02
Oct
2009
Odluka o kategorijama u okviru radnih mjesta u državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/04)


Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 8/03, 4/04 i 17/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 38/02 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 54. sjednici održanoj 20.05. 2004.godine,
d o n i j e l o j e


ODLUKU
O KATEGORIJAMA U OKVIRU RADNIH MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se postupak, način i uslovi pod kojim se određuju kategorije, odnosno unutrašnji platni razredi u okviru radnih mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: kategorije).

Član 2.

Za sva radna mjesta propisana članom 7. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuju se po tri kategorije i to od I do III.

Član 3.

Kategorije utvrđene ovom odlukom određuju se redosljedom I, II i III kategorije i državnom službeniku u odnosu na kategoriju koji ima određuje se veća kategorija s obzirom na postignute ocjene i vremena provedenog na radnom mjestu, odnosno kategoriji.
Državnom službeniku koji se prvi put imenuje odnosno postavlja određuje se kategorija I stepena ako ima do deset godina radnog staža na poslovima VSS, odnosno kategorija II stepena ako ima preko deset godina radnog staža na poslovima VSS.

Član 4.

Državnom službeniku redovno se određuje neposredno veća kategorija ukoliko je u posljednje četiri godine ocjenjen ocjenom «uspješan».
Državnom službeniku može se odrediti neposredno veća kategorija ukoliko je u posljednje dvije godine ocjenjen ocjenom «naročito uspješan».

Član 5.

Državni službenik može u skladu sa Zakonom učestvovati na javnom konkursu za imenovanje, odnosno postavljenje na više radno mjesto samo ukoliko mu je prethodno u
- 2 –
skladu sa propisima određena III kategorija na dotadašnjem radnom mjestu državnog službenika.

Član 6.

Državni službenik gubi stečeni viši stepen u kategoriji i određuje mu se neposredno niža kategorija u zavisnosti od izrečene disciplinske mjere ili ukoliko u posljednje tri godine bude ocijenjen ocjenom «zadovoljava» ili u posljednjoj godini bude ocijenjen ocijenom «nezadovoljava».
Ako u slučaju iz stava 1. ovog člana državni službenik ima I ili II kategoriju, gubi mogućnost napredovanja u višu kategoriju tokom naredne dvije godine od dana izrečene disciplinske mjere ili date ocjene.

Član 7.

Kategorija navedena u ovoj odluci utvrđuje se rješenjem koje donosi rukovodilac institucije nadležne za imenovanje odnosno postavljenje uz prijedlog neposrednog rukovodioca i mišljenja eventualno višeg rukovodioca ukoliko istog ima institucija.

Član 8.

Državnom službeniku koji je nakon revizije, izvršene u skladu sa članom 64. Zakona, zadržao status državnog službenika u postojećoj instituciji BiH i državnom službeniku koji je na dan stupanja na snagu ove odluke zaposlen u skladu sa odredbama Zakona, određuje se:
- I kategorija ukoliko ima najmanje «četiri» godine radnog staža,
- II kategorija ukoliko ima najmanje «osam» godina radnog staža i
- III kategorija ukoliko ima najmanje «dvanaest» godina radnog staža.

Član 9.

Povećanje plate po osnovu napredovanja ili smanjenja kategorije utvrđenih ovom odlukom utvrdit će se pozakonskim aktom koji reguliše plate i druge naknade državnih službenika.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».
Broj____________ Predsjedavajući
Vijeća ministara
___. ______2004.godine Adnan Terzić

Ažurirano Utorak, 14 Siječanj 2014 14:04
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook