01
Sep
2010
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 193/10 od 6. jula 2010. godine (Službeni glasnik BiH, broj 65/10)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 127. sjednici održanoj 6. jula 2010. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USPOSTAVLJANJU, USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA KREDITA ZA ZAVRŠENE OBUKE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivanja kredita za završene obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/05), u članu 2. u stavu (3), iza riječi "seminara", stavlja se tačka a ostali dio teksta se briše.

Član 2.

U članu 3. iza stava (3), dodaje se novi stav (4), koji glasi:

"(4) U naročito opravdanim slučajevima, institucija može tražiti od Agencije određivanje kredita i naknadno u odnosu na rokove propisane ovim članom.".

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 3.

Član 4. se mijenja i glasi:

"Dodijeljeni krediti nemaju direktnog uticaja na ocjenu rada, ali ukoliko državni službenik bez opravdanog razloga ne sakupi dovoljan broj kredita u skladu sa odredbama ove odluke, ista činjenica će mu se unijeti u ocjenu rada i ocjena rada se može smanjiti, o čemu odlučuje lice koje dodjeljuje ocjenu u skladu sa propisima o ocjeni rada državnih službenika."

Član 4.

U članu 5. u stavu (1), iza riječi: "obuku", dodaju se riječi: "koju je organizovala".

Član 5.

U članu 6. broj: "10" zamjenjuje se riječju: "sedam", a riječ: "osam", zamjenjuje se riječju: "pet".

Član 6.

U nazivu člana 7. riječ: "kurseva" zamjenjuje se riječju "obuka", a u tekstu istog člana znak "/" i riječca: "ili" se brišu.

Član 7.

U članu 8. u stavu (1), riječ: "organizovanosti", zamjenjuje se riječju: "organizovanju", a na kraju teksta ovog stava, iza riječi: "obuke" dodaju se riječi: "u štampanoj i elektronskoj formi".

U stavu (2), na kraju teksta, iza riječi: "posebno" dodaju se riječi: "za obuke koje je organizovala".

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".


VM broj 193/10
6. jula 2010. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (odluka_izmjene_odluke_o_kreditima.pdf)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uspostavljanju, uslovima i načinu utvrđivDokument u PDF formatu169 Kb
Ažurirano Srijeda, 11 Studeni 2015 09:34
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook