28
Sep
2009
Odluka o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja informacija i određivanju tajnosti podataka iz Centralnog registra osoblja PDF Print

Odluka Agencije za državnu službu, Broj: 02-30-397/04 od 18. maja 2004. godine


Na osnovu 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), čl. 8. i 9. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00) i čl. 1, 2. tačka a), 5. stav 1. tač. c) i e), 13, 14. i 24. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 32/01), Agencija za državnu službu, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja informacija

i određivanju tajnosti podataka iz Centalnog registra osoblja

 

I

Za pojedinačne lične podatke iz Centralnog registra osoblja koje vodi Agencija za državnu službu u odnosu na državne službenike, utvđuje se izuzetak od objavljivanja i određuje se tajnost svih ličnih podataka u Centralnom registru osoblja.

II

Odredbe tačke I ne odnose se na sljedeće:

- prezime, očevo ime i ime državnog službenika;

- radno mjesto na koje je službenik postavljen;

- institucija u kojoj je postavljen;

- svi podaci koji ne sadrže pojedinačne lične podatke, obrađeni na bilo koji način koji omogućava postojeći program.

U skladu sa stavom 1. ove tačke, dozvoljava se objavljivanje podataka iz istog stava u skladu sa tehničkim mogućnostima obrade i izrade izvještaja, samo kada Agencija utvrdi javni interes za objavljivanje.

III

Neovisno o odredbama ove odluke, svaki državni službenik ima pravo pristupa svojim ličnim podacima bez izuzetaka, kao i druga prava utvrđena zakonom.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 02-30-397/04

18. maja 2004. godine

Sarajevo

RUKOVODILAC AGENCIJE

Jakob Finci

Last Updated on Thursday, 05 September 2013 12:10
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook