječ: „sportu“.

Iza alineje 8. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

„– obavljati poslove u komisijama, upravnim, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima koje formiraju institucije na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, pri čemu visina naknade ne prelazi iznos utvrđen propisima o članstvu u navedenim radnim tijelima,

– za potrebe upravnih ili sudskih organa u Bosni i Hercegovini obavljati poslove vještaka, eksperata, tumača i drugih stručnih osoba bez obzira na visinu naknade, pod uslovom da isti poslovi nemaju uticaja na obavljanje službenih obaveza državnog službenika.“.

Član 2.

U članu 3. broj „8“ zamjenjuje se brojem „10“.

Član 3.

U članu 4. stav 1. alineja 2. broj: „15“ zamjenuje se brojem „osam“.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_odluke_kada_se_smije_dodatna_aktivnost.pdf)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o slučajevima u kojima se može dati odobrenDokument u PDF formatu173 Kb
Ažurirano Srijeda, 06 Listopad 2010 15:05
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook