Create PDF Print

Da li institucije BiH imaju obavezu primati pripravnike?

Date added:
Friday, 26 August 2011
Last revised:
Thursday, 07 May 2015
Hits:
43209
Rating:
 
Vote for this:
Good - Bad

Answer

U cilju stvaranja uslova da i mladi ljudi koji su stekli VSS, a nemaju radnog iskustva, budu primljeni u državnu službu, donesena je Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15), kojom se uređuje način i uslovi prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u institucije BiH. Navedenom Odlukom stvorena je obaveza institucija BiH da u svojim pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji predvide broj ili procenat pripravnika koje su dužne primiti. Odluku o prijemu pripravnika donosi rukovodilac institucije, na osnovu čega se raspisuje javni oglas, čiji jedan primjerak je institucija obavezna dostaviti Agenciji za državnu službu u elektronskom obliku radi objave na službenoj internet stranici Agencije. Navedenom Odlukom je propisan i način sprovođenja postupka izbora pripravnika, pravo na žalbu, zaključivanje ugovora o radu između institucije i pripravnika u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH, kao i prava i obaveze ugovornih strana. Pod uslovima i na način shodno predviđen pomenutom Odlukom, u institucije se mogu primati i volonteri. Detaljnu razradu uslova i načina prijema pripravnika i volontera institucija razrađuje svojim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Tags for this item

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook