02
Oct
2009
Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa PDF Print
Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 81/06) od 7. septembra 2006. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj

30/03 i 42/03) i člana 75. stav 2. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), Savjet ministara Bosne i Hercegovine na 128. sjednici,

održanoj 7. septembra 2006. godine, donio je

 

PRAVILA

ZA KONSULTACIJE U IZRADI PRAVNIH PROPISA

 

Član 1.

(Predmet)

 

Ovim Pravilima propisuju se procedure za konsultacije sa javnošću i organizacijama, po kojima

postupaju ministarstva i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: institucije) prilikom izrade

pravnih propisa.

 

Član 2.

(Definicije)

 

U smislu ovih Pravila:

a) Javnost označava javnost uopšte,

b) Organizacije podrazumijevaju pravna lica i grupe građana koji ne pripadaju vladinom sektoru.

 

Član 3.

(Vođenje spiska)

 

(1) Svaka institucija vodi spisak organizacija i pojedinaca zainteresovanih za zakonodavne aktivnosti te institucije. Spisak je na raspolaganju svima koji ga pismenim putem zatraže.

(2) Institucija na spisak dodaje imena svih pojedinaca ili organizacija koji podnesu pismeni zahtjev.

 

Član 4.

(Koordinatori za konsultacije)

 

(1) Svaka institucija određuje koordinatora za konsultacije koji je odgovoran za koordiniranje svih obaveza

institucije u pogledu konsultacija, uključujući minimalne obaveze u pogledu konsultacija iz člana 6. ovih Pravila

i obavezu pripreme izjave iz člana 24. ovih Pravila.

(2) Svaka institucija može odrediti službenika koji učestvuje u izradi nacrta određenog pravnog propisa da

bude odgovoran za vođenje konsultacija koje su obaveza u skladu sa ovim Pravilima.

 

Član 5.

(Objavljivanje planiranih normativno-pravnih poslova)

 

 

(1) Kada institucija sačini spisak planiranih normativno-pravnih poslova, kao dio godišnjeg plana rada, stavlja

ga na internet stranicu. U ovom spisku institucija će posebno navesti koji od pravnih propisa imaju značajan

uticaj na javnost u skladu sa članom 8. ovih Pravila.

(2) Svaka institucija dostavlja primjerak spiska planiranih normativno-pravnih poslova onima koji su na spisku

za konsultacije, kao i ostalima koji ga pismenim putem zatraže.

 

Član 6.

(Minimalne obaveze u pogledu konsultacija o prednacrtima pravnih propisa)

 

(1) Svaka institucija ispunjava minimalne obaveze u pogledu konsultacija o prednacrtima pravnih propisa.

(2) Minimalne obaveze institucije u pogledu konsultacija su da nakon utvrđivanja teksta prednacrta pravnog

propisa:

a) postave prednacrt pravnog propisa na svoju internet stranicu, ukoliko postoji, uz pružanje mogućnosti za

dostavu komentara putem interneta; i

b) pozovu na dostavu komentara, obavještavanjem onih koji su na spisku institucije za konsultacije, uz slanje

informacija o tome kako mogu doći do primjerka prednacrta pravnog propisa.

(3) Rok za dostavljanje ovih komentara je najmanje 21 dan.

 

Član 7.

(Izjava o svrsi)

 

Uz svaku obavijest koja se šalje organizaciji ili pojedincu, uz poziv da daju komentare u skladu sa ovim

Pravilima, prilaže se kratka izjava o svrsi pravnog propisa.

 

Član 8.

(Pravni propisi koji imaju značajan uticaj na javnost)

 

Prilikom određivanja koji se pravni propisi trebaju izraditi, svaka institucija utvrđuje da li će pravni

propis imati "značajan uticaj na javnost" primjenjujući kriterijume navedene u članovima od 9. do 13. ovih

Pravila. Pored minimalne obaveze u pogledu konsultacija iz člana 6. pravni propisi koji imaju značajan uticaj na

javnost podliježu i dodatnim konsultacijama iz članova od 15. do 23. ovih Pravila.

 

Član 9.

(Pravni propisi koji vode do promjene pravnog statusa)

 

Pravni propisi kojima se mijenja pravni status lica u pogledu njihovih eventualnih prava ili povlastica

imaju značajan uticaj na javnost, kao na primjer:

a) Krivični zakoni i zakoni o krivičnom postupku;

b) Zakoni kojima se ograničavaju ili proširuju mogućnosti sticanja prava na pogodnosti;

c) Zakoni kojima se utiče na glasačka prava;

d) Zakoni kojima se utiče na prava u pogledu državljanstva ili prava stranaca koji borave u BiH;

e) Zakoni kojima se utiče na pristup sudovima;

f) Zakoni kojima se mijenjaju pravna načela iz prošlosti.

 

Član 10.

(Pravni propisi koji vode do promjene ekonomskog statusa)

 

Pravni propisi koji imaju uticaja na ekonomski status lica, uključujući i one sa manjim uticajem na

veliki broj lica, kao i one sa značajnim uticajem na ograničen broj lica, mogu imati značajan uticaj na javnost,

kao na primjer:

a) izmjene poreskih i carinskih zakona;

b) izmjene pogodnosti ili subvencija;

c) izmjene propisa o ugovorima koje zaključuje zakonodavna i izvršna vlast;

d) izmjene zakona o obligacionim odnosima;

e) izmjene zakona koji regulišu radni odnos;

f) izmjene zakona koji se odnose na fiskalnu i ekonomsku politiku; ili

g) izmjene u zakonima koji utiču na imovinska prava.

 

Član 11.

(Usklađivanje pravnih propisa sa međunarodnim standardima)

 

Pravni propisi, koji se moraju donijeti da bi država ispunila međunarodne obaveze ili da bi se primijenili

međunarodni standardi, mogu imati značajnog uticaja na javnost, kao na primjer:

a) Zakoni u cilju usklađivanja sa evropskim direktivama; ili

b) Zakoni u cilju poštivanja ili ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma i konvencija.

 

Član 12.

(Pravni propisi koji imaju ekološki uticaj)

 

Pravni propisi koji utiču na prirodnu sredinu, uključujući kvalitet vode i zraka i kojima se nameću ili

smanjuju obaveze vezane za korištenje zemljišta i drugih prirodnih resursa mogu imati značajnog uticaja na

javnost, kao na primjer:

a) Zakoni kojima se ograničavaju ispuštanja (gasovi i sl.) u prirodnu sredinu;

b) Zakoni kojima se određuju odštete ili kazne za zagađivanje prirodne sredine;

c) Zakoni kojima se ograničava korištenje zemljišta iz ekoloških razloga; ili

d) Zakoni kojima se utvrđuju iznimke od pravnih propisa o zaštiti prirodne sredine.

 

Član 13.

(Ostali faktori)

 

Prilikom razmatranja nivoa uticaja na javnost, institucije mogu u obzir uzeti i razne druge faktore, kao

na primjer:

a) da li zakon predstavlja novinu;

b) da li je svrha tog zakona usavršavanje zakona;

c) da li je svrha zakona prilagođavanje tehnološkim promjenama;

d) da li su te promjene rezultat sudskih odluka, kojima se prethodni zakon proglašava nevažećim;

e) broj lica u zemlji, regiji ili zajednici, na koja utiče promjena; te

f) finansijski uticaj na zemlju, regiju ili privrednu granu.

 

Član 14.

(Pravni propisi koji nemaju značajnog uticaja na javnost)

 

Za neke vrste pravnih propisa se može pretpostaviti da nemaju značajan uticaj na javnost, izuzev ako

okolnosti ne nagovještavaju suprotno, te isti podliježu samo minimalnoj obavezi u pogledu konsultacija iz člana

6. Pravila, kao na primjer:

a) Izmjene i dopune radi ispravljanja pravopisnih ili drugih gramatičkih grešaka;

b) Pravni propisi kojima se vrši kodifikacija ili na drugi način objedinjuju ili reorganizuju odredbe ili se

prebacuju u druge dijelove pravnog propisa bez sadržajnih izmjena.

 

Član 15.

(Konsultacije o pravnim propisima koji imaju značajan uticaj na javnost)

 

Kada institucija utvrdi da će neki pravni propis imati značajan uticaj na javnost, tada se vrše opsežnije

konsultacije nego što je to predviđeno članom 6. Pravila primjenjujući postupak regulisan članovima od 16. do

18. Institucija donosi odluku o tome koga bi trebalo konsultovati i na koji način bi trebalo obaviti konsultacije.

 

Član 16.

(Organizacije i pojedinci koji učestvuju u konsultacijama)

 

Institucija će razmotriti koje organizacije i pojedince će najvjerovatnije interesovati ili će na njih uticati

pravni propis i koji mogu dati korisne komentare, te će to od istih zatražiti. U takve organizacije i pojedince,

spadaju na primjer:

a) javnost i organizacije iz člana 2. ovih Pravila,

b) eksperti, uključujući i one iz akademske i istraživačke zajednice, kao i iz stranih zemalja,

c) mediji,

d) vladini organi, te

e) pravna zajednica, uključujući advokate, tužioce, sudije i stručna udruženja.

 

Član 17.

(Oblici konsultacija)

 

Institucija će se odlučiti za oblik konsultacije, putem kojeg će najvjerovatnije dobiti relevantne

smjernice za izradu pravnog propisa. Ti oblici konsultacija obuhvataju traženje pismenih i usmenih komentara

putem:

a) obavijesti ili objavljivanja prednacrta pravnog propisa u štampanim medijima;

b) informisanja i edukovanja o prednacrtu pravnog propisa putem radija i televizije;

c) obavijesti i objavljivanja prednacrta pravnog propisa na internetu;

d) direktnog dostavljanja prednacrta pravnog propisa organizacijama i pojedincima;

e) javnih sastanaka ili okruglih stolova sa odabranim organizacijama i pojedincima; te

f) radnih grupa koje uključuju eksperte i predstavnike organizacija i pojedinaca.

 

Član 18.

(Odgovarajuća procedura)

 

Institucija određuje odgovarajući oblik konsultacija, uzimajući u obzir:

a) vremensko ograničenje za usvajanje pravnog propisa;

b) mogućnosti organizacija i pojedinaca da učestvuju u konsultacijama, te

c) novine ili tehničku složenost teme obrađene u prednacrtu pravnog propisa.

 

Član 19.

(Budžet za konsultacije)

 

Svaka institucija će planirati dovoljno sredstava u budžetu za ispunjavanje svojih obaveza u pogledu

konsultacija, u skladu sa ovim Pravilima.

 

Član 20.

(Vremenski okvir za konsultacije)

 

Institucija može vršiti konsultacije u bilo kojoj fazi izrade prednacrta pravnog propisa, ali će ostaviti dovoljno

vremena za završetak konsultacija, prije dostavljanja nacrta pravnog propisa Savjetu ministara Bosne i

Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjet ministara).

 

Član 21.

(Pismeni komentari)

 

Institucija ostavlja organizacijama i pojedincima period od najmanje 30 dana za dostavu komentara,

kada oblik konsultacije omogućava pismene komentare.

 

Član 22.

(Usmeni komentari)

 

Institucija snima komentare audio ili drugim sredstvima i priprema sažetak tih komentara, u slučaju

kada oblik konsultacije omogućava usmeno iznošenje komentara.

 

Član 23.

(Korištenje komentara)

 

(1) Institucija uzima u obzir komentare, bilo pismene ili usmene, prilikom pripreme nacrta pravnog propisa za

Savjet ministara.

(2) Komentari se mogu grupisati i sažeti, da bi se izbjeglo suvišno ponavljanje.

(3) Institucija može odlučiti da prihvati ili odbaci bilo koji komentar, ali pripremiće pismeni izvještaj, koji

sadrži razloge za takvu odluku. Taj izvještaj je dio izjave koju institucija podnosi Savjetu ministara.

 

Član 24.

(Izjava koju institucija podnosi Savjetu ministara)

 

Prilikom podnošenja nacrta pravnog propisa Savjetu ministara na usvajanje, institucija:

a) izjavljuje da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija;

b) izjavljuje da li nacrt pravnog propisa ima značajnog uticaja na javnost ili ne, te obrazlaže svoj zaključak;

c) obrazlaže odluku o obliku konsultacija koju je donijela i opisuje konsultacije koje je izvršila; te

d) izjavljuje da je institucija postupila sa primljenim komentarima u skladu sa ovim postupkom, te da je

dostavila potrebni izvještaj, u skladu sa članom 23. stav 3. ovih Pravila.

 

Član 25.

(Dostupnost izjave široj javnosti)

 

Svaka institucija će svima koji pismenim putem zatraže primjerak izjave iz člana 24. ovih Pravila

omogućiti da je dobiju.

 

Član 26.

(Izuzimanje)

 

(1) U izuzetnim okolnostima, rukovodilac institucije može izuzeti instituciju od obaveze da izvrši konsultacije,

ukoliko ocijeni da uslijed jednog ili više dolje navedenih razloga izuzimanje potrebno:

a) hitne okolnosti;

b) nepredviđene međunarodne obaveze; ili

c) sudskog poništenja dijela ili cjelokupnog zakona.

(2) Rukovodilac institucije dostavlja Savjetu ministara detaljne razloge za ovakvo izuzimanje.

(3) Izuzimanjem se institucija ne oslobađa ispunjenja minimalnih obaveza u pogledu konsultacija, koje

proizilaze iz ovih Pravila.

 

Član 27.

(Prosljeđivanje prijedloga zakona Parlamentarnoj skupštini)

 

Prilikom prosljeđivanja prijedloga zakona Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje,

Savjetu ministara prilaže izjavu datu u skladu sa članom 24. ili odluku o izuzimanju donesenu u skladu sa

članom 26. ovih Pravila.

 

Član 28.

(Ispunjavanje sporazuma koje predviđaju konsultacije)

 

Institucija može sklapati sporazume sa organizacijama i pojedincima koji će vršiti konsultacije u skladu

sa ovim Pravilima.

 

Član 29.

(Odbijanje uvrštavanja u dnevni red sjednice)

 

Savjet ministara može odbiti da uvrsti nacrt pravnog propisa na dnevni red sjednice Savjeta ministara,

ukoliko institucija nema potrebnu izjavu ili odobren zahtjev rukovodioca institucije za izuzimanje. U takvim

slučajevima, generalni sekretar Savjeta ministara vraća nacrt pravnog propisa instituciji, kako bi postupila u

skladu sa ovim Pravilima, te joj određuje rok.

 

Član 30.

(Stupanje na snagu)

 

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

SM broj 182/06

7. septembra 2006. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Savjeta ministara BiH

Adnan Terzić, s. r.

 

Last Updated on Tuesday, 05 October 2010 15:21
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook